Oppgrader til nyeste versjon av Internet eksplorer for best mulig visning av siden. Klikk her for for å skjule denne meldingen
Ikke pålogget
{{session.user.firstName}} {{session.user.lastName}}
Du har tilgang til Idunn gjennom , & {{sessionPartyGroup.name}}
Leder
Åpen tilgang
(side 3)
av Henriette N. Tøssebro
Artikler
Åpen tilgang
Vitenskapelig publikasjon
(side 4-26)
av Marius Mikkel Kjølstad
SammendragEngelsk sammendrag

Forvaltningslovutvalget har forsøkt å utforme taushetspliktsreglene i sitt lovforslag slik at innsynsretten etter Den europeiske menneskerettskonvensjonen (EMK) artikkel 10 kan sikres på en god måte. Drøftelsen av artikkel 10 er imidlertid knapp, og forslaget til unntaksbestemmelse i § 36 andre ledd bokstav d er ikke egnet til å oppnå sin hensikt. Artikkelen argumenterer for at det bør gjøres grundigere vurderinger av spørsmålet i den videre lovgivningsprosessen, og gir samtidig en oversikt over nyere rettspraksis.

In its draft act, the Law Commission on the Public Administration Act has attempted to construct the provisions regarding the duty of confidentiality in light of the right to access to official documents under Article 10 of the European Convention on Human Rights (ECHR). However, the Commission’s examination of Article 10 is rather brief, and the proposed Article 36 (2) litra d is inadequate. This article argues that there is a need for more thorough assessments in the follow-up of the draft act and the remaining legislative process. It also provides an overview of recent case law in the field.

Åpen tilgang
Konsulentbistand i saksforberedelsen
Om den «rettslige formen» i Backer-utvalgets forslag til § 26
Vitenskapelig publikasjon
(side 27-45)
av Tarjei Ellingsen Røsvoll
SammendragEngelsk sammendrag

Denne artikkelen vil kritisk undersøke forslaget i NOU 2019: 5 til ny § 26 (Backer-utvalget), som omhandler bruk av private sakkyndige, konsulenter eller lignende i saksforberedelsen. Forslaget presenteres og plasseres i en politisk-historisk kontekst. Deretter ses forslaget i sammenheng med gjeldende rett om forvaltningens organisering av egen virksomhet, et tema Backer-utvalget unnlater å ta opp. Til slutt presenterer jeg svært kort teorien om rettslig form, og benytter denne for å forstå, forklare og så kritisere Backer-utvalgets forslag til § 26 for å basere seg på en ensidig forståelse av forvaltningsorganet som rettslig begrep.

The article critically examines the proposal in NOU 2019: 5 of § 26 in a new public administrative act, which regulates use of private experts, consultants and others in preparation of cases. Firstly, the proposal is presented and placed within a politico-historical context. Secondly, I point to the connection with rules which regulate the organization of case-handling, which is not discussed in NOU 2019: 5. Lastly, I present the theory of legal form, and utilize this theory in order to understand, explain and then criticize the proposal for a new § 26, on the basis that it is framed by a narrow and one-sided understanding of the public agency as a legal concept.

Åpen tilgang
(side 46-55)
av Ida Tønnessen
Sammendrag

I utredningen om ny forvaltningslov (NOU 2019: 5) foreslår flertallet å ikke videreføre sakskostnadsregelen i någjeldende forvaltningslov § 36. På bakgrunn av erfaringer fra retthjelpsarbeid og fra advokatkontoret søker denne artikkelen å belyse hvorvidt en slik endring er ønskelig.

Åpen tilgang
Vitenskapelig publikasjon
(side 56-80)
av Anders Løvlie
SammendragEngelsk sammendrag

Artikkelen omhandler den forvaltningsrettslige læren om ugyldighet. Siktemålet er å klargjøre betingelsene for å anse enkeltvedtak som er beheftet med materielle, personelle eller prosessuelle feil, som ugyldige, i betydningen at vedtaket ikke gis virkning etter sitt innhold. Betingelsene utdypes ved at Forvaltningslovutvalgets forslag til ny regel om ugyldighet analyseres og kritiseres terminologisk, strukturelt og substansielt.

This article addresses the consequences of breaches of regulations in Norwegian administrative law, more specific the criteria for invalidity of individual administrative decisions. These criteria are clarified through an analysis and critic of terminological, structural and substantial aspects of The Law Commission on the Public Administration Act proposal for a new rule on invalidity.

Åpen tilgang
Omgjøring i ny forvaltningslov
En kritisk analyse av Forvaltningslovutvalgets forslag
(side 81-94)
av Maja Sandvik Schartum & Solveig Selmer Rønningen
Sammendrag

I forslaget til ny forvaltningslov foreslår Forvaltningslovutvalget å sløyfe den adgangen overordnet organ har til å omgjøre vedtak til skade for en part utenfor klagesak etter forvaltningsloven § 35 tredje ledd. I denne artikkelen foretar vi en kritisk analyse av lovutvalgets forslag og begrunnelse for å sløyfe forvaltningsloven § 35 tredje ledd. Vi ser på hvilken betydning forslaget kan ha for areal- og ressursforvaltningen, der viktige nasjonale fellesgoder forvaltes. Som analysen viser, er vår vurdering at en utvidet omgjøringsadgang, som i tredje ledd, er et nødvendig virkemiddel for at statlige myndigheter skal kunne sikre at nasjonale mål om å ivareta fellesgoder oppfylles.

Åpen tilgang
(side 95-106)
av Veronica Edland
Sammendrag

I forslaget til ny forvaltningslov (NOU 2019: 5) foreslår utvalget å lovfeste en ubetinget omgjøringsplikt ved ugyldige vedtak. Etter dagens regler er omgjøringsadgangen utenfor klagesak styrt av kan-kompetansen slik den i dag følger av kan-kriteriet i forvaltningsloven § 35. På bakgrunn av en gjennomgang av ulike problemstillinger knyttet til en lovfestet omgjøringsplikt er målet i denne artikkelen å belyse hvorvidt den foreslåtte endringen av forvaltningens kan-kompetanse er ønskelig.

Kritisk juss
1-2-2021, vol 47

www.idunn.no/kritisk_juss

Ansvarlig redaktør
Henriette N. Tøssebro, dommerfullmektig ved Bergen tingrett

Redaksjonssekretær
Agnes Nygaard Andenæs, rådgiver hos Plan- og bygningsetaten

Redaksjon
Marius Emberland, advokat hos Regjeringsadvokaten
Hans Morten Haugen, professor ved VID Vitenskapelige Høgskole
Nils Gunnar Skretting, stipendiat ved institutt for offentlig rett

Ansvarlig for sosiale medier
Vjosa Maxhuni

Kontakt
E-post: kj-redaktor@rpf.no
Bidragsytere henvises til forfatterveiledningen på tidsskriftets hjemmeside:
www.idunn.no/kritisk_juss.

Kundeservice
Henvendelse om abonnement mv. rettes til Universitetsforlagets kundeservice.
Postboks 508 Sentrum, 0105 Oslo. Telefon: 24 14 75 00.
E-post: journals@universitetsforlaget.no
Abonnement kan bestilles på www.idunn.no/kritisk_juss.

Rettigheter
Alle artiklene publiseres i overenstemmelse med Creative Commons-lisensen CC BY-NC-ND 4.0.

Artikler gjengitt i tidsskriftet vil bli lagret og gjort tilgjengelig på Idunn, Universitetsforlagets digitale publiseringsplattform. Les mer om rettigheter på www.idunn.no/kritisk_juss#rights.

© Universitetsforlaget 2021 / Scandinavian University Press

Idunn bruker informasjonskapsler (cookies). Ved å fortsette å bruke nettsiden godtar du dette. Klikk her for mer informasjon