Oppgrader til nyeste versjon av Internet eksplorer for best mulig visning av siden. Klikk her for for å skjule denne meldingen
Ikke pålogget
{{session.user.firstName}} {{session.user.lastName}}
Du har tilgang til Idunn gjennom , & {{sessionPartyGroup.name}}
Leder
Åpen tilgang
(side 1)
av Henriette N. Tøssebro
Åpen tilgang
Vitenskapelig publikasjon
(side 2-29)
av Søren Birkeland, Kathryn Berzins, John Baker, Titti Mattsson, Karl Harald Søvig & Frederik Gildberg
Sammendrag

This paper compares legislation on clinical research conducted on patients subject to coercion in the Scandinavian countries and the UK, examines it from a human rights perspective, and problematizes the Danish legal model as the only one employing a total ban on this kind of research. Reference is made to the consequences to evidence-based psychiatric care improvements and international ethical principle statements generally entitling psychiatric patients to treatment under similar ethical and scientific conditions as patients with other illnesses, given the absolute premise that the patient does not object to research participation and always retains the right to withdraw.

Kommentarartikkel
Åpen tilgang
Kvinnekonvensjonen 40 år
– noen refleksjoner om dens betydning for internasjonal og norsk rett
(side 30-35)
av Anne Hellum
Sammendrag

8. desember 2019 var det 40 år siden FNs kvinnekonvensjon ble vedtatt av FNs generalforsamling. Denne artikkelen er en bearbeidet utgave av professor Anne Hellums innlegg på frokostseminar i regi av Kulturdepartementet, Utenriksdepartementet og Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet for å feire og belyse konvensjonens betydning for Norge og det internasjonale samfunnet.

Åpen tilgang
(side 36-49)
av Helena Aanstad, Ingeborg Amalie Solli & Mari Tvedten Smith-Gahrsen
Sammendrag

Kvinner er i mindretall i norske fengsler. Dette går ut over soningsforholdene. I denne artikkelen bruker JURK sin fengselsrapport, egne refleksjoner og relevant forskning til å belyse kritiske sider ved kvinners soningsforhold. Det argumenteres også for ulike endringer og tiltak som kan og bør gjennomføres. Det er mange alvorlige problemer som illustreres. Årsaker til problemene er manglende politisk vilje, underfinansiering og nedprioritering over tid.

Åpen tilgang
Vitenskapelig publikasjon
(side 50-71)
av Sturla J. Stålsett
SammendragEngelsk sammendrag

Trossamfunnet Jehovas vitner krever at medlemmene skal være politisk nøytrale og ikke stemme ved valg. Trossamfunnet mottar statsstøtte. Men bør staten finansiere en praksis som i virkeligheten undergraver sentrale demokratiske verdier? Hensynet til tros- og livssynsfrihetens vern mot statlig styring av trosinnhold står mot legitimiteten av statlige krav til organisasjoner den støtter økonomisk. Artikkelen viser at verken eksisterende lovgivning eller de foreliggende alternativene (NOU 2013: 1 eller Prop. 130 L) hittil stiller krav om samfunnslojalitet i forbindelse med den statlige støtten til tros- og livssynssamfunn, og ser dette som velbegrunnet. Samtidig argumenteres det for at skadelig eksklusjonspraksis er i konflikt med en annen absolutt betingelse, nemlig at deltakelsen i trossamfunn må være frivillig. Dette bør klargjøres og følges opp tettere av staten, for eksempel gjennom en egen nemnd.

Jehovah’s Witnesses requires members to be politically neutral and not to vote, and yet it receives economic support from the Norwegian authorities. Should the state fund a practice that, in effect, undermines key democratic values? The protection of freedom of religion and belief against governmental control of religious content is here confronted with the legitimacy of governmental requirements to organizations it supports financially. This article shows that neither former legislation nor the current alternatives (NOU 2013: 1 or Prop. 130 L) require social or civic loyalty in connection with the state support for religious and life-stance communities. Seeing this as well-founded, it argues, however, that any harmful exclusionary practice conflicts with another absolute condition, namely that participation in religious communities must be voluntary. This should be clarified and followed up more closely by the authorities, e.g., through a designated standing commission.

1-2020, vol 46

www.idunn.no/kritisk_juss

Ansvarlig redaktør

Henriette N. Tøssebro, dommerfullmektig ved Bergen tingrett

Redaksjonssekretær

Agnes Nygaard Andenæs, jusstudent ved Universitetet i Oslo

Redaksjon

Thomas Malmer Berge, seniorrådgiver ved Norges institusjon for menneskerettigheter

Hans Morten Haugen, professor ved VID Vitenskapelige Høgskole

Hadi Strømmen Lile, førsteamanuensis ved Høgskolen i Østfold

Nils Gunnar Skretting, stipendiat ved institutt for offentlig rett

Ansvarlig for sosiale medier

Vjosa Maxhuni

Kontakt

E-post: kj-redaktor@rpf.no

Bidragsytere henvises til forfatterveiledningen på tidsskriftets hjemmeside: www.idunn.no/kritisk_juss.

Kundeservice

Henvendelse om abonnement mv. rettes til Universitetsforlagets kundeservice. Postboks 508 Sentrum, 0105 Oslo. Telefon: 24 14 75 00.

E-post: journals@universitetsforlaget.no

Abonnement kan bestilles på www.idunn.no/kritisk_juss.

Rettigheter

Alle artiklene publiseres i overenstemmelse med Creative Commons-lisensen CC BY-NC-ND 4.0.

Artikler gjengitt i tidsskriftet vil bli lagret og gjort tilgjengelig på Idunn, Universitetsforlagets digitale publiseringsplattform. Les mer om rettigheter på www.idunn.no/kritisk_juss#rights.

© Universitetsforlaget 2020 / Scandinavian University Press

Idunn bruker informasjonskapsler (cookies). Ved å fortsette å bruke nettsiden godtar du dette. Klikk her for mer informasjon