Oppgrader til nyeste versjon av Internet eksplorer for best mulig visning av siden. Klikk her for for å skjule denne meldingen
Ikke pålogget
{{session.user.firstName}} {{session.user.lastName}}
Du har tilgang til Idunn gjennom , & {{sessionPartyGroup.name}}
Leder
Åpen tilgang
(side 95-97)
av Hadi Strømmen Lile
Åpen tilgang
Vitenskapelig publikasjon
(side 98-128)
av Njål Høstmælingen
SammendragEngelsk sammendrag

Forskrift om pass og nasjonalt ID-kort stiller krav om synlige ører på fotografiene. Dette kravet er i konflikt med sikhers religiøse pålegg om å bruke turban som dekker ørene, og griper inn i deres tros- og livssynsfrihet, privatliv, bevegelsesfrihet, rett til demokratisk deltakelse og frihet fra diskriminering. Myndighetene mener at kravet om synlige ører øker sikkerheten, og at inngrepet derfor kan forsvares. Artikkelen gjennomgår myndighetenes argumenter, og viser at tiltaket svekker heller enn styrker sikkerheten, at de menneskerettslige vurderingene er svake, irrelevante og/eller mangelfulle, og at tiltaket er i strid med Norges utenrikspolitiske prioriteringer.

Norwegian passports and national ID cards are issued on the condition that ears are visible on the photos and when the card-holder is controlled. This violates the Sikhs’ religious obligation to wear ear-covering turbans, and thus limits their freedom of religion or belief, right to respect for privacy, freedom of movement, right to democratic participation and freedom from discrimination. The authorities claim that visible ears are needed for security reasons and hence there is no human rights violation. The article analyses the arguments presented by the authorities, and concludes that the condition to have visible ears leads to weakened rather than improved security and that the government’s human rights assessments are weak, irrelevant and/or insufficient – in addition to contradicting Norwegian foreign policy priorities.

Åpen tilgang
(side 129-145)
av Randi Sigurdsen
Sammendrag

Artikkelen omhandler forslaget til Tvangsbegrensningslov som ble fremlagt i NOU 2019: 14. I artikkelen blir noen sentrale elementer i forslaget omtalt. I tillegg blir det stilt spørsmål ved hva som berettiger en større lovreform som innebærer opphevelse av fire eksisterende lovverk. Det blir også pekt på noen grunnleggende forutsetninger for at tvangstiltak skal være legitime. Som ledd i å utforme én felles lov som regulerer bruk av tvang på helse- og omsorgsfeltet, var det behov for å avklare hvordan den aktuelle personkretsen skulle avgrenses og om det var mulig å finne frem til ett felles tvangsbegrep.

Åpen tilgang
Vitenskapelig publikasjon
(side 146-164)
av Hans Morten Haugen
SammendragEngelsk sammendrag

Norge har et menneskerettsansvar for sine nasjonale minoriteter, og stilles til ansvar for sin politikk av to overvåkingskomiteer under Europarådet. Norges faktiske politikk overfor en av disse, romanifolket/taterne, er krevende som følge av en hardhendt statlig politikk opp til 1980-tallet, som skapte mistillit. Artikkelen spør også om plikten til å sikre kultur- og språkbevaring vil kreve en form for tidsbegrenset segregering av romanifolket/taterne. Er menneskerettighetsforpliktelsene umulig å overholde?

Norway has human rights obligations for its national minorities and is held accountable for its policy by two monitoring committees under the Council of Europe. Norway's actual policy towards one of these, the Romani people/tater, faces difficulties due to the result of the harsh public policies until the 1980s, resulting in distrust. The article also asks whether the duty to uphold culture and language will require a form of temporal segregation of the Romani people/tater. Are the human rights obligations impossible to comply with?

3-2019, vol 45

www.idunn.no/kritisk_juss

Ansvarlig redaktør

Hadi Strømmen Lile, førsteamanuensis ved Høgskolen i Østfold

Redaksjonssekretær

Agnes Nygaard Andenæs, jusstudent ved Universitetet i Oslo

Redaksjon

Thomas Malmer Berge, førstekonsulent i Justisdepartementet

Hans Morten Haugen, professor ved VID Vitenskapelige Høgskole

River Hustad, ph.d. ved Universitetet i Oslo

Johannes F. Nilsen, seniorrådgiver hos Sivilombudsmannen

Henriette N. Tøssebro, stipendiat ved Universitetet i Oslo

Miriam Kveen, seniorrådgiver ved Likestillings- og diskrimineringsombudet

Nils Gunnar Skretting, stipendiat ved institutt for offentlig rett

Ansvarlig for sosiale medier

Vjosa Maxhuni

Kontakt

Kritisk juss v/ Hadi Strømmen Lile

Høgskolen i Østfold

Postboks 700

1757 Halden

E-post: kj-red@rpf.no

Bidragsytere henvises til forfatterveiledningen på tidsskriftets hjemmeside: www.idunn.no/kritisk_juss.

Kundeservice

Henvendelse om abonnement mv. rettes til Universitetsforlagets kundeservice. Postboks 508 Sentrum, 0105 Oslo. Telefon: 24 14 75 00.

E-post: journals@universitetsforlaget.no

Abonnement kan bestilles på www.idunn.no/kritisk_juss.

Rettigheter

Alle artiklene publiseres i overenstemmelse med Creative Commons-lisensen CC BY-NC-ND 4.0.

Artikler gjengitt i tidsskriftet vil bli lagret og gjort tilgjengelig på Idunn, Universitetsforlagets digitale publiseringsplattform. Les mer om rettigheter på www.idunn.no/kritisk_juss#rights.

© Universitetsforlaget 2019 / Scandinavian University Press

Idunn bruker informasjonskapsler (cookies). Ved å fortsette å bruke nettsiden godtar du dette. Klikk her for mer informasjon