Oppgrader til nyeste versjon av Internet eksplorer for best mulig visning av siden. Klikk her for for å skjule denne meldingen
Ikke pålogget
{{session.user.firstName}} {{session.user.lastName}}
Du har tilgang til Idunn gjennom , & {{sessionPartyGroup.name}}
Åpen tilgang
Leder
«Vi skal ha fesken våres tilbake, arme hestkuka!»
(side 57-60)
av Hadi Strømmen Lile
Åpen tilgang
Vitenskapelig publikasjon
(side 61-83)
av Svein Kristian Arntzen
SammendragEngelsk sammendrag

Forfatterens utgangspunkt er at overgang til tidsuavgrensede fisketillatelser i kystfiskeflåten vil være skjellsettende. Denne type tillatelser har hittil bare vært brukt i havfiskeflåten, men har manglet legitimitet i kystfiskeflåten. I denne flåtegruppen har eksklusiv høstingsadgang for et begrenset antall fartøy bare vært et lovlig virkemiddel for ett år av gangen, jf. deltakerloven § 21. I NOU 2016: 26 forslås tidsbegrensningen fjernet. Forfatteren drøfter om en slik endring får betydning for fisketillatelsenes rettslige status, og vil ved bekreftende svar anbefale at dagens tidsbegrensning beholdes. Ved sin drøfting av rettslig status berører forfatteren Grunnloven § 97 (tilbakevirkningsforbudet), Grunnloven § 98 (likebehandlingsprinsippet), havressurslova § 2 (fiskeressursene som felles ressurs), deltakerlovens bestemmelser om omgjøring, og selvsagt også deltakerloven § 21.

The author's starting point is that implementing time-unlimited fishing concessions in the coastal fishing fleet by amending § 21 of the Participant Act will represent an important change in Norwegian fisheries policy. This type of fishing concessions has so far only been used in the deep-sea fishing fleet, but has lacked legitimacy in the coastal fishing fleet. In this fleet group, exclusive harvesting access for a limited number of vessels has only been a legal instrument for one year at a time. The author discusses whether such a change is of importance to the legal status of the fishing concessions. If the answer is yes, the author's advice is the opposite of the expert group in NOU 2016: 26. In the discussion of legal status, the author analyses the Norwegian Constitution § 97 and § 98, the Sea Resource Act § 2, and some of the rules in the Participant Act.

Åpen tilgang
Bør retten anerkjenne mer enn to kjønn?
– Retten til egen kjønnsidentitet og diskrimineringsvern på bakgrunn av lov om endring av juridisk kjønn
Vitenskapelig publikasjon
(side 84-112)
av Lars Arnesen
SammendragEngelsk sammendrag

Artikkelen tar for seg hvordan juridisk kjønn er regulert i norsk rett etter innføringen av lov om endring av juridisk kjønn i 2016. I forbindelse med den nye loven ble det anbefalt å utrede et tredje juridisk kjønnsalternativ. En slik utredning har foreløpig uteblitt. Artikkelen drøfter hva et tredje juridisk kjønnsalternativ innebærer, og om et slikt alternativ bør innføres i norsk rett. Artikkelen gir et særlig kritisk blikk på inkonsistente forhold mellom den nye loven om endring av juridisk kjønn og diskrimineringsvernet på grunnlag av kjønnsidentitet som følger av diskrimineringsloven om seksuell orientering, kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk fra 2013.

This article examines how the term «legal gender» is regulated in Norwegian law after the Norwegian Act on Legal Gender Change was enacted in 2016. In particular, consideration is given to the possibility of adopting a third legal gender option in Norwegian law, something that was a subject of discussion during consideration of the new Act, but not incorporated within the final provision. Contemplated is the possible content and legal effects of a third legal gender option. The article also critically analyses the inconsistent relationship in Norwegian law between the Act on Legal Gender Change and the Act on Prohibition of Discrimination based on Sexual Orientation and Gender Identity.

Åpen tilgang
(side 113-114)
av Alf Petter Høgberg
Idunn bruker informasjonskapsler (cookies). Ved å fortsette å bruke nettsiden godtar du dette. Klikk her for mer informasjon