Artikkelen redegjør for lovgivningen som åpner for bruk av tvang i helseretten, spesielt om reglene i psykisk helsevernloven. Det gjøres rede for aktuell tvangsbruk i henhold til lovens bestemmelser. I artikkelen kommenteres tidligere bidrag om dette temaet i Kritisk juss nr. 2 og 3 for 2016, og det gis en presentasjon av nye lovforslag som skal begrense muligheten for å anvende tvungent psykisk helsevern overfor personer med samtykkekompetanse.

Nøkkelord: psykisk helsevern, psykiatri, tvang, tvangsmedisinering, menneskerettigheter