Denne artikkelen omhandler Utmarksdomstolen for Finnmark. Domstolen er andre ledd i den todelte ordningen som er opprettet for å fastslå omfanget og innholdet av de rettighetene som samer og andre har på grunnlag av hevd eller alders tids bruk eller på annet grunnlag på de områdene som ble overført fra Statskog til Finnmarkseiendommen i 2006. Finnmarkskommisjonen, opprettet i 2008, er her første ledd. Utmarksdomstolen er en særdomstol etablert for å behandle tvister om rettigheter som oppstår etter at Finnmarkskommisjonen har utredet et område. 2015 var det første hele året domstolen var i virksomhet. I artikkelen beskrives noen trekk fra dette første året, samtidig som det pekes på noen utfordringer domstolen har foran seg. Her kan det særlig pekes på manglende budsjettmidler som ledet til at domstolen måtte innstille sin virksomhet i 2015, og et lovforslag fra justisdepartementet sendt på høring i desember s.å. som, om det blir vedtatt, vil innebære en vesentlig innskrenking i muligheten til å få dekket kostnader til rettshjelp for de som reiser sak for domstolen.