Forfatteren drøfter fiskesalslagslovas konfliktløsningsmekanisme ved uenighet om minstepris på viltlevende marine ressurser. Etter dagens lov kan fiskesalgslagene ensidig fastsette minstepris etter en havarert mekling. Ved behandlingen av Meld. St. 10 (2015–2016) gikk stortingsflertallet inn for å opprettholde dagens lov, men har festet lit til at fiskesalgslagene og fiskeindustriens organisasjoner med hjelp fra eksperter vil løse problemet med minsteprisfastsetting. Har stortingsflertallet trådt feil når salgslagenes makt opprettholdes, og bør i tilfelle fiskesalgslagene erkjenne dette og fraskrive seg prisfastsettingskompetansen i fremtidige meklinger?

Nøkkelord: Meld. St. 10 (2015–2016), fiskesalslagslova, fiskesalgslag, monopol, minstepris, mekling, makt, prisfastsettingskompetanse