Oppgrader til nyeste versjon av Internet eksplorer for best mulig visning av siden. Klikk her for for å skjule denne meldingen
Ikke pålogget
{{session.user.firstName}} {{session.user.lastName}}
Du har tilgang til Idunn gjennom , & {{sessionPartyGroup.name}}

Ungdomsstraffen - en fare for barns rettssikkerhet?

Veronika Scherger har master i rettsvitenskap fra Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo. Hun leverte høsten 2014 masteravhandlingen «Ungdomsstraffen i møte med internasjonale prosessuelle rettssikkerhetsgarantier». Veileder var førsteamanuensis Merete Havre, HiOA. Denne artikkelen er en bearbeidet versjon av masteravhandlingen. E-post: veronika.scherger@gmail.com.

Fra og med 1. juli 2014 har domstolene adgang til å idømme barn mellom 15 og 18 år en ny straffereaksjon – ungdomsstraff. Reaksjonens utforming reiser imidlertid viktige spørsmål hva gjelder internasjonale prosessuelle rettssikkerhetsgarantier nedfelt i Den europeiske menneskerettighetskonvensjon (EMK) og FNs konvensjon om barns rettigheter (Barnekonvensjonen). Overholder ungdomsstraffen garantiene som er sikret gjennom våre internasjonale forpliktelser, eller utgjør den en fare for barns rettssikkerhet? I denne artikkelen vil jeg vurdere ungdomsstraffen opp mot retten til en «fair trial», herunder kravet til en upartisk domstol, kravet til en offentlig rettergang og kravet om adgang til overprøving og kontroll.

Nøkkelord: ungdomsstraff, straffutmåling, rettssikkerhet, rettssikkerhetsgarantier, menneskerettigheter, rettferdig rettergang

As of 1 July 2014 the courts in Norway have the opportunity to impose a new form of penalty for children between the age of 15 and 18 years – the youth penalty. However, the sanction raises several questions regarding international procedural safeguards set forth in The European Convention on Human rights and The United Nations Convention on the Rights of the Child. Does the youth penalty comply with the guarantees that are protected through our international obligations, or does it constitute a threat to children’s legal safety? In this article, I will discuss the right to a fair trial, including the right to a public trial, the right to impartiality and the right to have the matter reviewed by a higher authority.

Keywords: Youth penalty, Human rights, legal safety, procedural safeguards, fair trial, children
Idunn bruker informasjonskapsler (cookies). Ved å fortsette å bruke nettsiden godtar du dette. Klikk her for mer informasjon