Oppgrader til nyeste versjon av Internet eksplorer for best mulig visning av siden. Klikk her for for å skjule denne meldingen
Ikke pålogget
{{session.user.firstName}} {{session.user.lastName}}
Du har tilgang til Idunn gjennom , & {{sessionPartyGroup.name}}
Leder
(side 61-63)
av Hadi Strømmen Lile
Vitenskapelig publikasjon
(side 64-86)
av Tone Barlund
SammendragEngelsk sammendrag

Sammendrag

Artikkelen handler om barnets deltakelse i meklinger som foretas på familievernkontoret etter barneloven § 51 og ekteskapsloven § 26. Formålet med artikkelen er å vurdere om den obligatoriske meklingsordningen i tilstrekkelig grad ivaretar barnets rett til å bli hørt etter Barnekonvensjonen art. 12. Artikkelen inneholder en rettsdogmatisk analyse av de relevante reglene etter barneloven og FNs barnekonvensjon, en gjennomgang av undersøkelser som er gjort om høring av barn i meklingen i praksis, samt rettspolitiske betraktninger av om barn bør delta i selve meklingen.

Nøkkelord: barn, deltakelse, mekling, familievern, samlivsbrudd

Summary

This article is about the child's participation in mediations at the family counselling office according to the Norwegian Children Act section 51 and the Norwegian Marriage Act section 26. The purpose of this article is to consider whether the mandatory mediation adequately addresses the child's right to be heard according to the Convention on the Rights of the Child (CRC) art. 12. The article includes a legal analysis of the relevant provisions of the Norwegian Children Act and the CRC, a review of studies about the practice of hearing children in mediation, and more political perspectives on whether children should participate in the actual mediation between parents.

Vitenskapelig publikasjon
(side 87-104)
av Veronika Scherger
SammendragEngelsk sammendrag

Fra og med 1. juli 2014 har domstolene adgang til å idømme barn mellom 15 og 18 år en ny straffereaksjon – ungdomsstraff. Reaksjonens utforming reiser imidlertid viktige spørsmål hva gjelder internasjonale prosessuelle rettssikkerhetsgarantier nedfelt i Den europeiske menneskerettighetskonvensjon (EMK) og FNs konvensjon om barns rettigheter (Barnekonvensjonen). Overholder ungdomsstraffen garantiene som er sikret gjennom våre internasjonale forpliktelser, eller utgjør den en fare for barns rettssikkerhet? I denne artikkelen vil jeg vurdere ungdomsstraffen opp mot retten til en «fair trial», herunder kravet til en upartisk domstol, kravet til en offentlig rettergang og kravet om adgang til overprøving og kontroll.

Nøkkelord: ungdomsstraff, straffutmåling, rettssikkerhet, rettssikkerhetsgarantier, menneskerettigheter, rettferdig rettergang

As of 1 July 2014 the courts in Norway have the opportunity to impose a new form of penalty for children between the age of 15 and 18 years – the youth penalty. However, the sanction raises several questions regarding international procedural safeguards set forth in The European Convention on Human rights and The United Nations Convention on the Rights of the Child. Does the youth penalty comply with the guarantees that are protected through our international obligations, or does it constitute a threat to children’s legal safety? In this article, I will discuss the right to a fair trial, including the right to a public trial, the right to impartiality and the right to have the matter reviewed by a higher authority.

(side 105-113)
av Jan Fridthjof Bernt
(side 114-122)
av Hadi Strømmen Lile
Likestillings- og diskrimineringsombudet
(side 123-126)
av Elisabeth Lier Haugseth
Idunn bruker informasjonskapsler (cookies). Ved å fortsette å bruke nettsiden godtar du dette. Klikk her for mer informasjon