Sammendrag

Formålet med artikkelen er å sette søkelys på problematiske sider av norsk sykehjemsdrift i lys av menneskerettslige forpliktelser. Utgangspunktet tas i de menneskerettslige forpliktelsene som er særlig relevante for personer som bor på sykehjem: retten til helse, beskyttelse mot umenneskelig og nedverdigende behandling og vernet om den personlige integriteten. Menneskerettighetene forplikter i tillegg statene til å gjennomføre positive tiltak for å forhindre menneskerettighetsbrudd som for eksempel effektive kontroll- og overprøvingsordninger og tilstrekkelige personalressurser med kompetanse på hvordan sykehjemmene skal drives i tråd med menneskerettslige standarder. Eksempler fra praksis anvendes til å belyse menneskerettslige utfordringer i norske sykehjem. I tillegg skisseres forfatterens oppfatning av nødvendige tiltak for å forhindre menneskerettighetsbrudd.

Nøkkelord: Menneskerettigheter, sykehjem, eldre, EMK, ØSK, helse, personlig integritet, nedverdigende behandling