Oppgrader til nyeste versjon av Internet eksplorer for best mulig visning av siden. Klikk her for for å skjule denne meldingen
Ikke pålogget
{{session.user.firstName}} {{session.user.lastName}}
Du har tilgang til Idunn gjennom , & {{sessionPartyGroup.name}}
Leder
(side 1-8)
av Maria Jacobsen
Sammendrag

Høyesterett i plenum avgjorde i desember to saker om opphold på humanitært grunnlag på grunn av barns tilknytning til Norge.2 De private parter tapte i begge sakene. Sakene reiste en rekke sentrale spørsmål. Ett var om det er adgang til å bygge overprøvingen av forvaltningens vedtak på faktum som er fremkommet etter vedtakstidspunktet.

Sakene viser at det fra forvaltningens siste beslutning frem til avsigelsen av endelig dom kan ta over to år.3 I mellomtiden kan utlendingen ha opparbeidet seg ytterliggere tilknytning. Det kan også ha inntrådt omstendigheter som gjør vedtaket vesentlig mer inngripende, som for eksempel sykdom. Hvor inngripende vedtaket er, kan få betydning for lovligheten av vedtaket.

Fagfellevurdert artikkel
Vitenskapelig publikasjon
(side 9-33)
av David Händler Andersen
Sammendrag

Internasjonal krigføring er stadig i endring. Mange av de senere års kriger og væpnete konflikter har vært konflikter mellom statlige militærstyrker og interne grupperinger, og ikke konflikter mellom to suverene stater. Eksempler er konfliktene i Colombia, Afghanistan og Syria. Genèvekonvensjonene fra 1949 ble først og fremst utarbeidet for å regulere konflikter mellom suverene stater. Er regelverket fremdeles egnet som rettslig instrument? Spørsmålet er avgjørende for hva slags beskyttelse de involverte har i ulike konflikter i verden i dag. For å illustrere problemstillingen vurderer jeg om Genèvekonvensjonene kan anvendes på konflikten på Gazastripen 2008/09.

Innlegg
(side 34-39)
av Hege Salomon
Artikkel
Korrekt eller riktig?
Lover og regler om fengselsstraff
(side 40-52)
av Kristin bølgen Bronebakk
Sammendrag

Artikkelen drøfter hvordan rettsfilosofien kan være et verktøy for kriminalomsorgen. Det gjelder både i utformingen av lover og forskrifter, og ikke minst i utformingen av internt regelverk som gjelder hele virksomheten eller de enkelte fengsler. Bakgrunnen er at fanger ofte sitter igjen med en følelse av urettferdighet eller urimelighet selv om sakene deres behandles juridisk korrekt. To konkrete problemområder drøftes ut fra tre ulike filosofiske perspektiver: skandinavisk rettsrealisme, utilitarisme og kantiansk rettsfilosofi.2

Fast spalte – Gatejuristen
(side 53-55)
av Jørgen Markus Jørgensen
Sammendrag

Usikret kreditt er i dag lett tilgjengelig for folk flest, og gis ofte ukritisk i stort omfang. De siste årene har det vært en økning i antall personer som søker gjeldsforhandlinger,2 og dette er en utvikling det er grunn til å se med bekymring på. I forbindelse med utarbeidelsen av Gatejuristens dokumentasjonsrapport for perioden 2008–2010 er det registrert en rekke tilfeller hvorrusavhengige har fått innvilget kreditt av kredittselskap, og som følge av dette pådratt seg svært høy forbruksgjeld.

Fast spalte – Likestillings- og diskrimineringsombudet
Håndheving av plikten til universell utforming i diskriminerings- og tilgjengelighetsloven § 9
Likestillings- og diskrimineringsombudets erfaringer etter fire år
(side 56-64)
av Marte Bauge & Karethe Buchmann
Sammendrag

Lov av 20. juni 2008 nr. 42 om forbud mot diskriminering på grunn av nedsatt funksjonsevne (diskriminerings- og tilgjengelighetsloven) trådte i kraft 1. januar 2009.2 Personer med nedsatt funksjonsevne fikk et helhetlig diskrimineringsvern på alle samfunnsområder. Saker om virksomheters plikt til universell utforming er en særskilt type diskrimineringssaker. Individklageretten er viktig i diskrimineringssaker, men ombudet stiller her spørsmål ved om den er tilstrekkelig til å oppnå målsettingen om et universelt utformet samfunn. Ombudet peker også på at det er nødvendig med forskrifter som klargjør rekkevidden av plikten til universell utforming.

Idunn bruker informasjonskapsler (cookies). Ved å fortsette å bruke nettsiden godtar du dette. Klikk her for mer informasjon