Oppgrader til nyeste versjon av Internet eksplorer for best mulig visning av siden. Klikk her for for å skjule denne meldingen
Ikke pålogget
{{session.user.firstName}} {{session.user.lastName}}
Du har tilgang til Idunn gjennom , & {{sessionPartyGroup.name}}

Rettshjelp som når ut – Gatejuristens videreutvikling av rettshjelpsmodell

  • Side: 244-247
  • Publisert på Idunn: 2017-03-15
  • Publisert: 2017-03-15

I sin rapport «Rett for alle?» konkluderer professor Knut Papendorf med at stadig mer rettsliggjøring av samfunnet gjør det særlig vanskelig for resursfattige personer å nå frem i rettssystemet.2 I tillegg til dårligere tilgang til rettsapparatet er manglende resurser ofte sammenfallende med manglende kunnskap om ens rettigheter. Som eksempel på løsning viser Papendorf blant annet til landsdekkende oppsøkende rettshjelp, etter modell av for eksempel Gatejuristen.

Gatejuristen har siden 2005 tilbudt gratis juridisk bistand til personer med rusproblemer. Bakgrunnen for oppstart var den erfaring at tradisjonell rettshjelp ikke nådde frem til vår målgruppe, og at det ikke fantes tilstrekkelige mekanismer for å sikre dem de rettighetene de har krav på. Ved oppstart hadde Gatejuristen stor hjelp fra Juss-Buss, og vi bygget i stor grad modellen på deres erfaringer og blant annet Jon T. Johnsens veiledning for medarbeidere i Juss-Buss.3

I løpet av disse årene har saksantallet vokst betydelig; bare fra 2010 til 2011 har vi hatt en økning på 30 % i antall saker. Gatejuristen ser derfor et stadig behov for å videreutvikle vår modell, for å nå flere, og yte tjenester av god kvalitet. I dette innlegget vil vi redegjøre for noen av de utfordringene vi fortsatt står overfor, og hvilke løsninger vi foreløpig har kommet frem til.

Frivillige juristers arbeidsinnsats – en potensiell gullgruve

Muligheten til å tilby gratis, oppsøkende rettshjelp har sine økonomiske begrensninger. Bruk av frivillige kan utgjøre en betydelig økonomisk gevinst.

Den frivillige innsatsen utgjør en betydelig andel av resursene i Gatejuristen. I fjor ble det anslått at verdien av de frivilliges arbeidsinnsats tilsvarte i underkant av 5 millioner kroner. Til sammenligning tilsvarer dette omtrent Gatejuristens totale driftskostnader. Pågangen vi opplever fra potensielle frivillige, tilsier at det her fortsatt ligger ubenyttede resurser.

Erfaring har imidlertid vist at den frivillige innsatsen også krever omfattende administrering og kløkt for at rettshjelpen ytes med god kontinuitet. Det betyr at til tross for stor pågang fra frivillige begrenser inntaket seg til hvor mange ansatte man har på dagtid. Kvalitetssikring må være et fokus allerede fra rekrutteringsstadiet, hvor inntak av frivillige kan sammenlignes med en ordinær ansettelsesprosess. Opplæring og oppfølging av frivillige jurister, som gjerne arbeider med andre rettsområder til vanlig, stiller også krav til kvalitetssikring.

Gratis rettshjelp skal ikke være annenrangs vare – strenge krav til kvalitet

At klienter ikke betaler for de juridiske tjenestene, skal ikke påvirke kvaliteten av den rettshjelpen de mottar.

Utvikling av gode kvalitetssystemer har derfor vært et viktig fokusområde i Gatejuristens forbedringsarbeid. Gatejuristen arbeider blant annet for en ISO-sertifisering, et kvalitetsstempel basert på en definert internasjonal standard av vår rettshjelpsvirksomhet. En slik sertifisering er foreløpig ikke særlig utbredt blant advokatkontor, men Gatejuristen ser et behov for fokus på kvalitet for vår virksomhet. Når man arbeider med en utsatt gruppe som har lite kjennskap til sine rettigheter, må det stilles strengere krav til en rettshjelpsmodell som fremmer rettssikkerhet, ettersom klientene ofte ikke vil ha samme mulighet til å overprøve behandlingen av sin egen sak. Vi mener det er viktig å fokusere på kvalitetsstandard i tillegg til en kostnadseffektiv virksomhet, også når det gjelder frivillig arbeid.

Et annet prosjekt som Gatejuristen har påtatt seg i forbindelse med kvalitetsarbeidet, er utarbeidelsen av en kunnskapsbank. Dette er kort forklart en database med dokumenter som har en kvalifisert grad av gjenbruksverdi. Forutsatt at det settes av nok resurser til vedlikehold av en slik database, vil den gjøre det mulig å yte enda mer rettshjelp av god kvalitet på en effektiv måte.

En ny gatejuristmodell – mer frivillighet

Verdien av oppsøkende rettshjelp ble allerede fremhevet i rettshjelpsundersøkelsene på 1970-tallet. Gatejuristen opplever at dette er særlig viktig for vår målgruppe. Nesten hver ukedag er vi ute i Oslo sentrum, og i 2011 hadde vi 39 oppsøkende saksmottak på ulike væresteder, behandlingssentre og botilbud. Vår erfaring er at vi må være der klientene våre er.

Muligheten til å være oppsøkende har imidlertid begrenset seg til områdene sentralt og i umiddelbar nærhet til våre kontorer.

I 2011 fikk Gatejuristen støtte fra ExtraStiftelsen Helse og Rehabilitering til prosjektet Satellitten. Med støtte fra Gatejuristens kontor i Oslo skal det startes opp et rettshjelpstilbud i nærliggende byer og tettsteder, drevet kun av frivillige. Målsettingen er å bidra til en god geografisk spredning av rettshjelpstilbudet til rusavhengige, slik at vi kan nå enda flere med oppsøkende rettshjelp. Samtidig vil dette være en modell som vil gi mye rettshjelp for pengene da den frivillige innsatsen er stor.

Når det gjelder Gatejuristen i Oslo, er det særlig aktuelt med «satellitter» i Vestfold, Østfold, Drammen og Lillestrøm. Allerede i år ønsker vi å legge til rette for oppstart i Tønsberg, i samarbeid med Kirkens Bymisjon i Vestfold. Dette er et verktøy som også gatejuristkontorer i andre deler av landet på sikt kan bruke for å tilknytte seg «satellitter» i sitt lokalområde.

Fullført rettshjelp – mulighet for bistand i retten

Gatejuristens virksomhet som rettshjelpstiltak har som hovedsak avgrenset seg mot representasjon i retten. Likevel har det vært unntak hvor Gatejuristen etter særskilt tillatelse har bistått klienter i tingretten. I 2011 gjaldt dette blant annet tre bøtesaker, hvor våre klienter hadde fått særlig høye bøter for besittelse av narkotika i problemsoner tilknyttet Oslo sentrum. Samtlige saker resulterte i at boten ble redusert.

Erfaringsmessig opplever vi at våre klienter er vesentlig dårligere stilt når de møter uten forsvarer. Behovet for juridisk bistand i retten blant Gatejuristens målgruppe er klart til stede, også i saker hvor man ikke har krav på offentlig oppnevnt forsvarer.

En videre henvisning til advokater anses ikke alltid tilstrekkelig til å avhjelpe klientens behov for bistand i rettstvister. Flere av våre saker faller utenfor fri rettshjelpsordningen, i tillegg til at klientene kan ha vanskeligheter med å betale egenandel. For det andre gjør de særlige utfordringene Gatejuristens målgruppe har, en videre henvisning vanskelig. Klienten kan allerede ha opparbeidet et sterkt tillitsforhold til Gatejuristen. Tidspress, at klientene tar kontakt kort tid før eksempelvis rettsmøte, kan også gjøre videre henvisning vanskelig. Resultatet kan bli at klienten «forsvinner på veien», eller ikke evner å følge opp samarbeidet med ny advokat. Uten tette oppfølgingsmuligheter risikerer man at terskelen blir for høy til å søke hjelp, noe som kan lede til ytterligere rettstap.

Gatejuristen har derfor sett behovet for å kunne ha en egen advokatvirksomhet som kan overta slike saker. Gatejuristen har fått tillatelse fra Tilsynrådet for advokatvirksomhet til et toårig «prøveprosjekt» for oppstart av advokatvirksomhet. Dette vil gi oss mulighet til å høste ytterligere erfaringer. Gatejuristen vil likevel tilstrebe vårt utgangspunkt om å løse saker på lavest mulig konfliktnivå, og fortsette å yte bistand til dem som ikke får hjelp andre steder.

Avslutning

Det foreligger særlige utfordringer når det gjelder å tilstrebe rettssikkerhet for resurssvake grupper. Det er et klart behov for rettshjelpstiltak som tilbyr gratis, oppsøkende rettshjelp. Gatejuristen mener at vår modell for rettshjelp kan ha betydelig overføringsverdi til andre målgrupper, som barn, eldre eller personer med store helseproblemer. Begrensede resurser til slike tiltak gjør at man må finne kostnadseffektive løsninger, blant annet ved bruk av frivillige. Hensynet til kostnadseffektivitet må imidlertid ikke gå på bekostning av kvaliteten av arbeidet. Man har et behov for en kontinuerlig innsats for å videreutvikle rettshjelpsmodellen. Slik kan man sikre at flest mulig kan hevde sin rett.

1Ansatt jurist i Gatejuristen.
2Jorunn Kanestrøm, «Ressurssvake når ikke frem i retten», på www.forskning.no (22.09.2011, sist endret 27.09.2011).
3Jon T. Johnsen, «Juss-Buss – et fagkritisk eksperiment: Veiledning for medarbeidere i Juss-Buss», Juss-Buss stensilserie nr. 90.

Idunn bruker informasjonskapsler (cookies). Ved å fortsette å bruke nettsiden godtar du dette. Klikk her for mer informasjon