Oppgrader til nyeste versjon av Internet eksplorer for best mulig visning av siden. Klikk her for for å skjule denne meldingen
Ikke pålogget
{{session.user.firstName}} {{session.user.lastName}}
Du har tilgang til Idunn gjennom , & {{sessionPartyGroup.name}}
Tale
(side 52-61)
av Berit Reiss-Andersen, Øyvind Precht-Jensen & Jannicke Naustdal
Innlegg
(side 62-68)
av Brynjulf Risnes
Sammendrag

Den 28. juni 2011 ble Norge dømt i Den europeiske menneskerettighetsdomstolen (EMD) for å ha utvist en utlending i strid med Den europeiske menneskerettighetskonvensjonen (EMK). Dommen markerte avslutningen av en sak som hadde blitt behandlet av norske utlendingsmyndigheter, norske domstoler og til slutt den Europeiske menneskerettighetsdomstolen (EMD) i til sammen ti år. EMD kom denne dagen til at Norges utvisning av en mor til to mindreårige barn var i strid med EMK artikkel 8 om retten til familieliv. Dommen bør føre til en betydelig omlegging av norsk utvisningspraksis.

Fast spalte – Gatejuristen
(side 69-73)
av Anja Støback Bjørsvik
Sammendrag

Gatejuristen er et gratis rettshjelpstilbud for rusavhengige og rusavhengige under rehabilitering. Vår hovedmålsetting er å jobbe for større respekt, omsorg og rettferdighet for rusavhengige. Vi erfarer at mange rusavhengige og tidligere rusavhengige står uten fast bolig. Dette er et samfunnsproblem som i stor grad rammer de svakeste i det norske samfunnet. NOU 2011: 15 Rom for alle hadde høringsfrist i slutten av november. Utvalget hadde som mandat å drøfte og gi tilrådninger for hvordan sentrale oppgaver i boligpolitikken skal løses i årene fremover. Utvalget konkluderer med at alle har et behov for et sted å bo, og at bolig må være en sentral del av velferdspolitikken. Utvalget mener at bolig må – sammen med helse, utdanning og inntektssikring – forankres som den fjerde av velferdspolitikkens pilarer. Artikkelen oppsummerer Gatejuristens høringssvar, som blant annet legger vekt på at det må bygges flere kommunale boliger til denne gruppen vanskeligstilte, samt statlige retningslinjer for tildeling av slike boliger, det kan videre ikke legges inn en absolutt frist for hvor lenge den enkelte kan bo i midlertidige boliger. Gatejuristen mener at ressurssvake trenger god og kontinuerlig bistand for å kunne bo i og makte og beholde sine boliger – kommunale eller private.

Fast spalte – Likestillings- og diskrimineringsombudet
(side 74-79)
av Dan Frøskeland
Sammendrag

I Kritisk Juss 3/2008 s. 142–147 viste rådgiver Serap Helin Hartwig ved Likestillings- og diskrimineringsombudet til skjevheten i praksisen om besøksvisum, og at denne kunne frata visse innvandrergrupper mulighetene til et likeverdig familieliv, og dermed være et slag mot integreringskampen.2 I etterkant av denne artikkelen har en ny utlendingslov trådt i kraft. Dette og senere forvaltningspraksis tilsier at tiden er inne for å foreta en ny og oppdatert vurdering av utlendingsmyndighetens visumpraksis sett opp mot diskrimineringslovverket.

Idunn bruker informasjonskapsler (cookies). Ved å fortsette å bruke nettsiden godtar du dette. Klikk her for mer informasjon