Oppgrader til nyeste versjon av Internet eksplorer for best mulig visning av siden. Klikk her for for å skjule denne meldingen
Ikke pålogget
{{session.user.firstName}} {{session.user.lastName}}
Du har tilgang til Idunn gjennom , & {{sessionPartyGroup.name}}
(side 113-115)
av Kine S. Horsbøl
Fagfellevurdert artikkel
Vitenskapelig publikasjon
(side 116-124)
av Elisabeth Gording Stang
Sammendrag

Det anslås at vi har om lag 20 millioner flyktninger i verden i dag. Om lag halvparten er barn. Til tross for at flyktningbarn kanskje utgjør den mest sårbare barnegruppen i verden, har deres rettsstilling tradisjonelt vært svak. Flyktningretten synes å være et felt som er blitt hengende litt igjen i en utvikling som går mot en økende aksept for barn som rettssubjekter, barns deltakelse og rettigheter generelt. Det er imidlertid en tendens nå til en økende internasjonal anerkjennelse av barns særlige behov og stilling som flyktninger.

Artikkel
(side 125-134)
av Paula Tolonen
Sammendrag

I den senere tid har det vært mye oppmerksomhet rundt personer som oppholder seg i Norge uten tillatelse, både når det gjelder deres juridiske status og deres rettigheter i samfunnet ellers. Dette er en problemstilling som frivillige organisasjoner ofte møter. Det foreligger lite informasjon om disse personene, og denne artikkelen har som hensikt å presentere hovedtrekkene av kunnskapen som foreløpig er tilgjengelig. NOAS arbeider med asylsøkere, og dermed omhandler artikkelen mest denne gruppen. En annen årsak til vektleggingen er at det finnes mest kunnskap om tidligere asylsøkere som er i denne situasjonen, mens det fortsatt er svært vanskelig å finne informasjon om andre irregulære migranter.

Innlegg
(side 135-137)
av Asma Khaliq
Sammendrag

Den nye utlendingsloven er vedtatt av Stortinget og trer i kraft i januar 2010. De nye reglene innebærer store endringer i reglene om familiegjenforening. I det følgende vil det vises at mulighetene for familiegjenforening blir mye snevrere etter de nye reglene. Det er snakk om mange små endringer som til sammen får store konsekvenser for reglene om familiegjenforening.

(side 138-141)
av Halvor Frihagen
Fast spalte – Likestillings- og diskrimineringsombudet
(side 142-147)
av Serap Helin Hartwig
Sammendrag

Personer med landbakgrunn fra Pakistan utgjør den nest største innvandrergruppen i Norge. I 2008 utgjorde gruppen 29 100 personer.2 Mange av disse har familiemedlemmer i opprinnelseslandet som de kan besøke i Pakistan. Mange ønsker imidlertid å få besøk av familiemedlemmer og venner til Norge. Formålet med besøket kan være arrangementer, begivenheter som bryllup eller alvorlig sykdom eller dødsfall i nærmeste familie. Ny statistikk fra utlendingsmyndighetene viser at 1109 av totalt 1957 besøksvisumsaker behandlet i ambassaden i Islamabad og 1136 av totalt 2407 besøksvisumsaker behandlet av norske utlendingsmyndigheter ble avslått.3

Innlegg
(side 148-154)
av Svein Arne Tinnesand
(side 155-161)
av Rune Berglund Steen
Sammendrag

The International Organisation for Migration (IOM) hadde nylig en kampanje på offentlige transportmidler i Oslo rettet mot personer som oppholder seg illegalt i Norge. Det spørs om kampanjen fikk særskilt mange til å kontakte IOM og returnere frivillig. Derimot var den en kortlevd påminnelse om de menneskene som lever midt iblant oss og samtidig i samfunnets ytterkanter.

Fast spalte – gatejuristen
(side 168-171)
av Jonas Landstad Fjeldheim
Fagfellevurdert artikkel
Vitenskapelig publikasjon
(side 172-187)
av Tine Larsen & Kine S. Horsbøl
Sammendrag

Utlendingsloven (ul.) oppstiller et vilkår om at et økonomisk underholdskrav skal være oppfylt for at familiegjenforening skal kunne innvilges. Dette gjelder også mellom barn og foreldre. Dersom det foreligger «særlig sterke menneskelige hensyn» etter utlendingsforskriften (uf.) § 25 tredje ledd tredje punktum, kan det gjøres unntak for underholdskravet. I denne artikkelen beskriver forfatterne hvordan utlendingsforvaltningen praktiserer skjønnsbestemmelsen for å avgjøre om det skal unntas fra underholdskrav for barn som søker familiegjenforening. Forfatterne vurderer også hvordan utlendingsforvaltningen ivaretar forvaltningsrettslige prinsipper om likebehandling og begrunnelse. Forfatterne kommer til slutt med synspunkter og forslag vedrørende hvorvidt det bør oppstilles et underholdskrav for familiegjenforening mellom barn og deres omsorgspersoner.

Idunn bruker informasjonskapsler (cookies). Ved å fortsette å bruke nettsiden godtar du dette. Klikk her for mer informasjon