1 Etikkrådet for statens pensjonsfond – utland (tidligere statens petroleumsfond) – 2005

I Revidert nasjonalbudsjett 2004 la Finansdepartementet fram etiske retningslinjer for Statens petroleumsfond. Retningslinjene bygde på et forslag fra et regjeringsoppnevnt utvalg ledet av Hans-Petter Graver (NOU 2003:22). Stortinget sluttet seg til forslaget i Budsjett-innst. S. II.(2003–2004). Finansdepartementet fastsatte slike retningslinjer med virkning fra 1. desember 2004. I retningslinjene heter det blant annet:

«Rådet gir tilråding til Finansdepartementet om negativ filtrering av ett eller flere selskaper på grunnlag av produksjon av våpen som ved normal anvendelse bryter med grunnleggende humanitære prinsipper.

Rådet gir tilråding til Finansdepartementet om å trekke ett eller flere selskaper ut av investeringsuniverset på grunn av handlinger eller unnlatelser som innebærer en uakseptabel risiko for at fondet medvirker til:

  • Grove eller systematiske krenkelser av menneskerettighetene, som for eksempel drap, tortur, frihetsberøvelse, tvangsarbeid, de verste former for barnearbeid og annen utbytting av barn

  • Alvorlige krenkelser av individers rettigheter i krig eller konfliktsituasjoner

  • Alvorlig miljøskade

  • Grov korrupsjon

  • Andre særlig grove brudd på grunnleggende etiske normer

Rådet tar opp saker under dette punkt på eget initiativ eller etter anmodning fra Finansdepartementet.»

I henhold til de etiske retningslinjene er det etiske rådets tilrådinger og Finansdepartementets beslutninger offentlige. Departementet kan i særlige tilfeller utsette tidspunktet for offentliggjøring dersom det anses nødvendig for en finansielt forsvarlig gjennomføring av uttrekk fra et selskap. Dersom departementet, på bakgrunn av rådets tilrådinger, beslutter uttrekk av selskaper, skal Norges Bank ha to hele måneder for å selge seg ned i selskapene. Departementet offentliggjør tilrådinger og beslutninger om eventuelle uttrekk etter at et nedsalg er gjennomført.

Etikkrådet for Statens pensjonsfond – Utland består av fem medlemmer: Gro Nystuen (leder), Andreas Føllesdal, Anne Lill Gade, Ola Mestad og Bjørn Østbø. Rådet har eget sekretariat.

2 Oversikt over etikkrådets tilrådinger (offentliggjort per 6. januar 2006)

Alle tilrådinger som er offentliggjort, samt retningslinjene, ligger i full tekst på norsk og engelsk på etikkrådets hjemmesider: www.etikkradet.no

12.04.05: Brev til Finansdepartementet med tilråding om uttrekk av Kerr-McGee Corp (offentliggjort 6. juni 2005).

Dette er en tilråding om uttrekk av det amerikanske oljeselskapet Kerr-McGee på grunn av selskapets leteaktiviteter offshore Vest-Sahara, som er et ikke-selvstyrt område. Rådet anså at denne aktiviteten kan være egnet til å undergrave FNs fredsprosess.

16.06.05: Brev til Finansdepartementet med tilråding om uttrekk av syv selskaper som produserer komponenter til klasevåpen (offentliggjort 2. september 2005).

Retningslinjenes punkt 4.4, første alternativ, sier at man skal kunne ekskludere selskaper på grunn av produksjon av våpen som ved normal anvendelse bryter med grunnleggende humanitære prinsipper. Det er spesifisert i forarbeidene til retningslinjene (NOU 2003:22) at klasevåpen vil kunne være i strid med grunnleggende humanitære prinsipper, blant annet fordi det ofte blir liggende igjen udetonerte sprenglegemer som rammer sivile etter at en konflikt er slutt. Tilrådingen anbefaler uttrekk av selskapene General Dynamics Corporation, L3 Communications Holdings Inc., Raytheon Co, Lockheed Martin Corp, Alliant Techsystems Inc., EADS Co (European Aeronautic Defence and Space Company) og Thales SA.

19.09.05: Brev til Finansdepartementet med tilråding om uttrekk av syv selskaper som utvikler og produserer komponenter til kjernevåpen (offentliggjort 5. januar 2006).

Det er også spesifisert i forarbeidene at kjernevåpen vil kunne være i strid med grunnleggende humanitære prinsipper, blant annet fordi det er vanskelig å forestille seg at det kan skilles mellom sivile gjenstander og militære mål ved bruk av slike våpen. Tilrådingen anbefaler uttrekk av selskapene BAE Systems Plc., Boeing Co, Finmeccanica Sp.A., Honeywell International Inc., Northrop Grumman Corp., United Technologies Corp. og Safran SA.

20.09.05: Brev til Finansdepartementet med vurdering av folkerettmessigheten av to våpensystemer (offentliggjort 13. oktober 2005).

Rådet kan, ifølge retningslinjenes punkt 4.3, bli bedt av departementet om å vurdere om investeringer kan utgjøre folkerettsbrudd. Denne tilrådingen er en rettslig betenkning om hvorvidt de to våpensystemene Spider og Intelligent Munition Systems (IMS) er i strid med Antipersonellminekonvensjonen. Konklusjonen var at det er vanskelig å si sikkert på det nåværende tidspunkt, men at hvis det blir bestemt at våpensystemene skal utstyres slik at de blir offeraktivert, kommer Rådet til å anbefale uttrekk av de aktuelle selskapene.

14.11.05: Brev til Finansdepartementet med tilråding om ikke å trekke ut Total SA (offentliggjort 5. januar 2006).

Dette var en vurdering av spørsmålet om det franske oljeselskapet Total SA kan sies å bidra til Burmas menneskerettighetsbrudd på en slik måte at det foreligger en uakseptabel risiko for at Fondet gjennom sitt eierskap kan sies å medvirke til disse menneskerettighetsbruddene. Det er dermed selskapers ansvar for mulig medvirkning til menneskerettighetsbrudd som er det generelle tema i tilrådingen. Rådet kom til at selv om det var sannsynlig at Total SA hadde medvirket til menneskerettighetsbrudd i fortiden (særlig i perioden da rørgaten ble bygget), var det den fremtidige risikoen for medvirkning som skulle avgjøre om Fondet fortsatt skulle være investert i selskapet. Rådet kom til at det ikke foreligger en slik uakseptabel risiko, og anbefalte ikke utelukking av Total SA.