Rettspolitisk forening har også i år gleden av å invitere sine medlemmer til det tradisjonsrike høstseminaret. Årets seminar går av stabelen på Ustaoset høyfjellshotell 23–25 september. Erfaring tilsier at seminaret i år som tidligere vil trekke om lag 80 engasjerte jurister og juridiske studenter.

Tematisk er årets høstseminar inndelt i to hovedbolker, henholdsvis på lørdag og søndag.

1 Romavlytting og bruk av tvangsmidler i forebyggende hensikt

Lørdagen vil være viet de aktuelle straffeprosessuelle temaene romavlytting og bruk av tvangsmidler i forebyggende øyemed. Bakgrunnen for valg av disse tema er vårens Ot.prp. nr 60 (2004–2005) og den tidligere utredningen fra politimetodeutvalget (NOU 2004:6) og Lund-utvaget (NOU 2003:18). Innledningsvis vil vi belyse behovet for slike tvangsmidler gjennom et rettshistorisk og kriminologisk perspektiv. Videre vil foredragsholdere gjøre rede for de kryssende hensyn som danner bakteppet for lovforslaget. Det vil også bli reist spørsmål om domstolen etter forslaget vil ha mulighet til å føre den nødvendige kontroll med tvangsmidlene. Avslutningsvis vil det bli debatt hvor foredragsholdere og andre får anledning til å prøve sine standpunkter foran et kritisk publikum.

2 Tvangsekteskap

Søndag er satt av til temaet tvangsekteskap. Vi vil sette fokus på flere aktuelle regelsett og lovtiltak, herunder så vel utlendingsrettslige- og strafferettslige. Et naturlig utgangspunkt tas i utredningen NOU 2004:20 Ny utlendingslov, og forslaget om 21 års aldersgrense for familiegjenforening med ektefelle. Vi vil blant annet reise spørsmålet om forslaget først og fremst motvirker tvangsekteskap eller om innvandring generelt vil rammes. Er 21 års grensen et egnet virkemiddel mot tvangsekteskap? Finnes det andre virkemidler? Sett i lys av vårens profilerte straffesaker, hvordan fungerer det strafferettslige alternativ?

Blant innlederne under årets høstseminar vil være:

  • Georg Apenes, Datatilsynet

  • Aase K. Sigmond, advokat

  • Birgitte Kofoed Olsen, danske Institutt for menneskerettigheter

Nærmere invitasjon til seminaret kommer i posten til alle medlemmer.

MELD DEG INN I RETTSPOLITISK FORENING!

Rettspolitisk forening er en organisasjon bestående av engasjerte jurister og studenter som arbeider med å sette fokus på problemer ved gjeldende rett, og utfordringer ved utforming av nye regler. Foreningen arrangerer debatter og seminarer, og gir ut tidsskriftet Kritisk Juss. Mer informasjon om foreningen, og om hvordan du melder deg inn, finner du på www.rpf.no.