Oppgrader til nyeste versjon av Internet eksplorer for best mulig visning av siden. Klikk her for for å skjule denne meldingen
Ikke pålogget
{{session.user.firstName}} {{session.user.lastName}}
Du har tilgang til Idunn gjennom , & {{sessionPartyGroup.name}}

Avslutningsstrategien for den Internasjonale straffedomstolen for Rwanda

Avslutningsstrategien for FN’s internasjonale straffedomstol for Jugoslavia (ICTY) og Rwanda (ICTR)2 innebærer tidsfrister og metoder for når og hvordan domstolene skal fullføre sine oppgaver og legge ned sitt virke. I resolusjon 1503 og 1534 har sikkerhetsrådet trukket opp rammene for strategien, og ICTR har implementert disse for å nå resolusjonens målsetning om å avslutte all rettslig aktivitet innen 2010. Om domstolene vil lykkes, er i stor grad avhengig av internasjonal støtte og samarbeid i de fem årene som står igjen.

1 Bakgrunn for ICTR’s strategi for avslutning: Resolusjon 1503 og 1534

Den internasjonale straffedomstol for Rwanda ble opprettet ved resolusjon 955 for å straffeforfølge personer ansvarlig for folkemordet i Rwanda i 1994. Selv om resolusjon 955 ikke inneholdt noen tidsfrist for når arbeidet skulle avsluttes, var det aldri meningen at domstolen skulle etableres på permanent basis. En plan for ICTR’s avvikling var derfor et naturlig ledd i domstolens ad hocmandat og virksomhet.

I resolusjon 1503 (2003) og 1534 (2004) satte sikkerhetsrådet rammene for avslutningsstrategien. Her slo de fast at all etterforsking skulle avsluttes i 2004, at samtlige hovedforhandlinger skal avsluttes i 2008 og at alle ankesakene må ferdigbehandles innen 2010. Sikkerhetsrådet bad ledelsen i domstolen ta «all possible measures» for å overholde tidsfristene. Samtidig ble det presisert at påtalemyndighetene kun skulle straffeforfølge de mest sentrale lederne i konfliktene og overføre saker mot mindre sentrale aktører til nasjonale rettssystemer. For å holde seg løpende orientert om avslutningsprosessenes fremdrift, besluttet sikkerhetsrådet at president og sjefsanklager ved domstolene skulle rapportere til rådet hver 6. måned.

For å implementere tidsfristene i sitt arbeid, har ICTR utarbeidet en fremdriftsplan som oppdateres hvert halvår og legges ut på domstolens hjemmeside.3 ICTR har til nå avsagt dommer mot 25 personer og saker mot ytterligere 25 personer er underveis i systemet. Fengslet i Arusha sitter 16 personer som venter på få sakene sine opp, så til sammen gir dette et totalantall på 66 personer. Flere av de tiltalte i ICTR er imidlertid fremdeles på flukt og hvorvidt disse sakene bringes inn for domstolen, vil avhenge av om personene er i live, om de lar seg oppdrive og om stater vil samarbeide i deres pågripelse. ICTR regner med at de innen 2008 har behandlet saker mot 65–70 personer.

2 Tiltak for å øke domstolens effektivitet

Tidsfristene i resolusjon 1503 og 1534 innebar en stor utfordring for ICTR som mot slutten av 2004 var halvveis på listen over personer de ønsket å straffeforfølge.4 Metodene som er tatt i bruk for å gjennomføre avslutningsstrategien har derfor et overordnet mål om å øke effektiviteten på alle nivåer i domstolens arbeid.

ICTR’s president Erik Møse spiller en helt sentral rolle for tilretteleggelsen av arbeidet. I oktober 2003, bare uker etter at han hadde informert FN om behovet for større kapasitet og fleksibilitet i rettskamrene, vedtok sikkerhetsrådet resolusjon 1512 som øket antall ad litem dommere ved ICTR fra fire til ni. På denne måten kan flere saker enn før behandles samtidig. Presidenten har også bidratt til at en forventet økning i saksmengde møtes av tilstrekkelig personale til påtale- og ankefunksjoner i domstolen.5 ICTR er helt avhengig av garantier fra FN om at ressurstilførsel skal opprettholdes frem mot avslutningen i 2010.6

Også påtalemyndighetens arbeidsmetoder har vært gjenstand for omfattende evaluering. En prioritert liste over saker som skulle straffeforfølges ble utarbeidet tidlig i 2004. Her la sjefsanklager strenge kriterier til grunn for utvelgelsen, for eksempel vedkommendes status i Rwanda, behovet for geografisk representasjon av konflikten og ønsket om å belyse ulike og unike juridiske problemstillinger. I motsetning til strategien noen år tilbake, der påtalemyndigheten tok ut tiltale mot flere personer i en rekke fellessaker, skal det nå av tids- og ressurshensyn kun reises tiltale mot en person av gangen. I tillegg skal tiltalen konsentreres om så få tiltalepunkt som mulig og «testes ut» internt både med hensyn til form og innhold.7

3 Samarbeid med nasjonale myndigheter

Nasjonale myndigheter spiller en viktig rolle for avstutningsstrategiens fremdrift. Stater der tiltalte lever på flukt eller holdes skjult, plikter å samarbeide med domstolen i pågripelsen og utleveringen av disse. I tilegg kan rettskamrene, på påtalemyndighetens begjæring, treffe beslutning om at saker mot tiltalte skal overføres til nasjonal behandling.8 Overføringen kan bare skje der det foreligger avtale mellom domstolen og mottakerlandet, samt en forsikring om at de tiltalte vil motta en rettferdig rettergang. ICTR er for øyeblikket i avtaleforhandlinger med en rekke land, blant annet Rwanda.

Dialogen og samarbeidet mellom ICTR og Rwanda omhandler flere forhold av betydning for straffesakene i Arusha. Det er undertegnet en avtale som gjør at Rwanda kan motta ICTR-domfelte for soning, men denne behandles for tiden av FN’s hovedkvarter og er ikke trådt i kraft. Det er ikke inngått en avtale om overføring av tiltalte mellom ICTR til Rwanda, men Rwanda har sagt seg villig til å oppgi dødsstraff som straffesanksjon dersom dette skulle skje.9 Med et sterkt overbelastet og dårlig utbygget rettssystem har imidlertid Rwanda behov for betydelig juridisk og økonomisk bistand. I mellomtiden har påtalemyndigheten i ICTR overført etterforskingsdokumenter til Rwanda, med sikte på straffeforfølgelse av personer som det ikke er tatt ut tiltale mot i ICTR. Hittil er 15 saksmapper overlevert og dette tallet vil øke.10

4 Ingen kompromiss om rettsikkerhet

Kritiske røster har hevdet at gjennomføring av avslutningsstrategiene og fokus på å bli ferdig kan undergrave domstolenes formål og sette de tiltaltes rettssikkerhet i fare.11 Det er imidlertid lite som tyder på at dette har vært tilfellet hittil. Selv om FN kommer med sterke oppfordreringer om å overholde fristene, er de neppe absolutte dersom noe uforutsett skulle skje.12 Som uttalt av president i ICTY, Theodor Meron under møte med sikkerhetsrådet:

«We must be careful to ensure that our dedication to completing the Tribunal's mandate on time does not detract from the Tribunal's basic purposes, which are to administer justice even-handedly and to contribute to the restoration and maintenance of peace in the region. A rigid and mechanistic pursuit of the completion strategy should be avoided, as it would lead to the espousal of trials that fall short of the guarantees of international human rights of which the United Nations is – and should be – protective and proud.»13

5 Avslutning

Nedbyggingen av ICTR byr på betydelige praktiske, økonomiske og ikke minst juridiske problemstillinger. Ettersom domstolen har avgjort skyld- og straffespørsmål til enkeltindivider, er det avgjørende at avslutningen skjer med samme kompetanse, effektivitet og respekt for institusjonens grunnleggende prinsipper som virksomheten ellers har vært drevet med.

Så langt viser gjennomføringen av ICTR’s avslutningsstrategi at arbeidet taes på alvor. Ledelsen ved domstolen har vist både evne og vilje til å overholde tidsfristene og fullføre sitt mandat på en tilfredsstillende måte. Fokuset i strategien har både vært rettet innover mot domstolens egne arbeidsmetoder og utover mot nasjonale myndigheter og det internasjonal samfunnet. Dersom prognosen i ICTR’s avslutningsstrategi holder mål, vil domstolen ha avsagt dommer mot rundt 70 tiltalte i 2010.

Gjennom sin rettspraksis har ICTR sendt klare og banebrytende signaler til det internasjonale samfunnet om at folkemord og forbrytelser mot menneskeheten ikke kan fortas straffefritt. De nasjonale rettssystemer må nå inkorporere og videreføre disse prinsippene i sin nasjonale rett. Arbeidet ICTR gjør mot nasjonale myndigheter, og da særlig Rwanda, er derfor etter min mening avslutningsstrategiens vanskeligste, men viktigste post.

1Benedicte Malling, Cand Jur fra Universitetet i Oslo med LLM i Human Rights Law fra University of Durham. I perioden fra september til desember 2004 hadde hun et legal internship ved ICTR. Hun er nå advokatfullmektig ved Advokatfirmaet Hjort DA.
2The International Criminal Tribunal for Rwanda ligger i Arusha i Tanzania.
3Rapporten Completion strategy of the International Criminal Tribunal for Rwanda, oppdatert 19. november 2004 er tilgjengelig på www.ictr.org. Ny oppdatert versjon er tilgjengelig i juni 2005.
4ICTR’s sjefsanklager Hassan Bubacar Jallow, The OTP-ICTR: ongoing challenges of completion, The Heauge, 1 November 2004, s. 3, funnet på: www.icc-cpi.int/library/organs/otp/Jallow_presentation
5På grunn av medlemmers manglende innbetalinger til de internasjonale domstolene satte sikkerhetsrådet stopp på ansettelser til ICTR og ICTY fra mai 2004. Det ble åpnet for ansettelser igjen i januar 2005.
6Se Completion strategy of the International Criminal Tribunal for Rwanda, (note 3), s. 18.
7ICTR’s sjefsanklager Hassan Bubacar Jallow (note 4), s. 2–4.
8I medhold av prosedyreregel 11bis.
9Se referat fra møtet i sikkerhetsrådet 29. juni 2004, UN Doc. S/PV. 4999 (Resumption 1), s. 9 og 16.
10Opplysninger fra Erik Møse per mail 01.05.2005. Nærmere informasjon om saker som skal overføres til nasjonale rettssystemer vil fremkomme av den oppdaterte avslutningsstrategien, se note 4.
11Daryl A. Mundis, The Judicial effects of the «Completion Strategies» on the Ad Hoc International Criminal Tribunals, 99 AMJL (2005), s. 142.
12Larry D. Johnson, Closing an International Criminal Tribunal while maintaining international human rights standards and excluding impunity, 99 AMJIL (2005), s. 158.
13ICTY’s president Theodor Meron i møte med sikkerhetsrådet 29. juni 2004, UN Doc. S/PV.4999 s. 8.

Idunn bruker informasjonskapsler (cookies). Ved å fortsette å bruke nettsiden godtar du dette. Klikk her for mer informasjon