Oppgrader til nyeste versjon av Internet eksplorer for best mulig visning av siden. Klikk her for for å skjule denne meldingen
Ikke pålogget
{{session.user.firstName}} {{session.user.lastName}}
Du har tilgang til Idunn gjennom , & {{sessionPartyGroup.name}}
Kritisk juss
{{article.articleTitle}}
{{article.articleSubTitle}}
Vitenskapelig publikasjon
av , & {{contributor.name}}
Publisert {{article.publishDate}} (Side {{article.pageFrom}}-{{article.pageTo}}) (Side {{article.pageFrom}})
Vis flere
Kritisk juss publiserer vitenskapelige artikler, bokanmeldelser, debatt- og kommentarartikler om rettspolitiske, juridiske og samfunnsmessige problemer knyttet til rettsstaten. Artikler i Kritisk juss bør ha en kritisk brodd.

Tidsskriftet retter seg spesielt mot debatter om rettslige og rettspolitiske problemstiller, om normer i samfunnet, om lovers tilblivelse, om lovers virkninger, om rettslige institusjoner, om juss som fag og den juridiske profesjon og forholdet til andre disipliner. Tidsskriftet er særlig opptatt av problemstillinger som tar opp svakerestiltes rettsstilling og rettssikkerhet i samfunnet.

Tidsskriftets målgrupper er forskere innen juss, rettssosiologi, kriminologi, filosofi, samfunnsvitenskap og humaniora, advokater, dommere, jurister generelt, lærere, studenter, politiske og administrative beslutningstakere, media og en bred allmenhet.

Tidsskriftet utgir artikler på norsk og engelsk.

Tidsskriftet ble etablert i 1974 av Rettspolitisk forening. Den gangen het utgivelsen Hefte for kritisk juss og var en radikal motreaksjon mot det konservative juridiske miljøet. Fokuset den gangen var jussens politiske funksjon i samfunnet og svakerestilte gruppers stilling.

Tidsskriftet utgis av Universitetsforlaget på vegne av Rettspolitisk forening.

KVALITETSVURDERING
Alle forskningsartikler som anses aktuelle for publisering i tidsskriftet vurderes av minst én anonym fagfelle uten bindinger til forfatteren. I tillegg vurderes artiklene av redaksjonen, og endelig avgjørelse om publisering foretas av ansvarlig redaktør. Tidsskriftet praktiserer «dobbelt blind» fagfellevurdering, hvor verken fagfellene eller forfatteren kjenner hverandres identitet.

INDEKSERING
Tidsskriftet er indeksert og søkbart i følgende baser:
 • Juridika
 • Rettsinfo.no
 • Norart
 • Directory of Open Access Journals (DOAJ)
 • ERIH PLUS
 • SHERPA/RoMEO
 • Google Scholar
 • Primo Central Index (Ex Libris) / Oria
 • The Summon Service (ProQuest)
 • Ebsco Discovery Services
 • WorldCat Lokal (OCLC)
Tidsskriftet er godkjent som vitenskapelig publiseringskanal på nivå 1 hos NSD – Norsk senter for forskningsdata (for Norge og Sverige), i Uddannelses- og Forskningsministeriets autorisasjonsliste for serier (Danmark) og i Publikationsforum (Finland).

Alt innhold i dette tidsskriftet eksporteres også til Portico, et arkiv som sikrer varig tilgang til digitale tidsskrifter, bøker og samlinger.

 
ANSVARLIG REDAKTØR
Henriette N. Tøssebro, ph.d., dommerfullmektig, Bergen tingrett

REDAKSJONSSEKRETÆR
Agnes Andenæs, rådgiver, Plan og bygningsetaten

REDAKSJON
Hans Morten Haugen, professor, Faktultet for teologi, diakoni og ledelsesfag, VID Vitenskapelige Høgskole
Marius Emberland, ph.d., advokat, Regjeringsadvokaten; førsteamanuensis, Norsk senter for menneskerettigheter, Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo
Nils Gunnar Skretting, stipendiat, Institutt for offentlig rett, Universitetet i Oslo

REDAKSJONSRÅD
Jørgen Aall, professor, Det juridiske fakultet, Universitetet i Bergen 
Kristian Andenæs, professor emeritus, Institutt for kriminologi og rettssosiologi, Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo
Tarjei Bekkedal, professor, studiedekan, Institutt for privatrett, Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo 
Lena Bendiksen, dr. juris, professor, dekan, Det juridiske fakultet ved UiT Norges arktiske universitet 
Jan Fridthjof Bernt, professor emeritus, Det juridiske fakultet, Universitetet i Bergen 
Hans Petter Graver, professor, Institutt for privatrett, Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo 
Eirik Holmøyvik, professor, Det juridiske fakultet, Universitetet i Bergen 
Ole Andreas Rognstad, dr. juris, professor, Institutt for privatrett, Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo 
Magne Strandberg, professor, Det juridiske fakultet, Universitetet i Bergen
Karl Harald Søvig, dr. juris, professor, Det juridiske faktultet, Universitetet i Bergen 


KONTAKT
E-post: kj-redaktor@rpf.no
Kritisk juss er et vitenskapelig tidsskrift med gull åpen tilgang (gold open access). Det betyr at det er gratis tilgjengelig for alle, uten noen form for betalings-, registrerings- eller innloggingsbegrensninger.

Alle artikler i tidsskriftet publiseres i overenstemmelse med Creative Commons-lisensen CC BY-NC-ND 4.0. Det betyr at alle fritt kan lese, laste ned, kopiere, skrive ut, søke i eller lenke til den fullstendige og ferdig bearbeidede teksten. Bruken er begrenset til ikke-kommersiell aktivitet, og rettigheter til bruk ut over dette skal innhentes fra forfatter(ne) og eventuelt andre opphavsmenn tilknyttet innholdet i artikkelen. Tidsskriftet praktiserer ingen form for artikkelprosesseringsavgift eller annen forfatterbetaling.

Artikler gjengitt i tidsskriftet vil bli lagret og gjort tilgjengelig på Idunn og Juridika, Universitetsforlagets databaser for elektronisk distribusjon av tidsskrifter.
Kritisk juss publiserer vitenskapelige artikler, bokanmeldelser, debatt- og kommentarartikler om rettspolitiske, juridiske og samfunnsmessige problemer. Artikler i Kritisk juss bør behandle aktuelle spørsmål med en kritisk analytisk innfallsvinkel.

Redaktør foretar en vurdering på innkomne bidrag om artikkelen skal vurderes av redaksjonen. Alle fagartikler vurderes av én eller to medlemmer i redaksjonen, som vil vurdere artikkelbidraget egner seg for fagfellevurdering. Fagfellevurderte artikler er i tillegg vurdert av ekstern fagfelle. Endelig avgjørelse om publisering foretas av ansvarlig redaktør.
 

INNLEVERING AV MANUS

Manuskriptet sendes til redaksjonen per e-post: kj-redaktor@rpf.no

Manuskriptet skal være godt gjennomarbeidet og kontrollert før det sendes inn til redaksjonen. Artikkelens tema må ha relevans for Norge eller være av generell internasjonal interesse. Arbeider som har vært trykket andre steder, kan ikke trykkes i tidsskriftet og vil ikke bli antatt.

Kun manuskripter som følger format og innhold angitt nedenfor, vil bli vurdert. Før du sender inn ditt manuskript til redaksjonen, ber vi om at du leser forfatterveiledningen nøye og at artikkelen ikke overstiger maks antall ord. Merk at sammendraget skal skissere problemstilling, analysemetode og hovedresultater.


LENGDE PÅ ARTIKLER

Fagfellevurderte vitenskapelige artikler bør ikke overstige 9 000 ord. Fagartikler bør ikke overstige 5000 ord. Bokanmeldelser bør ikke overstige 2000 ord. Unntak fra ordgrensene kan forekomme, men må avtales med redaksjonen.

Merk følgende:
 • På grunn av arbeidet med layout og ombrekking må forfatteren unngå komplisert oppsett av tekstelementene (faner, harde sider, osv.)
 • Alle forkortelser skal skrives fullt ut første gang de brukes, med mindre det er etablerte forkortelser som kr, mva., kg og liknende
 • Forfatter forventes å følge skrivereglene

Artikkelen skal inkludere:
 • Tittel (kort og presis)
 • Forfatteropplysninger: navn, akademisk grad, stilling/institusjonstilknytning, e-post
 • Sammendrag (maks 100 ord). Vitenskapelige artikler skal også ha engelsk tittel og sammendrag.
 • 4–8 nøkkelord
 • Fotnoter og referanser i henhold til denne veiledningen
Det er ikke nødvendig med litteraturliste.

Forfatter må også sende:
 • Forfatterens e-postadresse
 • Opplysninger om eventuelle interessekonflikter ved publisering av artikkelen i tidsskriftet
   
OPPBYGNING AV ARTIKLER

Følgende retningslinjer:
- Det skal brukes maks 3 overskriftsnivåer. Vanlig arabertall.
- Omfattende sitatbruk bør unngås.
 

REFERANSESYSTEM

Forfattere bes om å følge Lov og Retts referansestil, tilgjengelig på https://www.idunn.no/lor#/authors.
 

DOI-REFERANSER

Referansene skal alltid inkludere DOI (digital object identifier) for kilder som har dette. DOI skal være en klikkbar URL og plasseres til sist i referansen. Hvis du er usikker på hva DOI-koden til en referanse er, eller om en DOI-kode finnes, kan du gjøre et raskt søk etter tittel, forfatternavn osv. på http://search.crossref.org/.
 

TABELLER, FIGURER OG ILLUSTRASJONER

Tabeller, figurer og illustrasjoner må være i god nok kvalitet for trykking, og forfatter må selv ha innhentet rettigheter til publisering i tidsskriftet. Forfatter må ev. oppgi navn på tegner eller rettighetshaver. Bilder og figurer leveres som egne filer, og må være tydelig merket med korrekt plassering i brødteksten. Tabeller må være «ekte» med redigerbare/stilbare rader og kolonner. Tabeller skal ligge i brødteksten. Figurer og illustrasjoner som er vektorisert, dvs. hvor det er benyttet et tegneprogram for å lage figurene (f.eks. Illustrator), bør leveres som egne filer i EPS eller PDF. Andre figurer og illustrasjoner som er punktgrafikk, leveres som JPEG, TIFF, GIF, PNG. Merk at vektoriserte figurer (f.eks. grafer) limt inn i Word som lavoppløst punktgrafikk, gir dårlig kvalitet på trykk. Fotografier må være minimum 300 DPI (og av en viss størrelse) og leveres som egne filer, hovedsakelig som JPEG, men TIFF, GIF og PNG kan også benyttes.
 

FAGFELLEVURDERING

Ved innsending av manuskriptet, må forfatter informere om at fagfellevurdering ønskes. Tidsskriftet praktiserer dobbelt-blind fagfellevurdering. Det betyr at både forfatter og fagfelle er anonyme for hverandre. Alle forskningsartikler som anses aktuelle for publisering i tidsskriftet vurderes av minst en fagfelle uten bindinger til forfatteren. Før artikkelen sendes til fagfelle vurderes artikkelen av to medlemmer av redaksjonen som vurderer om artikkelen er klar til å sendes til fagfelle. Endelig avgjørelse om publisering foretas av ansvarlig redaktør.

Forfattere som ønsker fagfellevurdering, må sende artikkelen i to versjoner. Én versjon i anonymisert form, der forfatternavn, forfatteromtale, adresser og alle eksplisitte selvreferanser er tatt bort, og én fullstendig versjon. Dette gjøres ved at forfatternavnet fjernes fra filegenskaper i Word. Når filen lagres, vil forfatter være anonymisert i dokumentegenskaper. Når du viser til egen forskning i artikkel, sørg for at du skriver slik at du opprettholder anonymiteten. Det skal ikke fremgå av teksten at artikkelen bygger på egen forskning.

Fagfellevurderte artikler merkes med «vitenskapelig publikasjon» på Idunn. For mer informasjon om fagfellevurdering, se NPIs nettsider: https://npi.nsd.no/informasjon
 

PUBLISERINGSETIKK

Redaksjonen er opptatt av at det som publiseres i tidsskriftene, er av høy faglig kvalitet og følger internasjonale etiske standarder for vitenskapelig publisering. Tidsskriftet følger retningslinjene til Committee of Publication Ethics (COPE).
 

KORT OM PRODUKSJONSPROSESSEN

Når redaktøren har antatt artikkelen for publisering, vil artikkelen bli korrekturlest. Forfatter vil motta korrekturlest artikkel for kontroll og godkjenning. Det er ikke anledning til å foreta større endringer som vil kreve ny vurdering fra redaksjonen på dette tidspunktet.

Korrekturlest artikkel stiles i tråd med tidsskriftets mal og vil bli sendt til forfatter (1. korrektur) for endelig godkjenning. Tilføyelser og endringer i artikkelen må unngås. Direkte feil skal rettes, og mindre, nødvendige endringer av hensyn til senere tilkommet materiale kan foretas. Eventuelle merknader til 1. korrekturen sender forfatteren til redaksjonssekretæren senest innen 3 arbeidsdager. 2. korrekturen leses normalt kun av redaksjonen.
 

FORFATTEREKSEMPLARER

Forfattere mottar en PDF-fil av artikkelen etter at artikkelen er publisert.

 

Sist publiserte

Mest lest siste 30 dager

Idunn bruker informasjonskapsler (cookies). Ved å fortsette å bruke nettsiden godtar du dette. Klikk her for mer informasjon