Migrasjon er et globalt fenomen med store ringvirkninger for enkeltpersoner og samfunn. Migrasjon er ikke et entydig fenomen, tvert i mot dekker denne betegnelsen et mangfold av ulike situasjoner og erfaringer. Hvilke trekk ved denne situasjonen er det som utfordrer til teologisk gjennomtenkning? Hvordan har teologien som fag forholdt seg til de utfordringer som migrasjon reiser og hvordan har kristne migranter selv reflektert rundt de erfaringer de har gjort som migranter? Dette er noen av spørsmålene jeg vil diskutere i denne artikkelen.