Av og til har en redaksjon og et tidsskrift behov for å skrive om seg selv. Dette nummeret er en slik anledning. Vi har hatt vårt første redaksjonsmøte uten Inge Lønning. Etter ham står 52 solide bind som samler årgangene til Kirke og Kultur. De utgjør en kulturhistorisk skatt. Derfor åpner vi denne utgaven av Kirke og Kultur med en artikkel om Inge Lønning og redaksjonsarbeidet. Den er skrevet av professor i teologi, Kjetil Hafstad, som har arbeidet sammen med Inge Lønning i de fleste av disse årene.

De andre artiklene er alle fagfellevurdert og er skrevet av en gruppe forskere som samarbeider om spørsmål som berører religion, kultur og globalisering. De kommer fra Institutt for kultur- og språkvitenskap ved det humanistiske fakultetet ved Universitet i Stavanger og fra Misjonshøgskolen. En hovedtanke bak dette samarbeidet er å se nærmere på hvordan strømmen bilder og ideer som vi ofte kaller globalisering, påvirker samfunnet vi er en del av. Samtidig har de det omvendte blikk, nemlig hvordan våre handlinger og våre fortellinger om oss selv har innflytelse på verden omkring oss. Det lokale eksempel i de fleste av artiklene er knyttet til Stavanger og Sørvestlandet: Hvordan byen og regionen har vært – og fortsatt er – en aktiv deltager i flere av de mange globale prosessene som binder mennesker sammen på tvers av kulturelle og religiøse grenser. Gjennom temaer som spenner fra misjon og bibelbruk til healing og prostitusjon får vi innsikt i hvordan det vi ofte ser på som lokale handlinger, har hentet impulser fra, og leverer impulser til, diskurser og praksiser i andre deler av verden. Artiklene gir oss bedre forståelse av hvilken rolle religion spiller i disse prosessene. Selv om artiklene er lokalt forankret evner de å gi oss allmenn kunnskap om kompleksiteten i de sosiale endringene vi ser rundt oss.