Oppgrader til nyeste versjon av Internet eksplorer for best mulig visning av siden. Klikk her for for å skjule denne meldingen
Ikke pålogget
{{session.user.firstName}} {{session.user.lastName}}
Du har tilgang til Idunn gjennom , & {{sessionPartyGroup.name}}
Kirke og Kultur
{{article.articleTitle}}
{{article.articleSubTitle}}
Vitenskapelig publikasjon
av , & {{contributor.name}}
Publisert {{article.publishDate}} (Side {{article.pageFrom}}-{{article.pageTo}}) (Side {{article.pageFrom}})
Vis flere
Kirke og kultur (grunnlagt 1894) er et åpent, frittstående og tradisjonsrikt tidsskrift som fokuserer på verdispørsmål og verdidebatt og utgir artikler om religion, kultur og samfunn, litteratur, etikk og filosofi. Tidsskriftet ble i 2008 kåret til Årets tidsskrift.

Debatt om estetiske, etiske, religiøse, sosiale og politiske spørsmål har en sentral plass. Ved å trekke inn landskap og omgivelser, riter, miljø og kjønnsanalytiske perspektiver, vil redaksjonen åpne for vid orientering og nye impulser til forståelse av utviklingen og særtrekkene i det samfunnet og den kulturen vi tilhører.

Tidsskriftet utgis av Universitetsforlaget med støtte fra Norsk kulturråd og Institusjonen Fritt Ord, og er medlem av Norsk Tidsskriftforening.

Kirke og kultur er et allmennkulturelt tidsskrift med en bred leserkrets blant kulturinteresserte og samfunnsengasjerte.

Tidsskriftet kommer ut fire ganger i året.

Kirke og Kultur er et vitenskapelig tidsskrift på nivå 1 i henhold til NSD Norsk samfunnsvitenskapelig datatjenestes register over vitenskapelige publiseringskanaler. Tidsskriftet utgis med grønn åpen tilgang.

KVALITETSVURDERING
Tidsskriftet praktiserer «dobbelt blind» fagfellevurdering, hvor verken fagfellene eller forfatteren kjenner hverandres identitet. I tillegg vurderes artiklene av redaksjonen, og endelig avgjørelse om publisering foretas av ansvarlig vitenskapelig redaktør.

INDEKSERING
Tidsskriftet er indeksert og søkbart i følgende baser:
 • SHERPA/RoMEO
 • Google Scholar
 • Primo Central Index (Ex Libris) / Oria
 • The Summon Service (ProQuest)
 • Ebsco Discovery Services
 • WorldCat Lokal (OCLC)
Alt innhold i dette tidsskriftet eksporteres også til Portico, et arkiv som sikrer varig tilgang til digitale tidsskrifter, bøker og samlinger.

Tidsskriftet er godkjent som vitenskapelig publiseringskanal på nivå 1 hos NSD – Norsk senter for forskningsdata (for Norge og Sverige) og i Publikationsforum (Finland).
ANSVARLIG REDAKTØR
Anne Veiteberg

VITENSKAPELIG REDAKTØR
Sven Thore Kloster, gjesteforsker, Teologisk fakultet, Universitetet i Oslo og seniorrådgiver i Bispemøtet for Den norske kirke

ØVRIG REDAKSJON
Carl Petter Opsahl, førsteamanuensis, MF Vitenskapelig høyskole, Oslo
Gina Lende, Rådgiver/postdoktor, MF Vitenskapelig høyskole, Oslo
Ingvild Skeie, stipendiat/høgskolelektor, VID vitenskapelige høgskole
Vebjørn Horsfjord, professor, Høgskolen i Innlandet
Øystein Dahle

REDAKSJONSSEKRETÆR
Joachim Wallentin

KONTAKT REDAKSJONEN
E-post: kirkeogkultur@gmail.com

Kirke og Kultur redaksjonen
c/o Universitetsforlaget
Postboks 508 Sentrum
NO-0105 Oslo
Kirke og Kultur er et abonnementsbasert tidsskrift som utgis under modellen grønn åpen tilgang (green open access). Det betyr at Universitetsforlaget tillater forfatter å arkivere sin artikkel i åpne institusjonelle arkiv (egenarkivering) eller på eget eller arbeidsgivers nettsted, i den versjon og det format som ble godkjent av tidsskriftets redaksjon (akseptert versjon), etter at artikkelen er publisert i tidsskriftet.

Forfatter kan ikke spre eller publisere den endelige versjonen. Forlaget oppfordrer imidlertid forfattere til å ta vare på akseptert versjon av artikkelen som ble sendt redaksjonen for publisering, da denne vil være nærmest opp til endelig versjon som publiseres på idunn.no. Forfattere som ønsker det, kan henvise til sin artikkel i endelig versjon ved å oppgi lenke til denne på www.idunn.no.

Alt innhold i tidsskriftet publiseres i overenstemmelse med bestemmelser gjengitt i Avtale om normalkontrakt for faglitteratur i tidsskrift av 10. november 2010 mellom Den norske Forleggerforening og Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening. Avtalen kan leses i sin helhet på NFFO

Artikler gjengitt i tidsskriftet vil bli lagret og gjort tilgjengelig på Universitetsforlagets database for elektronisk distribusjon av tidsskrifter, www.idunn.no.

Når en artikkeltekst aksepteres for publisering av tidsskriftets redaksjon forutsettes følgende:
 • At forfatter aksepterer bestemmelsene i nevnte normalkontrakt
 • At forfatter er innforstått med at forlaget forvalter retten til offentliggjøring og spredning av artikkelen og at forlaget skal kontaktes før forfatter inngår avtale med tredjepart om tilleggspublisering.
 • At forfatter ved tilleggspublisering gjør oppmerksom på hvor artikkelen opprinnelig er publisert, og i henhold til gjeldende praksis for kreditering. 

OM TIDSSKRIFTET

Kirke og Kultur – tidsskrift for religion og samfunn er et åpent og frittstående allmennkulturelt fagtidsskrift som fokuserer på verdispørsmål og verdidebatt og utgir artikler om religion, kultur og samfunn, litteratur, etikk og filosofi.

Kirke og Kultur er en såkalt blandet publiseringskanal og legger stor vekt på formidling både på tvers av fag og til et bredere publikum. Derfor inneholder tidsskriftet både vitenskapelige (fagfellevurderte) artikler og andre faglige artikler og essays, samt kortere bidrag i andre sjangre, som intervju, bokmelding og debatt.

Tidsskriftet publiserer bidrag på norsk, men også dans og svensk. Kirke og kultur publiseres parallelt i trykket og digital utgave (www.idunn.no/kok).

INNLEVERING AV MANUS

Manuskripter sendes til redaksjonen per e-post for vurdering.

KRAV TIL INNSENDTE MANUS

Vitenskapelige artikler bør ikke overskride 30 000 tegn med mellomrom. Artikkelen skal være poengtert og forskningsbasert, og både være faglig interessant på sitt felt og lesbar for en større gruppe. 

Fagartikler og essays bør holdes innenfor et omfang på 12-16 000 tegn med mellomrom og inneholde en poengtert ingress på maks 2-300 tegn med mellomrom, samt mellomtitler. Noter og referanser følger samme mal som vitenskapelige artikler (se ovenfor) og forfatteren bes eventuelt oppgi noen publikasjoner i utvalg, eventuelt verv som har betydning for artikkelens tema til en kort biografi (maks 200 tegn). Bokmeldinger bør ikke overstige 5-7 000 tegn med mellomrom.

Manuskriptet skal være paginert (sett inn sidetall nederst i høyre hjørne) og inneholde følgende:
 • Tittel
 • Engelsk sammendrag, maks 100 ord og 3-5 nøkkelord (gjelder kun vitenskapelige artikler)
 • En poengtert ingress, hver på maks. 2-300 tegn med mellomrom
 • Selve manusteksten
 • Nummererte noter, organisert som sluttnoter
 • Nummererte figurer og tabeller
 • Skriv inn en mellomtittel per ca 2000 tegn med mellomrom
Merk alltid artikkelen med:
 • Forfatterens fulle navn
 • E-postadresse til arbeidssted
 • Profesjon, stilling og institusjonstilknytning/arbeidssted
 • Postadresse og mobilnummer
Ved innsending av manus, må du oppgi i din e-post at du ønsker fagfellevurdering av artikkelen. Forfatteren vil bli bedt om å ettersende et portrettfoto dersom artikkelen antas for publisering.

REFERANSESYSTEM

Tidsskriftet bruker referansestilen Chicago. Referanser skal ikke gis i parenteser i den løpende teksten, men som sluttnoter. slik: Nordmann, s. 356. Fullstendige referanser settes opp som vist under. Lengre sitater i løpende tekst skal markeres i artikkelen med en blank linje foran og bak. Dette nettstedet kan konsulteres for en innføring i hvordan referanser føres.

 a) Henvisning til et sted i en bok gjøres slik (evt. serie angis i forkortelse): Karin Bornkamm, Christus – König und Priester: Das Amt Christi bei Luther im Verhältnis zur Vor- und Nachgeschichte (BHT 106; Tübingen: Mohr Siebeck, 1998), 67f., 78–80.

b) Bidrag i en antologi oppgis slik: Peder Borgen, «Militant proselyttisme og misjon», i Ad Acta: Studier til Apostlenes gjerninger og urkristendommens historie (red. R. Hvalvik og H. Kvalbein; Oslo: Verbum, 1994), 9–26. Vises det til et bestemt sted i bidraget, føres det i parentes til slutt: 9–26 (20).

c) Artikler i tidsskrift: Harald Hegstad, «Gudstjenesten som tegn», TeoT 1 (2012): 344–357 (355). Heftenummeret oppgis bare dersom hvert hefte pagineres separat, f.eks. Nytt norsk kirkeblad 41, nr. 2 (2013): 3–7. En eventuell DOI-kode angis rett etter sidetall.

d) Avisartikler: Jon Magne Lund, «Til gagn for NRK», Vårt Land, 11.2.2014.

e) For nettstedsinnhold, med eller uten navngitt forfatter, oppgis helst nettsidens (oppdaterings)dato: «Dahl, Myrseth og Lalim går videre», www.kirken.no/?event=dolink&FamID=387844, 29.1.2014. Er siden ikke datert, angis dato for sitering/besøk.

Senere henvisninger til samme publikasjon gis i kortform, f.eks. Hegstad, «Gudstjenesten», 356f. Forkortelsene «f.», «ibid.» og «idem» kan brukes; unngå imidlertid «op. cit.» og «ff.». Henvisninger til (klassiske) kilder settes i parentes i hovedteksten, f.eks. (Cicero, Nat. d. 1.1–3), og med angivelse av tekstutgave i en note.

Øvrige fagartikler og tekster i andre sjangre bør skrives i et enkelt og formidlende språk.

DOI-REFERANSER

Referansene skal alltid inkludere DOI (digital object identifier) for kilder som har dette. DOI skal være en klikkbar URL og plasseres til sist i referansen. Hvis du er usikker på hva DOI-koden til en referanse er, eller om en DOI-kode finnes, kan du gjøre et raskt søk etter tittel, forfatternavn osv. på å http://search.crossref.org/.

Eksempel på plassering av DOI-kode (med Chicago-referansestilen): Gueorgi Kossinets og Duncan J. Watts, «Origins of Homophily in an Evolving Social Network», American Journal of Sociology 115 (2009): 411, https://doi.org/10.1086/599247.

TABELLER, FIGURER OG ILLUSTRASJONER

Disse nummereres fortløpende i teksten der de ønskes plassert inn, slik:

[fig. 1 + tilhørende figur- eller bildetekst].

Alle tabeller, figurer og illustrasjoner som benyttes i manuskriptet må være tillatt å publisere. Dersom det ikke er forfatteren selv som har laget figuren, skal navnet på tegner eller fotograf oppgis i figurteksten. Forfatteren innhenter selv tillatelse til bruk av tidligere trykte illustrasjoner. Illustrasjoner må ha oppløsningsgrad på minst 300 dpi.

PUBLISERINGSETIKK

Redaksjonen er opptatt av at det som publiseres i tidsskriftene, er av høy faglig kvalitet og følger internasjonale etiske standarder for vitenskapelig publisering. Tidsskriftet følger retningslinjene til Committee of Publication Ethics (COPE).

VURDERINGSPROSESSEN

Bidrag som sendes inn til Kirke og Kultur, må ikke være under vurdering eller ha vært publisert noe annet sted. 

Fagfellevurdering: Redaksjonen praktiserer ekstern fagfelleordning med dobbel anonym vurdering og minimum to uavhengige fagfeller for vitenskapelige artikler. Tidsskriftets vitenskapelige redaktør foretar en første vurdering av alle innkomne manus før eventuell ekstern fagfellevurdering igangsettes.

Forfatter får tilbakemelding på e-post fra redaksjonen etter at manuskriptet har vært til fagfellevurdering. Forfatter vil i den forbindelse informeres om artikkelen godkjennes som den er, godkjennes med mindre revisjoner, godkjennes med større revisjoner eller refuseres. Hvis redaksjonen ber om revisjoner vil forfatter få en frist for dette

Alle artikler: Dersom manuskriptet antas for publisering vil forfatter motta en førstekorrektur som en pdf-fil vedlagt en e-post før publisering. Det skal kun rettes opp korrekturfeil og ikke foretas endringer i teksten i forhold til godkjent manuskript (omredigering, ny tekst etc.). Forfatter vil motta ett eksemplar av utgaven når artikkelen er publisert.

Ved refusjon: På grunn av stort omfang av innkomne artikler til redaksjonen, forbeholder redaksjonen seg retten til å refusere mottatte artikler og/eller annet stoff uten begrunnelse utover at bidraget ikke passer inn i Kirke og Kulturs utgivelsesprofil.

Sist publiserte

Mest lest siste 30 dager

Idunn bruker informasjonskapsler (cookies). Ved å fortsette å bruke nettsiden godtar du dette. Klikk her for mer informasjon