Patienter med osteoporose forventes i dag at være aktivt involveret i forebyggelsen og behandlingen af deres sygdom. Multifacetteret osteoporose-gruppeundervisning er en af de ydelser, som sundhedsvæsnet tilbyder med henblik på at støtte og inddrage patienterne i at tage hånd om deres sygdom. Formålet er at forbedre patienternes evne til at håndtere deres sygdom og derved forbedre deres livskvalitet. Patienter, som har deltaget i gruppeundervisning, forventes at kunne anvende dét, de har lært i deres hverdag. Der findes kun en begrænset viden om, hvilken betydning deltagelse i multifacetteret osteoporose- gruppeundervisning har for patienternes håndtering af at leve med osteoporose og at følge en knoglesund livssil.

Formålet med afhandlingen var at udvikle viden om multifacetteret sygdomsspecifik osteoporose-gruppeundervisning med særligt fokus på forløbet i gruppeundervisningen, dvs. hvad patienterne lærte, og hvordan de efterfølgende implementerede en knoglesund livsstil i deres hverdag.

Som en del af afhandlingen blev der udført et systematisk review med det formål at opnå et deltaljeret indblik i den samlede viden om multifacetteret osteoporose-gruppeundervisning (Jensen et al. 2014). Afhandlingens empiriske studie (Jensen et al. 2015a, Jensen et al. 2015b) byggede på forskningsstrategien “Interpretive description” og anvendte etnografisk metode. Fjorten kvinder og tre mænd med osteoporose deltog i studiet. Datamaterialet bestod af deltagerobservation udført i forbindelse med gruppeundervisning og efterfølgende i patienternes hverdagsliv. Endvidere blev patienterne interviewet før eller i den uge, hvor de startede gruppeundervisning samt 6-9 måneder efter.

Det systematiske review viste, at deltagelse i multifacetteret osteoporose-gruppeundervisning kan have betydning for patienternes evne til at håndtere deres sygdom. Patienterne kan øge deres viden om osteoporose og forbedre deres livskvalitet. Endvidere kan deltagelsen have en positiv effekt på patienternes indtag af calcium, adhærens til medicin, smerter, fysisk aktivitet og psykosocial funktion.

Det empiriske studie viste, at deltagelse i multifacetteret osteoporose-gruppeundervisning motiverede patienterne til øget refleksion over deres liv, samt ændrede patienternes forståelse af osteoporose og støttede dem i at træffe beslutninger vedrørende en knoglesund livstil. Underviserne støttede patienterne ved at undervise i osteoporose samt lytte til og samtale med patienterne om deres oplevelser med osteoporose. Gennem interaktion i løbet af gruppeundervisningen erfarede patienterne nye måder, hvorpå osteoporose kunne håndteres, og de traf beslutninger vedrørende en knoglesund livsstil. Mange af patienterne i undersøgelsen havde haft sygdommen et år eller længere tid. De udtrykte, at de aldrig før havde diskuteret “dybtgående”, hvad en knoglesund livstil omfatter, og hvilken betydning det kunne have for deres liv. I hverdagslivet efter skolen var deltagernes implementering af en knoglesund livsstil en løbende proces. Patienterne afprøvede og udførte forbyggende handlinger, når de oplevede, at de var sikre på, hvordan de skulle handle, og de følte et behov og en motivation for at følge den knoglesunde livsstil. Når udførelsen af konkrete forebyggende handlinger blev led i en social aktivitet, viste det sig at have en positiv betydning for patienternes evne til at indføre en knoglesund livsstil. Patienternes implementering af en knoglesund livsstil og de forbyggende handlinger blev udfordret af deres opfattelse af, hvad det betyder at have osteoporose. Endvidere kunne personlige behov, fysiske bekymringer, sociale relationer og dagligdags bekymringer forhindre patienterne i at implementere en knoglesund livsstil.

Afhandlingens fund kan anvendes til at optimere og udvikle eksisterende multifacetteret osteoporose-gruppeundervisning. Den nye viden fremhæver betydningen af, at gruppeundervisning inkluderer undervisningsmetoder, som inddrager patienternes individuelle forståelse og erfaringer med osteoporose, samt åbner for udveksling af de adskillige måder, hvorpå patienter kan implementere en knoglesund livstil. Denne viden kan endvidere lede til patientuddannelse, som tager højde for, at patienternes hverdag er påvirket af sociale relationer, fysisk bekymring og individuelle behov. Samlet kunne sådanne initiativer støtte og optimere patienternes implementering af en knoglesund livsstil.

Referencer

1. Jensen AL. Multifaceted group education in patients with osteoporosis – implementing a bone healthy lifestyle. Aarhus University Health. Ph.d.-afhandling; 2014.

2. Jensen AL, Lomborg K, Wind G, Langdahl BL. Effectiveness and charateristics of multifaceted osteoporosis group education - a systematic review. Osteoporos Int 2014; 25 (4): 1209-24.

3. Jensen AL, Wind G, Langdahl B., Lomborg K. The impact of multifaceted osteoporosis group education on patients’ decision-making in regard to treatments option and lifestyle changes. In press; 2015a.

4. Jensen AL, Lomborg K, Langdahl BL, Wind G. Managing a bone healthy lifestyle after multifaceted osteoporosis group education. In preparation; 2015b.