Tittelen på den lederen er inspirert av den norske sykepleieren Herdis Alvsvåg som i 1982 gav ut boken „Har sykepleien en framtid?“. I boken tar Alvsvåg bl.a opp en kritikk av det naturvitenskapelige paradigme i sykepleiefaget, som etter hennes mening, bidro til å fremme tankegangen om egenomsorg på bekostning av omsorgsfilosofi. Alvsvåg eksemplifiserte dette med henvisning til omsorgen for de eldre og mennesker som er avhengig av fagpersoners omsorg for å kunne leve et verdig liv. Forfatteren var ytterst kritisk til hvordan egenomsorgstenkningen kunne fremme idealer om utelukkende individuelt ansvar for egen helse hvor en markedsliberalistisk tankegang dominerte. Det er rimelig å kunne hevde at Alvsvågs fremtidstanker om sykepleiefaget avgjort har hatt slått til. Hvordan og hvor mye er en diskusjon vi vil la ligge i denne sammenheng. Vi vil, med inspirasjon av Alvsvåg, hevde at sykepleien definitivt har en fremtid – etter vår mening er det minst like viktig å bidra til å analysere hvordan denne fremtiden kan se ut. I tiden som har gått siden 1981 – over 30 år – har sykepleiefaget vært gjenstand for store endringer. Dette gjelder både spørsmål knyttet til kunnskapsgrunnlag, kliniske praksiser, akademisering, profesjonsforståelse og vitenskapeliggjøring. Debatten om evidensbasert sykepleie, hva som kan være evident for hvem og hvordan er en god illustrasjon på de nevnte faglige endringer.

Tidsskriftet Klinisk Sygepleje har vært et talerør og en aktør i denne utvikling. Og: vi ønsker i enda større grad å synliggjøre og muliggjøre ulike arenaer for diskusjoner, beskrivelser og framstillinger av hvilken fremtid sykepleiefaget kan ha. Vi oppfordrer stadig våre lesere og andre til å skrive i Klinisk Sygepleje. I ett år har vi nå forsøkt med ulike skriftlige sjangre som et bidrag til å få flere skribenter ti å uttrykke seg på ulike og mangfoldige måter. På samme tid ønsker vi å bidra til å løfte debatten om fagets fremtid inn i det offentlige rom. Vi ønsker å utøve et samfunnsmessig ansvar ved si at vi må diskutere sykepleiens fremtid i ulike perspektiver. Første skritt i denne retning er, at vi vil arrangere en fagkonferanse 18. mars 2011 i København hvor nettopp ulike perspektiver på sykepleiens fremtid vil bli løftet frem og diskutert. Klinisk Sygepleje vil invitere ulike fagpersoner innenfor sykepleiefaget til å legge frem sine synspunkter på fagets mulige fremtidsbetingelser. Vår målgruppe er klinikere, utdannere, forskere, studenter og ledere. Vi mener at alle disse perspektivene bør være representert for å kunne perspektivere en bred debatt om fagets fremtid- både blant innledere og deltagere ved konferansen. Sett av dagen allerede nå – nærmere informasjon og påmelding vil komme i KS nr. 1 – 2011. Velkommen til fremtiden!

Tak

I denne leder vil vi også benytte lejligheden til at takke Helle Terkildsen Maindal for hendes tid som redaktionsmedlem i Klinisk Sygepleje. Helle har været med i 4 år, og hun har bl.a. haft stor betydning for vores opdyrkning af genren omkring metodeartikler. Nu modtager vi artikler fra Helle til bedømmelse, og det er vi selvfølgelig glade for, selvom vi hellere havde set, at hun både sendte artikler og var redaktionsmedlem.