Velkommen til et nyt fagligt udfordrende og inspirerende år med det dansk norske tidsskrift Klinisk Sygepleje.

Med to forskningsartikler byder vi velkommen til Klinisk Sygepleje nr. 1, 2005. Artiklen Utmattelse – utbredt, men understudert sætter fokus på træthed og udmattelse – fatigue. Alle sygeplejersker har plejet patienter med fatigue, men haft meget lidt viden om fænomenet. Artiklen viser vigtigheden af, at man klarlægger patientens energisvingninger og derudfra planlægger patientens aktiviteter.

I artiklen Smerte og seksualitet beskrives non-maligne smerter hos kvinder som en tilstand med reduceret livskvalitet og nedsat funktionsniveau. Smerterne fylder så meget i kvindernes liv, at de rent fysisk bliver begrænset i deres udfoldelse og får ændret kropsopfattelse, og selvtilliden bliver påvirket i negativ retning.

Trenger vi sykepleiefaglig ledelse? spørges der i artiklen Sykepleiefaglig ledelse, som åbner dialogen om sygeplejefaglig ledelse mellem danske og norske sygeplejefaglige ledere. Det er den sygeplejefaglige leder, der har ansvaret for at skabe rammer og betingelser for, at sygeplejersker kan udføre sygepleje, som er funderet i opdateret viden, klinisk erfaring og ekspertise. Administrativ ledelse kan aldrig erstatte behovet for faglig ledelse. Fagligheden er afgørende for, at man kan vurdere behovet for nye procedurer og ændringer af praksis. Sygeplejefaglige ledere bør kontinuerligt tilstræbe udvikling af nye kundskaber og gøre praksis bedre. Hvis målene skal nås, kræver det doktorgradskompetence.

Det bliver spændende at læse, hvad den danske sygeplejefaglige leder vil diskutere i den næste dialogartikel.

I august 2003 mødtes to sygeplejersker, én fra New Zealand og én fra Danmark, begge præsenterede de papers omhandlende patientuddannelse på konferencen Health, Education and Promotion – clinical, educational, social and therapeutic perspectives afholdt i Århus. De to sygeplejersker besluttede at få deres papers udgivet i artikelform både i New Zealand og i Danmark.

Artiklerne har hver sin indfaldsvinkel til patientuddannelse. Artiklen fra New Zealand har empowerment som indfaldsvinkel og viser, hvordan sygeplejersker i primær sundhedstjeneste bruger elementer af empowerment i deres daglige praksis. Den danske artikel beskriver forholdet mellem moraliserende sundhedsformidling og demokratisk sundhedspædagogik. Demokratisk sundhedspædagogik tager udgangspunkt i patientens livsstil, livsbetingelser, livskvalitet og fravær af sygdom. Sundhed er i dette paradigme et åbent begreb. Målet er at øge patienternes medbestemmelse og handlekraft, og det er i hverdagslivets sprog, vi skal lede efter ord og begreber, der beskriver den enkeltes opfattelse af sundhed og livskvalitet.

I den moraliserende sundhedsformidling er tendensen, at sundhed udelukkende forbindes med den enkeltes livsstil og adfærd. Sundhed drejer sig om kost, rygning, alkohol og motion, og adfærd fremstilles som noget, vi selv kan vælge: Bliver du syg, er det din egen skyld. Du kunne jo bare lade være med at spise fedt, ryge og drikke.

Der kan også læses artikler om hverdagslivet for svækkede gamle, kommunikationsteknologi i færdighedslaboratoriet og screening af diabetikers nethinder.

Rigtig god læselyst.