Oppgrader til nyeste versjon av Internet eksplorer for best mulig visning av siden. Klikk her for for å skjule denne meldingen
Ikke pålogget
{{session.user.firstName}} {{session.user.lastName}}
Du har tilgang til Idunn gjennom , & {{sessionPartyGroup.name}}
Klinisk Sygepleje
{{article.articleTitle}}
{{article.articleSubTitle}}
Vitenskapelig publikasjon
av , & {{contributor.name}}
Publisert {{article.publishDate}} (Side {{article.pageFrom}}-{{article.pageTo}}) (Side {{article.pageFrom}})
Vis flere
Klinisk sygepleje er et vitenskapelig og fagfellevurdert tidsskrift på nivå 1. Tidsskriftet har som formål å styrke det vitenskapelige grunnlaget for klinisk sykepleie ved å formidle empirisk og teoretisk forskning og spre kunnskap om de vitenskapelige metoder som benyttes i forskningen.

Tidsskriftet publiserer vitenskapelige artikler basert på prosjekter på ulike nivåer. Klinisk Sygepleje gir også mulighet for å publisere fagartikler, essay og ph.d.-presentasjoner. Ved henvendelse til redaksjonen kan det i særlige tilfeller gis mulighet til  å pulisere innlegg fra andre sjangere. Artikler kan publiseres på dansk, norsk, svensk og engelsk.

Tidsskriftet henvender seg til forskere innen sykepleievitenskap og helsefag, forelesere, studenter, sykepleiere i klinisk praksis og andre fagprofesjonelle.

Tidsskriftet er utgitt siden 2002, og det kommer fire ganger årlig både i en digital og en trykket utgave. Redaksjonen tilstreber en hurtig og smidig redaksjonsprosess. 

Klinisk Sygepleje utgis av Universitetsforlaget (Scandinavian University Press)

Kvalitetsvurdering

Vitenskaplige artikler vurderes gjennom en «dobbelt blind» fagfellevurdering, hvor verken fagfellene eller forfatterne kjenner hverandres identitet. I tillegg vurderes artiklene av redaksjonen, og endelig avgjørelse om publisering foretas av ansvarlig redaktør. Andre artikkeltyper vurderes av redaksjonens medlemmer.

Indeksering

Tidsskriftet er indeksert og søkbart i følgende baser
 • CINAHL
 • SveMed+
 • NorARt
 • bibliotek.dk
 • SHERPA/RoMEO
 • Google Scholar
 • Primo Central Index (Ex Libris) / Oria
 • The Summon Service (ProQuest)
 • Ebsco Discovery Services
 • WorldCat Lokal (OCLC)
Tidsskriftet er godkjent som vitenskapelig publiseringskanal på nivå 1 hos NSD – Norsk senter for forskningsdata (for Norge og Sverige), i Uddannelses- og Forskningsministeriets autorisasjonsliste for serier (Danmark) og i Publikationsforum (Finland).

Alt innhold i dette tidsskriftet eksporteres også til Portico, et arkiv som sikrer varig tilgang til digitale tidsskrifter, bøker og samlinger.

 
ANSVARLIG REDAKTØR
Bente Martinsen Woythal, lektor (ph.d.), Institut for Folkesundhed, Sektion for Sygepleje, Aarhus Universitet

VITENSKAPELIG REDAKTØR
Annelise Norlyk, professor, Institut for Folkesundhed, Sektion for Sygepleje, Aarhus Universitet

REDAKSJONSRÅD
Ingrid Poulsen, lektor (dr.med.sci.), Institut for Folkesundhed, Aarhus Universitet; forskningsleder, Klinik for Højt specialiseret Neurorehabilitering/Traumatisk Hjerneskade, Rigshospitalet

Jeppe Oute Hansen, førsteamanuensis (ph.d.), Institutt for helse-, sosial- og velferdsfag, Universitet i Sørøst-Norge

Redaksjonssekretær
Aud Aasen

Redaksjonens adresse
Bente Martinsen
Aarhus Universitet
Tuborgvej 164, bygning B8, 1. sal
2400 København NV
Danmark

 
Klinisk sygepleje er et abonnementsbasert tidsskrift som utgis under modellen «grønn» åpen tilgang (open access). Det betyr at Universitetsforlaget tillater forfattere å arkivere sin artikkel i åpne institusjonelle arkiv (egenarkivering) eller på eget eller arbeidsgivers nettsted, i den versjon og det format som ble godkjent av tidsskriftets redaksjon (akseptert versjon), og etter at artikkelen er publisert (uten forsinkelse).

Forlaget oppfordrer forfattere til å ta vare på den endelige versjonen av artikkelen som ble sendt redaksjonen for publisering, da denne vil være nærmest opp til versjonen som publiseres på Idunn. Forfattere som ønsker det, kan henvise til sin artikkel i endelig versjon ved å oppgi lenke til denne på Idunn.

Alt innhold i tidsskriftet publiseres i overenstemmelse med bestemmelser gjengitt i Avtale om normalkontrakt for faglitteratur i tidsskrift av 10. november 2010 mellom Den norske Forleggerforening og Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening. Avtalen kan leses i sin helhet på nettsiden til NFFO.

Artikler gjengitt i tidsskriftet vil bli lagret og gjort tilgjengelig på Universitetsforlagets database for elektronisk distribusjon av tidsskrifter, Idunn.

Når en artikkeltekst aksepteres for publisering av tidsskriftets redaksjon forutsettes følgende:
 • At forfatter aksepterer bestemmelsene i nevnte normalkontrakt
 • At forfatter er innforstått med at forlaget forvalter retten til offentliggjøring og spredning av artikkelen og at forlaget skal kontaktes før forfatter inngår avtale med tredjepart om tilleggspublisering.
 • At forfatter ved tilleggspublisering gjør oppmerksom på hvor artikkelen opprinnelig er publisert, og i henhold til gjeldende praksis for kreditering. 

Om tidsskriftet

Klinisk Sygepleje udgiver artikler om kliniske, metodiske og teoretiske aspekter af sygepleje, og henvender sig til alle sundhedsprofessionelle. Målgruppen er klinikere, ledere, forskere, lærere, samt studerende på alle niveauer. Redaktionens mål er, at publicere artikler af høj kvalitet og tilbyde en grundig bedømmelse samt en smidig publikationsproces. Klinisk Sygepleje udkommer i februar, marts, august og november. Artikler kan skrives på engelsk, dansk, svensk og norsk. Der publiceres to typer artikler:
 • Refereebedømte dvs. en dobbeltblindet vurdering af to personer med forskeruddannelse.
 • Ikke-refereebedømte som bedømmes af redaktionsgruppen
Forfatterene skal anmode om referee-bedømmelse. Redaktørerne kan afvise anmodningen, hvis det vurderes, at artiklen ikke har videnskabelig kvalitet.

Artiklerne opdeles i:
 • Peer reviewed (herunder oversigts- og statusartikler)
 • Faglige artikler
 • Teoretiske, filosofiske og begrebsafklarende artikler
 • Metodeartikler
 • Kommentarer
 • Anmeldelser
 • Præsentation af ph.d.-afhandlinger
Flere oplysninger om de forskellige typer artikler her.
 

Innsending av manuskript

Manuskripter indsendes elektronisk til forlagets manuskriptredaktør for Klinisk Sygepleje, Aud Aasen, klinisksygepleje@gmail.com. Artiklen sendes som et samlet dokument, indeholdende titelside, engelsk abstract og keywords, brødtekst, litteraturliste og evt. figurer og tabeller.

Forfattere, som ønsker deres artikel refereebedømt, skal aflevere to dokumenter: en separat titelside samt en blindet artikel, dvs. uden angivelse af forfatternavne, arbejdssteder mv.

Krav til manuskripter

Manuskript må højst være 5000 ord (eksklusiv abstract, tabeller, figurer og litteraturliste). Essays må være på højst 1500 ord, kommentarer 200 ord og anmeldelser 500 ord. Præsentation af ph.d. 6000 tegn inkl. mellemrum, referencer, overskrifter og alt andet. 

Vi ber om at forfattere følger følgende oppsett:
 • Tittelside: Indeholder forfatterens/forfatternes titel/titler, navn(e), arbejdsadresse(r), e-mailadresse(r), telefonnummer på kontaktperson og titlen på artiklen samt manuskriptets titel på dansk og engelsk. Antal ord i manuskript og abstract anføres.
 • Abstract: Der udarbejdes et engelsk abstrakt (højst 150 ord) med: baggrund, formål, evt. teoretisk forankring, metode, resultater og konklusion.
 • KeywordsL Efter abstrakt angives i alfabetisk rækkefølge fem engelske keywords, som dækker indholdet.
 • Dobbelt linjeafstand i punkt 12 med bred højre margin, forsynet med sidetal og med 1. forfatterens navn på sidefoden.
 

Referencer

 

Alle litteraturhenvisninger anføres i overensstemmelse med Vancouver-reglerne (http://www.icmje.org/index.html#reference). Doi-numre skal anføres, når artiklerne er forsynet med dette.

Artikel i tidsskrift Bog og kapitel i bog
 • 1. Birkler J. Filosofi & sygepleje. København: Munksgaard Danmark; 2003.
 • Poulsen I. Geriatrisk udredning. I: Amstrup K, Poulsen I, eds. Geriatri – en tværfaglig udfordring. København: Munksgaard Danmark; 2004.
Websites Litteraturhenvisninger anføres med tal i parentes (1), hver gang de forekommer i teksten. De skal fremstå i rækkefølge. Der kan højst henvises til 30 kilder. Oversigtsartikler er undtaget herfra. Kun litteratur anvendt i artiklen anføres. Det er forfatterens ansvar, at litteraturen er angivet korrekt. Eventuelle fodnoter angives med hævet tal, og noteres i slutningen af dokumentet.

Tabeller og figurer

Tabeller og figurer skal være relevante for forståelse af artiklen. De nummereres i den rækkefølge, de forekommer i teksten. Angiv i teksten, hvor de skal placeres, og der skal henvises til dem i teksten. De forsynes med en kort beskrivende tekst. Der må højst være 6 tabeller og figurer (i alt) i et manuskript. Har en figur været offentliggjort tidligere, skal der foreligge skriftlig tilladelse til, at den må genanvendes. Tilladelsen skal indhentes fra den/de, der har copyright på figuren.

Forfatterskab og taksigelser

Klinisk Sygepleje følger Vancouver-reglerne for ret til forfatterskab og regler for taksigelser.

Forfatterskab gives til personer der har 1) deltaget væsentligt til idé og design, indsamling af data, eller analyse og fortolkning 2) skrivning af artiklen eller gennemført kritisk revision og 3) final godkendelse af den version der skal publiceres. Forfattere skal opfylde alle 3 punkter.

Alle der har bidraget til arbejdet, fx ved fondsansøgning, dataindsamling eller supervision, og som ikke opfylder forfatterskabskriterierne, nævnes. Der nævnes kun personer der har støttet afgørende. Tak vedrørende økonomisk støtte anføres inkl. bevillingsnummer.

Interessekonflikter

Når en artikel er godkendt til publicering af redaktørerne, udsender forlaget en forfattererklæring, hvor det fremgår hvem der er 1. forfatter til det indsendte manuskript og hvor rækken af medforfattere er angivet. Alle forfattere bekræfter med deres underskrift at manuskriptet ikke er sendt til andre tidsskrifter og at manuskriptet ikke tidligere har været publiceret (originalpublikation). Når manuskriptet er publiceret i Klinisk Sygepleje anses det for at være ejet af Universitetsforlaget jf. lov om ophavsret. Hvis forfatterne senere ønsker artiklen publiceret i et andet tidsskrift, skal der søges tilladelse hos Klinisk Sygepleje.

Indskrivning af tekst

 • Skriv al tekst med ordinær skrift, også overskrifter
 • Anvend dobbelt linjeafstand og bred højremargen
 • Automatisk orddeling og fast højre margin slås fra
 • Anvend ikke indryk ved almindeligt linjeskift
 • Citater på tre linjer og derover skrives med indryk og enkelt linjeafstand. Citater under tre linjer skrives ind i teksten og mærkes slik: «tekst»
 • Angiv sidetal i den citerede publikation
 • Anvend ikke fed skrift
Anvend kun kursiv skrift, såfremt du virkelig ønsker at fremhæve et ord. Undgå specialtegn, da de kan forsvinde ved sætning af manuskriptet

Overskrifthierarki

Artiklen inddeles i afsnit med gennemtænkte overskrifter og underoverskrifter. Alle overskrifter markeres i manuskriptet med tal i venstre margin:
 • 0) Artikeloverskrift
 • 1) Første underoverskriftsniveau
 • 2) Andet underoverskriftsniveau

Bedømmelse af manuskripter

Opfylder et manuskript ikke kravene i forfattervejledningen, eller er artiklens indhold irrelevant for tidsskriftets formål, kan redaktionsgruppen afvise artiklen. Redaktøren kan ligeledes returnere manuskriptet med anmodning om, at det skrives om. Anvisninger fra redaktøren er ingen garanti for, at artiklen godkendes til optagelse i tidsskriftet.

Korrektur

Læs omhyggelig korrektur på papirudskrift af manuskriptet, inden det afsendes. 

Sist publiserte

Mest lest siste 30 dager

Idunn bruker informasjonskapsler (cookies). Ved å fortsette å bruke nettsiden godtar du dette. Klikk her for mer informasjon