Oppgrader til nyeste versjon av Internet eksplorer for best mulig visning av siden. Klikk her for for å skjule denne meldingen
Ikke pålogget
{{session.user.firstName}} {{session.user.lastName}}
Du har tilgang til Idunn gjennom , & {{sessionPartyGroup.name}}
Kart og Plan
{{article.articleTitle}}
{{article.articleSubTitle}}
Vitenskapelig publikasjon
av , & {{contributor.name}}
Publisert {{article.publishDate}} (Side {{article.pageFrom}}-{{article.pageTo}}) (Side {{article.pageFrom}})
Vis flere
Kart og Plan er et vitenskapelig tidsskrift med formål om å utgi og formidle norsk forskning av høy akademisk kvalitet. Tidsskriftet publiserer vitenskapelige artikler / fagartikler, populærvitenskapelige artikler og bokanmeldelser.

Tidsskriftet dekker fagområdene arealplanlegging, jordskifte, eiendomsfag, geomatikk og kartfag og de juridiske sidene av disse temaene. Geomatikk omfatter bl.a. landmåling, geodesi, fotogrammetri, kartografi, hydrografi, geografiske informasjonssystemer, satellittkartlegging og fjernanalyse m.m. Plan-, eiendomsfag og arealjuss omfatter bl.a. arealplanlegging i statlig, fylkeskommunal, kommunal og privat virksomhet, offentlig og privat eiendoms- og arealforvaltning, jordskifte, verdsetting av fast eiendom og annen arealjuss m.m.

Målgruppen er forskere, lærere, studenter, politiske og administrative beslutningstakere, media og en bred allmenhet.

Publiseringsspråket er hovedsakelig norsk, men redaksjonen vurderer også artikler på engelsk, svensk og dansk.

Tidsskriftet ble først utgitt i 1908 under navnet Tidsskrift for Det norske Utskiftningsvæsen. I 1952 ble navnet endret til Norsk tidsskrift for Jordskifte og Landmåling, og i 1970 til Kart og Plan. Tidsskriftet er i dag et medlemsblad for Tekna samfunnsutviklerne.

Tidsskriftet utgis av Universitetsforlaget på vegne av Tekna Samfunnsutviklerne.

KVALITETSVURDERING 
Alle forskningsartikler som anses aktuelle for publisering i tidsskriftet vurderes av minst to anonyme fagfeller uten bindinger til forfatteren, en ekstern ekspert og ett redaksjonsrådmedlem med relevant fagkompetanse. Endelig avgjørelse om publisering foretas av ansvarlig redaktør. Tidsskriftet praktiserer «dobbelt blind» fagfellevurdering, hvor verken fagfellene eller forfatteren kjenner hverandres identitet. 

INDEKSERING
Tidsskriftet er indeksert og søkbart i følgende baser:
 • Juridika
 • Rettsinfo.no
 • Norart
 • SHERPA/RoMEO
 • Google Scholar
 • Primo Central Index (Ex Libris) / Oria
 • The Summon Service (ProQuest)
 • Ebsco Discovery Services
 • WorldCat Lokal (OCLC)
Tidsskriftet er godkjent som vitenskapelig publiseringskanal på nivå 1 hos NSD – Norsk senter for forskningsdata (for Norge og Sverige), i Uddannelses- og Forskningsministeriets autorisasjonsliste for serier (Danmark) og i Publikationsforum (Finland).
ANSVARLIG REDAKTØR
Leiv Bjarte Mjøs, professor, Institutt for byggfag, Høgskulen på Vestlandet

REDAKSJONSSEKRETÆR
Dziuginta Baraldsnes, høgskolelektor, Institutt for pedagogikk, religion og samfunnsfag, Fakultet for lærarudanning, kultur og idrett, Høgskulen på Vestlandet

REDAKSJONSRÅD
Redaksjonsrådsleder
Arve Leiknes, Instituttleder, Institutt for byggfag, Høgskolen på Vestlandet 

Eiendomsfag/jordskifte 
Øystein Jakob Bjerva, jordskifterettsleder, Akershus og Oslo jordskifterett
Tanja Skovsgaard, førsteamanuensis, Institut for Planlægning, Aalborg universitet
Per Kåre Sky, professor, Institutt for eiendom og juss, Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

Eiendomsøkonomi 
Sølve Bærug, førsteamanuensis, Institutt for eiendom og juss, Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

Arealplanlegging 
Akkelies van Nes, professor, Institutt for byggfag, Høgskulen på Vestlandet
Knut Bjørn Stokke, førsteamanuensis, Institutt for by- og regionplanlegging, Norges miljø- og biovitenskapelige universitet
Carolyn Ahmer, førsteamanuensis, Institutt for byggfag, Høgskulen på Vestlandet 

Geomatikk og kartfag 
Terje Midtbø, professor, Institutt for bygg- og miljøteknikk, Norges miljø- og biovitenskapelige universitet
Trond Nordvik, førsteamanuensis, Institutt for byggfag, Høgskulen på Vestlandet

Juridisk
Sjur Dyrkolbotn, førsteamanuensis, Institutt for byggfag, Høgskulen på Vestlandet
Eivind Junker, førsteamanuensis, Fakultet for samfunnsvitenskap, Nord universitet
Ingrid Wang Larsen, universitetslektor, Institutt for eiendom og juss, Norges miljø- og biovitenskapelige universitet
Anne Rogstad, seksjonssjef, juridisk seksjon, Norges vassdrags- og energidirektorat

KONTAKT
E-post: leiv.bjarte.mjos@hvl.no
Kart og Plan er et abonnementsbasert tidsskrift som utgis under modellen grønn åpen tilgang (green open access). Det betyr at Universitetsforlaget tillater forfatter å arkivere sin artikkel i åpne institusjonelle arkiv (egenarkivering) eller på eget eller arbeidsgivers nettsted, i den versjon og det format som ble godkjent av tidsskriftets redaksjon (akseptert versjon), etter at artikkelen er publisert i tidsskriftet.

Forfatter kan ikke spre eller publisere den endelige versjonen. Forlaget oppfordrer imidlertid forfattere til å ta vare på akseptert versjon av artikkelen som ble sendt redaksjonen for publisering, da denne vil være nærmest opp til endelig versjon som publiseres på idunn.no. Forfattere som ønsker det, kan henvise til sin artikkel i endelig versjon ved å oppgi lenke til denne på Idunn.

Alt innhold i tidsskriftet publiseres i overenstemmelse med bestemmelser gjengitt i Avtale om normalkontrakt for faglitteratur i tidsskrift av 10. november 2010 mellom Den norske Forleggerforening og Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening. Avtalen kan leses i sin helhet på NFFO

Artikler gjengitt i tidsskriftet vil i tillegg bli lagret og gjort tilgjengelig på Juridika, Universitetsforlagets digitale plattform for juridisk litteratur.

Når en artikkeltekst aksepteres for publisering av tidsskriftets redaksjon forutsettes følgende:
 • At forfatter aksepterer bestemmelsene i nevnte normalkontrakt
 • At forfatter er innforstått med at forlaget forvalter retten til offentliggjøring og spredning av artikkelen og at forlaget skal kontaktes før forfatter inngår avtale med tredjepart om tilleggspublisering
 • At forfatter ved tilleggspublisering gjør oppmerksom på hvor artikkelen opprinnelig er publisert, og i henhold til gjeldende praksis for kreditering
Kart og Plan er et vitenskapelig tidsskrift som publiserer forskning av høy akademisk kvalitet. Artiklene publiseres som vitenskapelige artikler / fagartikler, populærvitenskapelige artikler eller kommentarartikler. Tidsskriftet publiserer også bokanmeldelser.

Vitenskapelige artikler merkes med «vitenskapelig publikasjon». Disse har gjennomgått en fagfellevurdering, som betyr at artikkelen er vurdert og godkjent av to upartiske, anonyme eksperter innenfor samme fagfelt. Andre fagartikler vurderes av redaktøren eller en i redaksjonsrådet. Tilsvarende for de populærvitenskapelige artiklene som har en litt annen språkdrakt enn de vitenskapelige artiklene og fagartiklene, og retter seg mer mot den alminnelige leser. Kommentarartiklene bør være korte.

Innlevering av manus
Manuskriptet sendes til redaktøren per e-post: Leiv.Bjarte.Mjos@hvl.no.

Manuskriptet skal være godt gjennomarbeidet og kontrollert før det sendes inn til redaksjonen. Arbeider som har vært trykket andre steder, kan ikke trykkes i tidsskriftet og vil ikke bli antatt.

Kun manuskripter som følger format og innhold angitt nedenfor, vil bli vurdert.

Artiklene skal ikke overstige 15 sider i Word inkludert noter og referanser. Det tilsvarer cirka 45 000 tegn med mellomrom. Kommentarartikler bør ikke overstige 4 sider. Bokanmeldelser bør ikke overstige 2 sider.

Før du sender inn ditt manuskript til redaksjonen, ber vi om at du leser forfatterveiledningen nøye og at artikkelen ikke overstiger maks antall tegn med mellomrom. Merk at sammendraget skal skissere problemstilling, analysemetode og hovedresultater. Det skal brukes maks 2 overskriftsnivåer, uten nummering.

Artikkelen skal inkludere:
 • Tittel (kort og presis)
 • Forfatteropplysninger: navn, akademisk grad, stilling/institusjonstilknytning, e-post
 • Engelsk sammendrag (maks 800 antall tegn) og engelsk artikkeltittel
 • 3–5 nøkkelord
 • Fotnoter og referanser i henhold til denne veiledningen
Forfatter må også sende:
 • Forfatterens e-postadresse og vanlig postadresse
 • Opplysninger om eventuelle interessekonflikter ved publisering av artikkelen i tidsskriftet
REFERANSESESYSTEM
Forfattere kan velge mellom tre referansestiler: IEEE, Harvard eller APA. Forfattere av juridiske artikler kan bruke Universitetsforlagets Veiledning om henvisninger m.m. i juridiske tekster. Når det henvises til bøker eller større verker, skal sidehenvisning gis.

MERK FØLGENDE:
 • På grunn av arbeidet med layout og ombrekking må forfatteren unngå komplisert oppsett av tekstelementene (faner, harde sider, osv.)
 • Alle forkortelser skal skrives fullt ut første gang de brukes, med mindre det er etablerte forkortelser som kr, mva., kg og liknende
 • Forfatter forventes å følge skrivereglene
DOI-referanser
Referansene skal alltid inkludere DOI (digital object identifier) for kilder som har dette. DOI skal være en klikkbar URL og plasseres til sist i referansen. Hvis du er usikker på hva DOI-koden til en referanse er, eller om en DOI-kode finnes, kan du gjøre et raskt søk etter tittel, forfatternavn osv. på https://search.crossref.org/

FORMLER
Formler bør være skrevet med MathType. Unngå unødig bruk av formeleditor. Er formlene så enkle at de kan skrives i teksteditoren, bruk denne.

TABELLER, FIGURER OG ILLUSTRASJONER
Tabeller, figurer og illustrasjoner må være i god nok kvalitet for trykking, og forfatter må selv ha innhentet rettigheter til publisering i tidsskriftet. Forfatter må ev. oppgi navn på tegner eller rettighetshaver. Bilder og figurer leveres som egne filer, og må være tydelig merket med korrekt plassering i brødteksten. Tabeller må være «ekte» med redigerbare/stilbare rader og kolonner. Tabeller skal ligge i brødteksten. Figurer og illustrasjoner som er vektorisert, dvs. hvor det er benyttet et tegneprogram for å lage figurene (f.eks. Illustrator), bør leveres som egne filer i EPS eller PDF. Andre figurer og illustrasjoner som er punktgrafikk, leveres som JPEG, TIFF, GIF, PNG. Merk at vektoriserte figurer (f.eks. grafer) limt inn i Word som lavoppløst punktgrafikk, gir dårlig kvalitet på trykk. Fotografier må være minimum 300 DPI (og av en viss størrelse) og leveres som egne filer, hovedsakelig som JPEG, men TIFF, GIF og PNG kan også benyttes. Ta kontakt med redaksjonen ved spørsmål om dette.

FAGFELLEVURDERING
Tidsskriftet har dobbelt-blind fagfellevurdering. Det betyr at både forfatter og fagfelle er anonyme for hverandre. Artikkelen blir i hovedsak vurdert av en anonym fagfelle og et redaksjonsrådsmedlem med relevant fagkompetanse. Ved behov kan det brukes to anonyme fagfeller. Det er redaktøren i samråd med en i redaksjonsrådet som avgjør om artikkelen skal sendes til fagfellevurdering.

Forfattere som ønsker fagfellevurdering, må sende artikkelen i to versjoner. Én versjon i anonymisert form, der forfatternavn, forfatteromtale, adresser og alle eksplisitte selvreferanser er tatt bort, og én fullstendig versjon. Dette gjøres ved at forfatternavnet fjernes fra filegenskaper i Word. Når filen lagres, vil forfatter være anonymisert i dokumentegenskaper. Når du viser til egen forskning i artikkel, sørg for at du skriver slik at du opprettholder anonymiteten. Det skal ikke fremgå av teksten at artikkelen bygger på egen forskning.

Ved omarbeiding, etter vurdering fra fagfelle, skal det angis hva som er endret og hvilke merknader som er fulgt opp. Der forfatter velger ikke å følge fagfellen, må det begrunnes.

Fagfellevurderte artikler merkes med «vitenskapelig publikasjon» på Idunn. For mer informasjon om fagfellevurdering, se NPIs nettsider: https://npi.nsd.no/informasjon

PUBLISERINGSETIKK
Redaksjonen er opptatt av at det som publiseres i tidsskriftene, er av høy faglig kvalitet og følger internasjonale etiske standarder for vitenskapelig publisering. Tidsskriftet følger retningslinjene til Committee of Publication Ethics (COPE).

KORT OM PRODUKSJONSPROSESSEN
Når redaktøren har antatt artikkelen for publisering, vil artikkelen bli korrekturlest. Forfatter vil motta korrekturlest artikkel for kontroll og godkjenning. Det er ikke anledning til å foreta større endringer som vil kreve ny vurdering fra redaksjonen på dette tidspunktet.

Korrekturlest artikkel stiles i tråd med tidsskriftets mal og vil bli sendt til forfatter (1. korrektur) for endelig godkjenning. Tilføyelser og endringer i artikkelen må unngås. Direkte feil skal rettes, og mindre, nødvendige endringer av hensyn til senere tilkommet materiale kan foretas. Eventuelle merknader til 1. korrekturen sender forfatteren til redaksjonssekretæren senest innen 3 arbeidsdager. 2. korrekturen leses normalt kun av redaksjonen.

FORFATTEREKSEMPLARER
Forfattere mottar ett eksemplar av papirheftet og en PDF-fil av artikkelen etter at artikkelen er publisert.

Sist publiserte

Mest lest siste 30 dager

Idunn bruker informasjonskapsler (cookies). Ved å fortsette å bruke nettsiden godtar du dette. Klikk her for mer informasjon