Oppgrader til nyeste versjon av Internet eksplorer for best mulig visning av siden. Klikk her for for å skjule denne meldingen
Ikke pålogget
{{session.user.firstName}} {{session.user.lastName}}
Du har tilgang til Idunn gjennom , & {{sessionPartyGroup.name}}
Artikler
Vitenskapelig publikasjon
(side 193-239)
av Ragna Aarli
Sammendrag

Grunnloven § 95 annet ledd pålegger staten en plikt til å sikre uavhengige og upartiske domstoler og dommere. Artikkelen drøfter innholdet av sikringsplikten i lys av EMK artikkel 6 nr. 1 og ser nærmere på nasjonale utfordringer når det gjelder å styrke og bevare tilliten til at domstolene og dommere kan opptre uavhengig og upartisk. Fremstillingen kaster lys over Domstolkommisjonens forslag om et mer helhetlig grunnlovsvern av domstolene og valgene staten står overfor når den dømmende makt skal rigges for fremtidens konflikter.

Vitenskapelig publikasjon
(side 240-266)
av Finn Arnesen
Sammendrag

Artikkelen drøfter forhold som har betydning for risikoen for å overse EØS-rettslige dimensjoner ved rettsspørsmål, og påpeker at det viktigste tiltaket for å unngå at lignende forhold som dem vi så i Nav-saken utvikler seg på andre rettsområder, er at juridiske forfattere tar inn over seg at EU/EØS-retten påvirker de fleste områder av norsk rett, og også er en integrert del av norsk rett. Artikkelen viser at den juridiske forfatter som ikke forholder seg til det faktum at EØS-rett faktisk også er norsk rett på det området hun eller han skiver om, ikke bare fører sine lesere bak lyset, men også bidrar til at risikoen for at det fattes gale avgjørelser øker. Det er litteraturen studenten baserer sin forståelse på, og det er til den praktikeren griper i en travel hverdag.

Vitenskapelig publikasjon
(side 267-298)
av Giuditta Cordero-Moss
Sammendrag

I kontraktpraksis møter man i svært ulike sammenhenger forpliktelser til å yte en innsats. Litteratur og nyere rettspraksis skiller mellom innsats- og resultatforpliktelser. Sondringen beskriver hva realdebitoren har forpliktet seg til: å yte en innsats, i motsetning til å oppnå et bestemt resultat. Terminologien er nyttig for å beskrive hva som skal til for å konstatere om oppfyllelsen avviker fra det som er avtalt. Kategoriseringen har imidlertid ingen betydning for rettsvirkningene av avviket. Den blir likevel ofte omtalt som om den hadde en betydning for bevisbyrden og for ansvarsgrunnlaget. Særlig Viggo Hagstrøms Obligasjonsrett1 argumenterer for at sondringen mellom innsats- og resultatforpliktelse kan tenkes å ha betydning for ansvarsgrunnlaget. Artikkelen forklarer at selv om en uaktsomhetsvurdering kan være nødvendig for å konstatere at oppfyllelsen ikke er kontraktsmessig, kan det ikke sluttes at realdebitoren kun er ansvarlig for kontraktbrudd når uaktsomhet er bevist. Artikkelen er ment å vise at forpliktelsens innhold ikke påvirker ansvarsgrunnlaget. Så vel objektivt ansvar som culpaansvar kan være aktuelle for begge typer forpliktelser avhengig av hvordan begrepene forstås.

(side 299-314)
av Jens Edvin A. Skoghøy
Sammendrag

Etter panteloven § 4-10 andre ledd får factoring og factoringpant rettsvern overfor kreditorbeslag ved tinglysing i Løsøreregisteret, men for at rettighetshaveren skal være beskyttet overfor godtroende omsetningserververe, må det gis melding til skyldnerne for kravene.1 Ved Rt. 1989 s. 1209 A Karmøy Montering ble det avklart at melding til skyldnerne også gir rettsvern overfor kreditorbeslag. I HR-2020-837 A Bergen Bunkers har imidlertid Høyesterett under dissens (3 mot 2) skapt uklarhet om i hvilken utstrekning det kan oppnås rettsvern overfor kreditorene ved melding. Flertallsvotumet er formalistisk, uklart og faglig svakt begrunnet. Etter forfatterens syn bør man ved fastleggelsen av gjeldende rett se bort fra denne avgjørelsen. Under enhver omstendighet må en eventuell prejudikatvirkning av avgjørelsen begrenses til tilfeller hvor det er sendt melding før kravene oppstod.

Jussens venner

Hefte 4 / 2021 - volum 56 - Grunnlagt 1952

Norwegian Uiversity Law Review

www.idunn.no/jv

 

Ansvarlige redaktører

Bisma Rasool, masterstudent, Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo

Tlf.: +47 413 42 790 E-post: bismar@uio.no

Julie S. Larsen, masterstudent, Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo

Tlf.: +47 995 52 699 E-post: juliesla@uio.no

 

Markedsføringsansvarlig

Mahnoor Saleem, masterstudent i miljøfysikk og fornybar energi, Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

Maura Constanze Lehmann, masterstudent, Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo

 

Redaksjonsråd

Markus Hoel Lie, professor, Det juridiske fakultet, Norges arktiske universitet

Aina Mee Ertzeid, statsadvokat ved Oslo statsadvokatembeter

Filip Truyen, professor II ved Universitetet i Bergen og advokat i Wikborg Rein ­Advokatfirma

Jussi Erik Pedersen, førsteamanuensis ved UiT – Norges arktiske universitet

Hilde K. Ellingsen, advokat i Advokatfirmaet Lund & Co

Kristoffer Svendsen, førsteamanuensis ved UiS og førsteamanuensis ved Høyskolen Kristiania

 

Redaksjonens adresse

Jussens venner

Institutt for offentlig rett ved UiO

Postboks 6706 St. Olavs plass

0130 OSLO

 

Manuskripter

Bidragsytere henvises til forfatterveiledningen på tidsskriftets hjemmeside:

www.idunn.no/jv. Manuskripter sendes til redaktørene på epost.

 

Kundeservice

Henvendelser om abonnementmv. rettes til Universitetsforlagets kundeservice.

Postboks 508 Sentrum, 0105 Oslo.

Telefon: 24 14 75 00.

E-post: journals@universitetsforlaget.no

Abonnement kan bestilles på www.idunn.no/jv

 

Rettigheter

Artikler gjengitt i tidsskriftet reguleres av bestemmelser gjengitt i Normalkontrakt for utgivelse av litterære verk i tidsskrift fra 10. november 2010 mellom Den norske forleggerforeningen og Norsk faglitterære forfatter- og oversetterforening. Avtalen kan leses i sin helhet på: www.nffo.no.

 

Artikler gjengitt i tidsskriftet vil bli lagret og gjort tilgjengelig på Idunn, Universitetsforlagets digitale publiseringsplattform. Les mer om rettigheter på www.idunn.no/tidsskrift_for_strafferett#rights.

 

Sats: Type-it AS, Trondheim

 

ISSN Print: 0022-6971

ISSN Online: 1504-3126

DOI: 10.18261/issn.1504-310X

 

© Universitetsforlaget 2021 / Scandinavian University Press.

Idunn bruker informasjonskapsler (cookies). Ved å fortsette å bruke nettsiden godtar du dette. Klikk her for mer informasjon