Det finnes en rekke råd, tips og veiledninger for hvordan besvarelser til praktiske juridiske oppgaver bør skrives. Denne artikkelen analyserer og systematiserer disse rådene fra 1941 til i dag. Artikkelen viser at det har vært en endring over tid. Vi har gått fra en tilnærming som la størst vekt på partenes krav og kravenes rettslige grunnlag til en tilnærming med skjemabaserte disposisjoner og et prinsipielt skille mellom tolkning og subsumsjon. Artikkelen avsluttes med å perspektivere skrivemåten i praktikumsbesvarelser ut fra skrivemåten i Høyesterett og den juridiske metodelæren.

Nøkkelord: Oppgaveteknikk, praktikumsoppgaver, juridisk metodelære, tolkning, subsumsjon, rettskildelære