Artikkelen behandler likheter og ulikheter mellom erstatningsansvar i og utenfor kontraktsforhold. Det drøftes når og i hvilken utstrekning alminnelige erstatningsrettslige regler kommer til anvendelse i kontraktsforhold, og under hvilke omstendigheter skade som er voldt ved oppfyllelsen av en kontrakt, kan medføre ansvar direkte overfor tredjepart (direktekrav). En hovedkonklusjon er at alminnelig erstatningsrett, som den klare hovedregelen, kommer til anvendelse også i kontraktsforhold, og kan supplere de kontraktsrettslige reglene. I praksis oppstår det sjelden motstrid mellom alminnelige erstatningsrettslige regler og kontraktsrettslig særregulering. Hvis vilkårene for ansvar er oppfylt etter begge regelsett, har skadelidte i utgangspunktet valgrett, og kan gjøre gjeldende det grunnlaget som er gunstigst for ham. Det finnes imidlertid eksempler på at kontraktsrettslige regler må anses som spesialregler, som uttømmende regulerer bestemte spørsmål.

Nøkkelord: Culpanormen, deliktsansvar, direktekrav, erstatningsrett, kontraktsansvar, kontraktsrett, skyldansvar, tredjepartsskader