Oppgrader til nyeste versjon av Internet eksplorer for best mulig visning av siden. Klikk her for for å skjule denne meldingen
Ikke pålogget
{{session.user.firstName}} {{session.user.lastName}}
Du har tilgang til Idunn gjennom , & {{sessionPartyGroup.name}}
Artikler
(side 1-26)
av Are Stenvik
Sammendrag

Artikkelen behandler likheter og ulikheter mellom erstatningsansvar i og utenfor kontraktsforhold. Det drøftes når og i hvilken utstrekning alminnelige erstatningsrettslige regler kommer til anvendelse i kontraktsforhold, og under hvilke omstendigheter skade som er voldt ved oppfyllelsen av en kontrakt, kan medføre ansvar direkte overfor tredjepart (direktekrav). En hovedkonklusjon er at alminnelig erstatningsrett, som den klare hovedregelen, kommer til anvendelse også i kontraktsforhold, og kan supplere de kontraktsrettslige reglene. I praksis oppstår det sjelden motstrid mellom alminnelige erstatningsrettslige regler og kontraktsrettslig særregulering. Hvis vilkårene for ansvar er oppfylt etter begge regelsett, har skadelidte i utgangspunktet valgrett, og kan gjøre gjeldende det grunnlaget som er gunstigst for ham. Det finnes imidlertid eksempler på at kontraktsrettslige regler må anses som spesialregler, som uttømmende regulerer bestemte spørsmål.

Vitenskapelig publikasjon
(side 27-50)
av Hans Christian Farsethås
Sammendrag

Det finnes en rekke råd, tips og veiledninger for hvordan besvarelser til praktiske juridiske oppgaver bør skrives. Denne artikkelen analyserer og systematiserer disse rådene fra 1941 til i dag. Artikkelen viser at det har vært en endring over tid. Vi har gått fra en tilnærming som la størst vekt på partenes krav og kravenes rettslige grunnlag til en tilnærming med skjemabaserte disposisjoner og et prinsipielt skille mellom tolkning og subsumsjon. Artikkelen avsluttes med å perspektivere skrivemåten i praktikumsbesvarelser ut fra skrivemåten i Høyesterett og den juridiske metodelæren.

Vitenskapelig publikasjon
(side 51-78)
av Thorstein Vale Opdal & Lasse Lillelund Innleggen
Sammendrag

Artikkelen redegjør nærmere for innholdet og tolking av negative servitutter, samt praktiske alternativer for håndtering av negative servitutter som begrenser utnyttelsen av en eiendom.

Jussens venner

Hefte 1-2 / 2021 - volum 56 - Grunnlagt 1952

Norwegian Uiversity Law Review

www.idunn.no/jv

 

Ansvarlige redaktører

Julie S. Larsen, masterstudent, Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo

Tlf.: +47 947 80 575 E-post: alexsathern@gmail.com

Vijar J. Nerheim, masterstudent, Det juridiske fakultet, Universitetet i Bergen

Tlf.: +47 995 52 699 E-post: juliesla@uio.no

 

Redaksjonsråd

Aina Mee Ertzeid, statsadvokat ved Oslo statsadvokatembeter

Filip Truyen, professor II ved Universitetet i Bergen og advokat i Wikborg Rein ­Advokatfirma

Jussi Erik Pedersen, førsteamanuensis ved UiT – Norges arktiske universitet

Hilde K. Ellingsen, advokat i Advokatfirmaet Lund & Co

Kristoffer Svendsen, førsteamanuensis ved UiS og førsteamanuensis ved Høyskolen Kristiania

 

Redaksjonens adresse

Jussens venner

Institutt for offentlig rett ved UiO

Postboks 6706 St. Olavs plass

0130 OSLO

 

Manuskripter

Bidragsytere henvises til forfatterveiledningen på tidsskriftets hjemmeside:

www.idunn.no/jv. Manuskripter sendes til redaktørene på epost.

 

Kundeservice

Henvendelser om abonnementmv. rettes til Universitetsforlagets kundeservice.

Postboks 508 Sentrum, 0105 Oslo.

Telefon: 24 14 75 00.

E-post: journals@universitetsforlaget.no

Abonnement kan bestilles på www.idunn.no/jv

 

Rettigheter

Artikler gjengitt i tidsskriftet reguleres av bestemmelser gjengitt i Normalkontrakt for utgivelse av litterære verk i tidsskrift fra 10. november 2010 mellom Den norske forleggerforeningen og Norsk faglitterære forfatter- og oversetterforening. Avtalen kan leses i sin helhet på: www.nffo.no.

 

Artikler gjengitt i tidsskriftet vil bli lagret og gjort tilgjengelig på Idunn, Universitetsforlagets digitale publiseringsplattform. Les mer om rettigheter på www.idunn.no/tidsskrift_for_strafferett#rights.

 

Sats: Type-it AS, Trondheim

 

ISSN Print: 0022-6971

ISSN Online: 1504-3126

DOI: 10.18261/issn.1504-310X

 

© Universitetsforlaget 2021 / Scandinavian University Press.

Idunn bruker informasjonskapsler (cookies). Ved å fortsette å bruke nettsiden godtar du dette. Klikk her for mer informasjon