Oppgrader til nyeste versjon av Internet eksplorer for best mulig visning av siden. Klikk her for for å skjule denne meldingen
Ikke pålogget
{{session.user.firstName}} {{session.user.lastName}}
Du har tilgang til Idunn gjennom , & {{sessionPartyGroup.name}}
Artikler
(side 325-342)
av Eivind Smith
Sammendrag

I mai 2020 fikk grunnloven § 89 om domstolskontrollen med de andre statsmaktene ny ordlyd. Artikkelen gjennomgår deler av forhistorien, sammenligner bestemmelsen med den som ble vedtatt i 2015 og med den rettstilstanden som den tar sikte på å kodifisere. Underveis kommenteres noen konstitusjonelle nøkkelbegreper og påstander om at vedtaket er ugyldig fordi grunnlovsprosedyren ikke ble fulgt, blir diskutert. Konklusjonen er at grunnloven § 89 gir er godt uttrykk for hovedtrekkene i den veletablerte ordningen med domstolskontroll med lover og forvaltningsvedtak.

Vitenskapelig publikasjon
(side 343-373)
av Andrea Jansen & Helge Morten Svarva
Sammendrag

Artikkelen omhandler verneting i grenseoverskridende kontraktsforhold. Etter Luganokonvensjonen artikkel 5 nr. 1 er det domstolen på kontraktens oppfyllelsessted som har domskompetanse i saker om kontraktsforhold. I denne artikkelen vil vi forsøke å klarlegge og fremstille rekkevidden av oppfyllelsesvilkåret. Det gis en oversikt over hvilke problemstillinger som kan oppstå ved fastleggelsen av oppfyllelsesstedet, og hvordan rettsavgjørelser fra EU-domstolen påvirker tolkningen av bestemmelsen.

Vitenskapelig publikasjon
(side 374-402)
av Hans Fredrik Marthinussen
Sammendrag

Artikkelen gir et nytt bidrag til en allerede ganske rikholdig litteratur om opplåning av panteretter. Etter forfatterens oppfatning er reglene verken spesielt uklare eller omstridte, men omtalen av dem preges av en foreldet terminologi som kan gjøre reglene vanskelig tilgjengelige. Artikkelen tar sikte på å rydde opp i begrepsbruken på området, samtidig som den setter opplåningsreglene inn i en større formuerettslig kontekst. Artikkelen bygger på oppgitt emne til Jussens Venner-forelesningen 2020.

Jussens venner

Hefte 6 / 2020 - volum 55 - Grunnlagt 1952

Norwegian Uiversity Law Review

www.idunn.no/jv

 

Ansvarlige redaktører

Alexander Sæthern, masterstudent, Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo

Tlf.: +47 469 46 140 E-post: alexsathern@gmail.com

Vijar J. Nerheim, masterstudent, Det juridiske fakultet, Universitetet i Bergen

Tlf.: +47 954 28 781 E-post: viljar_jn@icloud.com

 

Redaksjonsråd

Aina Mee Ertzeid, statsadvokat ved Oslo statsadvokatembeter

Filip Truyen, professor II ved Universitetet i Bergen og advokat i Wikborg Rein ­Advokatfirma

Jussi Erik Pedersen, lagdommer i Hålogaland lagmannsrett

Hilde K. Ellingsen, advokat i Advokatfirmaet Lund & Co

Kristoffer Svendsen, førsteamanuensis ved UiS og førsteamanuensis ved Høyskolen Kristiania

 

Redaksjonens adresse

Jussens venner

Institutt for offentlig rett ved UiO

Postboks 6706 St. Olavs plass

0130 OSLO

 

Manuskripter

Bidragsytere henvises til forfatterveiledningen på tidsskriftets hjemmeside:

www.idunn.no/jv. Manuskripter sendes til redaktørene på epost.

 

Kundeservice

Henvendelser om abonnementmv. rettes til Universitetsforlagets kundeservice.

Postboks 508 Sentrum, 0105 Oslo.

Telefon: 24 14 75 00.

E-post: journals@universitetsforlaget.no

Abonnement kan bestilles på www.idunn.no/jv

 

Rettigheter

Artikler gjengitt i tidsskriftet reguleres av bestemmelser gjengitt i Normalkontrakt for utgivelse av litterære verk i tidsskrift fra 10. november 2010 mellom Den norske forleggerforeningen og Norsk faglitterære forfatter- og oversetterforening. Avtalen kan leses i sin helhet på: www.nffo.no.

 

Artikler gjengitt i tidsskriftet vil bli lagret og gjort tilgjengelig på Idunn, Universitetsforlagets digitale publiseringsplattform. Les mer om rettigheter på www.idunn.no/tidsskrift_for_strafferett#rights.

 

Sats: Type-it AS, Trondheim

 

ISSN Print: 0022-6971

ISSN Online: 1504-3126

DOI: 10.18261/issn.1504-310X

 

© Universitetsforlaget 2020 / Scandinavian University Press.

Idunn bruker informasjonskapsler (cookies). Ved å fortsette å bruke nettsiden godtar du dette. Klikk her for mer informasjon