I artikkelen drøftes den såkalte objektiv proforma-regelen. Artikkelen tar først for seg utviklingen av og grunnlaget for regelen, før det redegjøres nærmere for hva som er innholdet i og rekkevidden av objektiv proforma mer spesifikt i beslagsretten. Videre klargjøres forholdet mellom den subjektive og den objektive proformaregelen. Avslutningsvis behandles spørsmålet om objektiv proforma utgjør en generell regel i privatretten.

Nøkkelord: Objektiv proforma, subjektiv proforma, Deutsche Bank-kjennelsen, realitetsvurdering, reelt eierskap, beslagsrett