Artikkelen omhandler skillet mellom formuesverdier og ideelle interesser i tvisteloven, og består av tre hoveddeler. I den første hoveddelen gjøres det nærmere rede for hvor det rettslig må tas stilling til om en sak gjelder formuesverdier eller ideelle interesser, og begrunnelsen for at det skilles i disse sammenhengene. Deretter behandles noen generelle spørsmål som kan oppstå når man skal skille mellom sakene. I den siste hoveddelen gjøres det nærmere rede for noen typetilfeller med utgangspunkt i rettspraksis.

Nøkkelord: Formuesverdier, ideelle interesser, sivilprosess, småkravsprosess, allmennprosess, prosesspor, forliksrådsbehandling, ankesiling