Jusstudenter er blant de studentgruppene som bruker aller mest tid på studiene. Likevel er det slik at mange jusstudenter legger ned en stor arbeidsinnsats uten å oppnå den læringen og de resultatene de ønsker. I mange tilfeller skyldes dette at man ikke bruker studietiden på de mest nyttige læringsaktivitetene. I artikkelen undersøker forfatteren hva forskning innenfor fagfeltene pedagogikk og psykologi forteller oss om det å lære, og med bakgrunn i denne forskningen identifiserer han tre læringsstrategier som det er nyttig å anvende når man studerer juss. Artikkelen illustrerer hvor viktig aktiv læring er i alle deler av læringsprosessen, og forfatteren viser hvordan man kan bruke aktive læringsaktiviteter både når man skal tilegne seg nytt fagstoff, når man skal repetere fagstoffet og når man skal øve opp evnen til å anvende fagstoffet i konkrete drøftelser av juridiske spørsmål.

Nøkkelord: Læringsaktivitet, aktiv læring, dybdelæring, oppgaveskriving