Oppgrader til nyeste versjon av Internet eksplorer for best mulig visning av siden. Klikk her for for å skjule denne meldingen
Ikke pålogget
{{session.user.firstName}} {{session.user.lastName}}
Du har tilgang til Idunn gjennom , & {{sessionPartyGroup.name}}
Artikler
Å studere juss
Med eksempler fra emnet Kontraktsrett I ved UiB
(side 1-27)
av Jan-Ove Færstad
Sammendrag

Jusstudenter er blant de studentgruppene som bruker aller mest tid på studiene. Likevel er det slik at mange jusstudenter legger ned en stor arbeidsinnsats uten å oppnå den læringen og de resultatene de ønsker. I mange tilfeller skyldes dette at man ikke bruker studietiden på de mest nyttige læringsaktivitetene. I artikkelen undersøker forfatteren hva forskning innenfor fagfeltene pedagogikk og psykologi forteller oss om det å lære, og med bakgrunn i denne forskningen identifiserer han tre læringsstrategier som det er nyttig å anvende når man studerer juss. Artikkelen illustrerer hvor viktig aktiv læring er i alle deler av læringsprosessen, og forfatteren viser hvordan man kan bruke aktive læringsaktiviteter både når man skal tilegne seg nytt fagstoff, når man skal repetere fagstoffet og når man skal øve opp evnen til å anvende fagstoffet i konkrete drøftelser av juridiske spørsmål.

Vitenskapelig publikasjon
(side 28-51)
av Bjørn Løtveit
Sammendrag

Immaterialretten og den tradisjonelle formueretten har i lang tid hatt et tilknytningsforhold, og dette tilknytningsforholdet har blitt styrket i det siste. Dette skyldes særlig at det i deler av immaterialretten har blitt innført tingsrettslige regler om rettsvern, ekstinksjon og prioritet, basert på det som gjelder for rettighetsregistrering knyttet til fast eiendom. Møtet mellom disse rettsområdene kan imidlertid føre til at det oppstår problemstillinger som ikke kan løses på grunnlag av lovteksten. Hvorvidt det er adgang til å utvikle ulovfestede regler for å løse slike spørsmål, må avgjøres ut fra en avveining av de hensynene som gjør seg gjeldende. Artikkelen redegjør for hvilke hensyn som kan tale for og mot ulovfestet regeldannelse generelt, og drøfter deretter i hvilken grad slike hensyn gjør seg gjeldende på henholdsvis formue- og immaterialrettens område. Videre gjøres det en vurdering av hvilken arbeidsfordeling som bør gjelde mellom domstolene og rettsvitenskapen med hensyn til slik rettsutvikling, før det avslutningsvis drøftes i hvilken grad lovgiver bevisst bør overlate rettsutvikling til domstolene og rettsvitenskapen.

Jussens venner

Hefte 1 / 2020 - volum 55 - Grunnlagt 1952

Norwegian Uiversity Law Review

www.idunn.no/jv

 

Ansvarlige redaktører

Anders Rønningen, masterstudent, Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo

Tlf.: +47 947 80 575 E-post: andersroen@gmail.com

Vijar J. Nerheim, masterstudent, Det juridiske fakultet, Universitetet i Bergen

Tlf.: +47 954 28 781 E-post: viljar_jn@icloud.com

 

Redaksjonsråd

Aina Mee Ertzeid, statsadvokat ved Oslo statsadvokatembeter

Filip Truyen, professor II ved Universitetet i Bergen og advokat i Wikborg Rein ­Advokatfirma

Anders Narvestad, stipendiat ved Universitetet i Oslo

Jussi Erik Pedersen, førsteamanuensis ved UiT – Norges arktiske universitet

 

Redaksjonens adresse

Jussens venner

Institutt for offentlig rett ved UiO

Postboks 6706 St. Olavs plass

0130 OSLO

 

Manuskripter

Bidragsytere henvises til forfatterveiledningen på tidsskriftets hjemmeside:

www.idunn.no/jv. Manuskripter sendes til redaktørene på epost.

 

Kundeservice

Henvendelser om abonnementmv. rettes til Universitetsforlagets kundeservice.

Postboks 508 Sentrum, 0105 Oslo.

Telefon: 24 14 75 00.

E-post: journals@universitetsforlaget.no

Abonnement kan bestilles på www.idunn.no/jv

 

Rettigheter

Artikler gjengitt i tidsskriftet reguleres av bestemmelser gjengitt i Normalkontrakt for utgivelse av litterære verk i tidsskrift fra 10. november 2010 mellom Den norske forleggerforeningen og Norsk faglitterære forfatter- og oversetterforening. Avtalen kan leses i sin helhet på: www.nffo.no.

 

Artikler gjengitt i tidsskriftet vil bli lagret og gjort tilgjengelig på Idunn, Universitetsforlagets digitale publiseringsplattform. Les mer om rettigheter på www.idunn.no/tidsskrift_for_strafferett#rights.

 

Sats: Type-it AS, Trondheim

 

ISSN Print: 0022-6971

ISSN Online: 1504-3126

DOI: 10.18261/issn.1504-310X

 

© Universitetsforlaget 2020 / Scandinavian University Press.

Idunn bruker informasjonskapsler (cookies). Ved å fortsette å bruke nettsiden godtar du dette. Klikk her for mer informasjon