Artikkelen redegjør for retten til et effektivt rettsmiddel slik denne følger av Den europeiske menneskerettskonvensjonen artikkel 13. Bestemmelsen krever at det skal finnes effektive nasjonale kontrollmekanismer som kan ta stilling til om det foreligger en krenkelse av konvensjonen, og som kan rette opp slike krenkelser. Artikkelen redegjør for EMDs praksis etter bestemmelsen for å belyse bestemmelsens anvendelsesområde og når slike nasjonale rettsmidler kan anses tilstrekkelig effektive. Artikkelen trekker også linjer mellom EMK artikkel 13 og Grunnloven § 89.

Nøkkelord: Effektive rettsmidler, EMK, nasjonale rettsmidler, domstolenes prøvingsrett, subsidiaritetsprinsippet