Oppgrader til nyeste versjon av Internet eksplorer for best mulig visning av siden. Klikk her for for å skjule denne meldingen
Ikke pålogget
{{session.user.firstName}} {{session.user.lastName}}
Du har tilgang til Idunn gjennom , & {{sessionPartyGroup.name}}
Artikler
(side 335-358)
av Giuditta Cordero-Moss
Sammendrag

Artikkelen omhandler norske domstolers domskompetanse i internasjonale tvister med utgangspunkt i tvisteloven § 4-3. Norske domstolers internasjonale domskompetanse er først og fremst regulert i Luganokonvensjonen, men tvisteloven § 4-3 kommer til anvendelse når en sak faller utenfor Luganokonvensjonens anvendelsesområde. Artikkelen drøfter forholdet mellom disse to hjemlene for domskompetanse. Videre drøfter artikkelen forholdet mellom tvisteloven § 4-3 og vernetingsreglene som er nedfelt i tvisteloven §§ 4-4 til 4-6. Rettspraksis er ikke entydig, og artikkelen argumenterer for en restriktiv tolkning av bestemmelsen.

(side 359-387)
av Johan Vorland Wibye
Sammendrag

Norsk rettsteori har lenge fulgt Torstein Eckhoff i å hevde at enhver kollisjon mellom to plikter kun er tilsynelatende og vil fjernes gjennom en harmoniserende tolkning. Artikkelen kontrasterer denne etablerte modellen med en alternativ påstand om at pliktkollisjoner er mulige, om enn uheldige, forekomster i retten. Når disse alternative påstandene holdes opp mot de to fraksjonenes begrunnelse i Rt. 2010 s. 612 Sårstell, avdekkes en rekke utfordringer for Eckhoffs modell. Disse er dels at den etablerte modellen har vansker med å angi innholdet i rettskildenormene som skal avverge potensielle kollisjonstilfeller, dels at slike normer ikke garanterer optimale tolkningsutfall, dels at modellen hviler på et restriktivt syn på lovgivers kompetanse og dels at modellen underkommuniserer de vanskelige avgjørelsene som pliktsubjekter står overfor i møte med en tilsynelatende kollisjon. For å holde fast ved at pliktkollisjoner er umulige tolkningsresultater, fordres en mer detaljert redegjørelse enn norsk rettsteori så langt har tilbudt.

(side 388-402)
av Kjetil Mujezinović Larsen
Sammendrag

Artikkelen redegjør for retten til et effektivt rettsmiddel slik denne følger av Den europeiske menneskerettskonvensjonen artikkel 13. Bestemmelsen krever at det skal finnes effektive nasjonale kontrollmekanismer som kan ta stilling til om det foreligger en krenkelse av konvensjonen, og som kan rette opp slike krenkelser. Artikkelen redegjør for EMDs praksis etter bestemmelsen for å belyse bestemmelsens anvendelsesområde og når slike nasjonale rettsmidler kan anses tilstrekkelig effektive. Artikkelen trekker også linjer mellom EMK artikkel 13 og Grunnloven § 89.

Jussens venner

Hefte 6 / 2019 - volum 54 - Grunnlagt 1952

Norwegian Uiversity Law Review

www.idunn.no/jv

 

Ansvarlige redaktører

Stud.jur. Anders Rønningen, Oslo

Tlf.: +47 947 80 575 E-post: andersroen@gmail.com

Stud.jur. Sverre-Mangor Innjord, Oslo

Tlf.: +47 482 35 932 E-post: sverrinn@gmail.com

 

Redaksjonsråd

Aina Mee Ertzeid, statsadvokat ved Oslo statsadvokatembeter

Filip Truyen, professor II ved Universitetet i Bergen og advokat i Wikborg Rein ­Advokatfirma

Anders Narvestad, stipendiat ved Universitetet i Oslo

Jussi Erik Pedersen, førsteamanuensis ved UiT – Norges arktiske universitet

 

Redaksjonens adresse

Jussens venner

Institutt for offentlig rett ved UiO

Postboks 6706 St. Olavs plass

0130 OSLO

 

Manuskripter

Bidragsytere henvises til forfatterveiledningen på tidsskriftets hjemmeside:

www.idunn.no/jv. Manuskripter sendes til redaktørene på epost.

 

Kundeservice

Henvendelser om abonnementmv. rettes til Universitetsforlagets kundeservice.

Postboks 508 Sentrum, 0105 Oslo.

Telefon: 24 14 75 00.

E-post: journals@universitetsforlaget.no

Abonnement kan bestilles på www.idunn.no/jv

 

Rettigheter

Artikler gjengitt i tidsskriftet reguleres av bestemmelser gjengitt i Normalkontrakt for utgivelse av litterære verk i tidsskrift fra 10. november 2010 mellom Den norske forleggerforeningen og Norsk faglitterære forfatter- og oversetterforening. Avtalen kan leses i sin helhet på: www.nffo.no.

 

Artikler gjengitt i tidsskriftet vil bli lagret og gjort tilgjengelig på Idunn, Universitetsforlagets digitale publiseringsplattform. Les mer om rettigheter på www.idunn.no/tidsskrift_for_strafferett#rights.

 

Sats: Type-it AS, Trondheim

 

ISSN Print: 0022-6971

ISSN Online: 1504-3126

DOI: 10.18261/issn.1504-310X

 

© Universitetsforlaget 2019 / Scandinavian University Press.

Idunn bruker informasjonskapsler (cookies). Ved å fortsette å bruke nettsiden godtar du dette. Klikk her for mer informasjon