Artikkelen sammenligner diskrimineringsvernet i EU/EØS-retten og vurderer dette opp mot norsk rett. I EU-retten suppleres traktatbestemmelser og sekundærlovgivning av et domstolsskapt prinsipp om likebehandling. Dette fordrer en undersøkelse av om et tilsvarende prinsipp gjelder i EØS-retten, og hvilken betydning dette i så fall vil ha for håndhevelsen av diskrimineringsvernet i norsk rett.

Nøkkelord: Diskrimineringsvern, EU/EØS-rett, traktatfestede rettigheter, allmenne prinsipper, nasjonal gjennomføring