Artikkelen tar opp betydningen av saksøkers materielle pretensjoner (anførsler) når retten skal ta stilling til prosessuelle spørsmål. Temaet har vært mest aktuelt etter tvisteloven § 1-3. I artikkelen gjennomgås praksis etter denne bestemmelsen, og det stilles spørsmål ved om de tradisjonelle utgangspunktene kan opprettholdes hva gjelder vilkåret om «rettskrav» i tvisteloven § 1-3 (1). Utover tvisteloven § 1-3 diskuterer artikkelen også hvorvidt det gjelder en generell sivilprosessuell regel for betydningen av saksøkers pretensjoner om materielle spørsmål.

Nøkkelord: Sivilprosess, pretensjoner, prosessforutsetninger, avvisning