Artikkelen handler om tolkning av enkeltvedtak. Dette er et tema som ikke er underlagt grundig behandling i juridisk teori tidligere, til tross for at enkeltvedtak er en sentral del av forvaltningsretten. Først viser artikkelen at det er vedtaksslutningen som er tolkningsobjektet ved tolkning av enkeltvedtak. Deretter viser artikkelen at domstolene har kompetanse til å tolke enkeltvedtak og hvilke typer saker hvor tolkning av enkeltvedtak kommer opp for domstolene. Etter dette viser artikkelen at høyesterettspraksis tilsier at det ikke er ett bestemt formål med tolkningen av enkeltvedtak, i motsetning til hva som har blitt hevdet i juridisk teori. Høyesterett er mer opptatt av konkrete tolkningsmomenter enn tolkningsformål. Artikkelens største del analyserer hvilke tolkningsmomenter som er relevante og hvilken vekt disse har i avveiningen mot andre tolkningsmomenter. Samlet sett viser artikkelen – som særlig bygger på høyesterettspraksis – hvordan de rettigheter og plikter som følger av et enkeltvedtak skal fastlegges.

Nøkkelord: Alminnelig forvaltningsrett, enkeltvedtak, tolkning, tolkningsnormer, tolkningsmomenter