Artikkelen tar for seg John Finnis’ naturrettsfilosofi, herunder moral- og rettsfilosofi. Disse teoriene anvendes så i norsk rettskildelære, hvor det foretas en analyse av rettskildefaktoren reelle hensyn. Artikkelens hovedproblemstilling er dermed om Finnis’ teori kan gi reelle hensyn et moralsk og normativt innhold, samt tillegge disse avgjørende vekt i rettsanvendelsen. Det foretas en analyse av det moralske innholdet i reelle hensyn slik dette er blitt fremstilt i norsk juridisk teori, i tillegg til moralske vurderingers betydning i samordnings- og avveiningsfasen. Avslutningsvis redegjøres det for og tas stilling til om Høyesteretts bruk av verdivurderinger i et utvalg dommer samsvarer med Finnis’ naturrettsteori.

Nøkkelord: Metodelære, naturrett, reelle hensyn, rettsfilosofi, rettskildelære, verdivurderinger