Aksjelovgivningen inneholder bestemmelser om at en aksjeeier eller selskapet i visse situasjoner kan kreve aksjer innløst. Innløsning av aksjer innebærer at aksjen(-e) enten slettes eller skifter eier, og at aksjeeieren som motytelse har krav på en innløsningssum. Artikkelens emne er de rettslige prinsippene for fastsettelse av innløsningssummen. Forfatteren gir innledningsvis en generell redegjørelse for verdsettelsesprosessen og de problemstillingene som oppstår i forbindelse med verdsettelse av aksjer i innløsningssituasjoner. Deretter behandles rettstilstanden i de innløsningssituasjoner som har vært oppe for Høyesterett. Forfatteren går så over til å vurdere den rettskildemessige betydningen og rekkevidden av de sentrale høyesterettsdommene, før rettstilstanden i de øvrige av aksjelovgivningens innløsningssituasjoner behandles. Avslutningsvis gis en oppsummerende drøftelse, samt noen rettspolitiske betraktninger. Artikkelen bygger på forfatterens masteravhandling (30 studiepoeng) avlagt høsten 2018.

Nøkkelord: Selskapsrett, innløsning, verdsettelse, virkelig verdi