Oppgrader til nyeste versjon av Internet eksplorer for best mulig visning av siden. Klikk her for for å skjule denne meldingen
Ikke pålogget
{{session.user.firstName}} {{session.user.lastName}}
Du har tilgang til Idunn gjennom , & {{sessionPartyGroup.name}}
Artikler
Aksjenes virkelige verdi
– De rettslige prinsippene for fastsettelse av innløsningssummen ved innløsning av aksjer i aksje- og allmennaksjeselskaper
Vitenskapelig publikasjon
(side 77-130)
av Axel Woxholth
Sammendrag

Aksjelovgivningen inneholder bestemmelser om at en aksjeeier eller selskapet i visse situasjoner kan kreve aksjer innløst. Innløsning av aksjer innebærer at aksjen(-e) enten slettes eller skifter eier, og at aksjeeieren som motytelse har krav på en innløsningssum. Artikkelens emne er de rettslige prinsippene for fastsettelse av innløsningssummen. Forfatteren gir innledningsvis en generell redegjørelse for verdsettelsesprosessen og de problemstillingene som oppstår i forbindelse med verdsettelse av aksjer i innløsningssituasjoner. Deretter behandles rettstilstanden i de innløsningssituasjoner som har vært oppe for Høyesterett. Forfatteren går så over til å vurdere den rettskildemessige betydningen og rekkevidden av de sentrale høyesterettsdommene, før rettstilstanden i de øvrige av aksjelovgivningens innløsningssituasjoner behandles. Avslutningsvis gis en oppsummerende drøftelse, samt noen rettspolitiske betraktninger. Artikkelen bygger på forfatterens masteravhandling (30 studiepoeng) avlagt høsten 2018.

Vitenskapelig publikasjon
(side 131-184)
av Henrik Søvik
Sammendrag

Artikkelen handler om tolkning av enkeltvedtak. Dette er et tema som ikke er underlagt grundig behandling i juridisk teori tidligere, til tross for at enkeltvedtak er en sentral del av forvaltningsretten. Først viser artikkelen at det er vedtaksslutningen som er tolkningsobjektet ved tolkning av enkeltvedtak. Deretter viser artikkelen at domstolene har kompetanse til å tolke enkeltvedtak og hvilke typer saker hvor tolkning av enkeltvedtak kommer opp for domstolene. Etter dette viser artikkelen at høyesterettspraksis tilsier at det ikke er ett bestemt formål med tolkningen av enkeltvedtak, i motsetning til hva som har blitt hevdet i juridisk teori. Høyesterett er mer opptatt av konkrete tolkningsmomenter enn tolkningsformål. Artikkelens største del analyserer hvilke tolkningsmomenter som er relevante og hvilken vekt disse har i avveiningen mot andre tolkningsmomenter. Samlet sett viser artikkelen – som særlig bygger på høyesterettspraksis – hvordan de rettigheter og plikter som følger av et enkeltvedtak skal fastlegges.

Naturretten og reelle hensyn
– Nødvendigheten av verdivurderinger i rettsanvendelsen
Vitenskapelig publikasjon
(side 185-221)
av Henrik Rode Evensen
Sammendrag

Artikkelen tar for seg John Finnis’ naturrettsfilosofi, herunder moral- og rettsfilosofi. Disse teoriene anvendes så i norsk rettskildelære, hvor det foretas en analyse av rettskildefaktoren reelle hensyn. Artikkelens hovedproblemstilling er dermed om Finnis’ teori kan gi reelle hensyn et moralsk og normativt innhold, samt tillegge disse avgjørende vekt i rettsanvendelsen. Det foretas en analyse av det moralske innholdet i reelle hensyn slik dette er blitt fremstilt i norsk juridisk teori, i tillegg til moralske vurderingers betydning i samordnings- og avveiningsfasen. Avslutningsvis redegjøres det for og tas stilling til om Høyesteretts bruk av verdivurderinger i et utvalg dommer samsvarer med Finnis’ naturrettsteori.

Jussens venner

Hefte 2-3 / 2019 - volum 54 - Grunnlagt 1952

Norwegian Uiversity Law Review

www.idunn.no/jv

 

Ansvarlige redaktører

Stud.jur. Mads Fredrik Baardseth, Oslo

Tlf.: +47 991 21 512 E-post: mads.baardseth@gmail.com

Stud.jur. Sverre-Mangor Innjord, Oslo

Tlf.: +47 482 35 932 E-post: sverrinn@gmail.com

 

Redaksjonsråd

Aina Mee Ertzeid, statsadvokat ved Oslo statsadvokatembeter

Filip Truyen, professor II ved Universitetet i Bergen og advokat i Wikborg Rein ­Advokatfirma

Anders Narvestad, stipendiat ved Universitetet i Oslo

Jussi Erik Pedersen, førsteamanuensis ved UiT – Norges arktiske universitet

 

Redaksjonens adresse

Jussens venner

Institutt for offentlig rett ved UiO

Postboks 6706 St. Olavs plass

0130 OSLO

 

Manuskripter

Bidragsytere henvises til forfatterveiledningen på tidsskriftets hjemmeside:

www.idunn.no/jv. Manuskripter sendes til redaktørene på epost.

 

Kundeservice

Henvendelser om abonnementmv. rettes til Universitetsforlagets kundeservice.

Postboks 508 Sentrum, 0105 Oslo.

Telefon: 24 14 75 00.

E-post: journals@universitetsforlaget.no

Abonnement kan bestilles på www.idunn.no/jv

 

Rettigheter

Artikler gjengitt i tidsskriftet reguleres av bestemmelser gjengitt i Normalkontrakt for utgivelse av litterære verk i tidsskrift fra 10. november 2010 mellom Den norske forleggerforeningen og Norsk faglitterære forfatter- og oversetterforening. Avtalen kan leses i sin helhet på: www.nffo.no.

 

Artikler gjengitt i tidsskriftet vil bli lagret og gjort tilgjengelig på Idunn, Universitetsforlagets digitale publiseringsplattform. Les mer om rettigheter på www.idunn.no/tidsskrift_for_strafferett#rights.

 

Sats: Type-it AS, Trondheim

 

ISSN Print: 0333-2810

ISSN Online: 1504-310X

DOI: 10.18261/issn.1504-310X

 

© Universitetsforlaget 2019 / Scandinavian University Press.

Idunn bruker informasjonskapsler (cookies). Ved å fortsette å bruke nettsiden godtar du dette. Klikk her for mer informasjon