Høyesteretts rettsavklaring og rettsutvikling siden 1990-tallet har i betydelig grad bidratt til å avklare hvordan man skal tolke kommersielle kontrakter, herunder hva som skal til for å fravike en objektiv tolkning av kontrakten. Formålet med denne artikkelen er å vise at Høyesteretts praksis gir grunnlag for å oppstille et «analyseverktøy» som gir anvisning på et klart «objektivt» utgangspunkt, nøkkelspørsmål og nokså presise vurderingstemaer. Dette bidrar til større forutsigbarhet og transparens i tolkingsprosessen. Artikkelen bygger på forfatterens bok Interpretation of Commercial Contracts.

Stikkord: Avtaletolking, bakgrunnsretten, felles forståelse, kontraktens system, objektiv tolking, uklarhetsregelen