Oppgrader til nyeste versjon av Internet eksplorer for best mulig visning av siden. Klikk her for for å skjule denne meldingen
Ikke pålogget
{{session.user.firstName}} {{session.user.lastName}}
Du har tilgang til Idunn gjennom , & {{sessionPartyGroup.name}}
(side 347-381)
av Erlend Baldersheim
Sammendrag

Dei tingsrettslege reglane om arealbruk og utnyttingsmåtar frå land og utover i sjøen er emne for denne artikkelen. Dei nemnde reglane har i delar av den nyare rettslitteraturen vorte bunta saman under overskrifta «strandrett». Reglane er likevel seg imellom så ulike, at ingen ting er vunne ved å tvinga fram ei slik omgrepsdanning. Forfattaren omtalar innleiingsvis eit juridisk spesialarbeid i feltet og fremjar merknader til korleis dei tingsrettslege reglane vert handterte der. Forfattaren går så gjennom hovudtrekka i reglane, og plasserer rettskjeldene langs tydelege aksar. Han identifiserer først regelen om strandeigarens einerettar til viktige utnyttingsmåtar utanfor sitt land, deretter regelen om den subsidiære yttergrensa, og til slutt særregelen om «strandrett». Det tingsrettslege omgrepet om strandrett handlar om styrking av strandeigarar si utøving av allemannsrett. Innhaldet er sjøvegs tilkomst og bading frå eiga strandlinje.

(side 382-398)
av Maria Astrup Hjort
Sammendrag

I artikkelen klargjøres begrepet «avgjørelsesgrunnlag» og det trekkes et skille mellom faktisk og rettslig avgjørelsesgrunnlag. Deretter presenteres ulike innfallsvinkler til vurderingen av hva som er et godt avgjørelsesgrunnlag, og hvordan aktiv saksstyring, materiell prosessledelse og bevisavskjæring kan legge til rette for å oppnå et godt faktisk avgjørelsesgrunnlag. Det vurderes så i hvilken grad dommeren kan og bør gripe inn for å påvirke avgjørelsesgrunnlaget i en positiv retning.

(side 399-418)
av Norunn Løkken Sundet
Sammendrag

Artikkelen gir en oversikt over reglene om sakskostnader i tvisteloven og hensynene bak disse reglene. Det gjøres rede for tvistelovens regler om sakskostnader, både hovedregel og unntak, og visse prosessuelle spørsmål som oppstår i den forbindelse.

6-2018, årgang 53

www.idunn.no/jv

Jussens Venner kommer med 6 nummer i året.

Ansvarlige redaktører

Stur.jur. Mads Fredrik Baardseth

Oslo

Tlf.: +47 991 21 512

E-post: mads.baardseth@gmail.com

Stud.jur. Henrik Søvik

Oslo

Tlf.: +47 464 86 036

E-post: Henriks94@hotmail.com

Redaksjonsråd

Aina Mee Ertzeid, statsadvokat i Oslo statsadvokatembeter

Filip Truyen, professor II ved UiB og advokat i Wikborg Rein Advokatfirma

Anders Narvestad, stipendiat ved Universitetet i Oslo

Redaksjonens adresse

Oslo:Jussens VennerInstitutt for offentlig rett ved UiOPostboks 6706 St. Olavs plass0130 OsloBergen: Jussens VennerDet juridiske fakultet ved UiBPostboks 78005020 Bergen

Manuskripter

Bidragsytere henvises til forfatterveiledningen på tidsskriftets hjemmeside: www.idunn.no/jv. Manuskripter sendes til redaktørene på epost.

Kundeservice

Henvendelse om abonnement mv. rettes til Universitetsforlagets kundeservice. Postboks 508 Sentrum, 0105 Oslo. Telefon: 24 14 75 00.

E-post: journals@universitetsforlaget.no

Abonnement kan bestilles på www.idunn.no/jv.

Rettigheter

Artikler gjengitt i tidsskriftet reguleres av bestemmelser gjengitt i Normalkontrakt for utgivelse av litterære verk i tidsskrift fra 10. november 2010 mellom Den norske forleggerforeningen og Norsk faglitterære forfatter- og oversetterforening. Avtalen kan leses i sin helhet på: www.nffo.no.

Artikler gjengitt i tidsskriftet vil bli lagret og gjort tilgjengelig på Idunn, Universitetsforlagets digitale publiseringsplattform. Les mer om rettigheter på www.idunn.no/jv#rights.

Idunn bruker informasjonskapsler (cookies). Ved å fortsette å bruke nettsiden godtar du dette. Klikk her for mer informasjon