Oppgrader til nyeste versjon av Internet eksplorer for best mulig visning av siden. Klikk her for for å skjule denne meldingen
Ikke pålogget
{{session.user.firstName}} {{session.user.lastName}}
Du har tilgang til Idunn gjennom , & {{sessionPartyGroup.name}}
(side 269-305)
av Jan-Ove Færstad & Aleksander F. Taule
Sammendrag

Kjernen i avtaleretten kan oppsummeres gjennom følgende fire spørsmål: Er bindende avtale inngått? Hva er innholdet i den bindende avtalen? Foreligger det forhold som medfører at avtalen er ugyldig? Er avtalens innhold så urimelig at avtalen må lempes helt eller delvis? I artikkelen bruker forfatterne disse fire spørsmålene for å gi en introduksjon til avtalerettens grunnstruktur. Forfatterne drøfter hvordan man kan nærme seg alle disse fire spørsmålene med utgangspunkt i prinsippet om avtalefrihet og prinsippet om at avtaler skal holdes. Tanken er at en forståelse av de grunnleggende hensynene og prinsippene på avtalerettens område vil gjøre det lettere å forstå og anvende avtalerettens ulike detaljregler.

(side 306-328)
av Jørgen Aandal Vangsnes
Sammendrag

Tilknytningskravet i tvisteloven § 1-3 (2) regulerer hvem som kan opptre som saksøker og saksøkt når sivile krav fremmes for domstolene. Siktemålet med denne artikkelen er å gi en samlet og oppdatert oversikt over samtlige sider av tilknytning som søksmålsvilkår. I artikkelen gjennomgås praksis for forskjellige typer søksmål. Som et generelt synspunkt må tvistelovens krav praktiseres på en måte som ivaretar samfunnets og privatpersoners reelle behov for rettslig overprøving, samtidig som prøvingen bringes inn i hensiktsmessige former, sett hen til blant annet kontradiksjon og rettskraftvirkninger.

(side 329-345)
av Jo Ørjasæter & Håkon Bergsjø
Sammendrag

I denne artikkelen analyserer forfatterne dommen HR-2017-2352-A, hvor Høyesterett under skarp dissens kom til at tap av prostitusjonsinntekter mangler erstatningsrettslig vern. Forfatterne sammenligner flertallets og mindretallets ulike metodiske tilnærminger og går nærmere inn på flertallets konkrete argumentasjon. Det drøftes også hvordan dommen forholder seg til tidligere rettspraksis om rettslig vernet interesse. Forfatterne er kritiske til flertallets begrunnelse og mener at dommen gir begrenset generell veiledning for rekkevidden av det erstatningsrettslige interessevernet.

5-2018, årgang 53

www.idunn.no/jv

Jussens Venner kommer med 6 nummer i året.

Ansvarlige redaktører

Stur.jur. Mads Fredrik Baardseth

Oslo

Tlf.: +47 991 21 512

E-post: mads.baardseth@gmail.comKamilla Gade

Bergen

Tlf.: +47 45 39 45 06

E-post: kamgade@hotmail.com

Redaksjonsråd

Aina Mee Ertzeid, statsadvokat i Oslo statsadvokatembeter

Filip Truyen, professor II ved UiB og advokat i Wikborg Rein Advokatfirma

Anders Narvestad, stipendiat ved Universitetet i Oslo

Redaksjonens adresse

Oslo:Jussens VennerInstitutt for offentlig rett ved UiOPostboks 6706 St. Olavs plass0130 OsloBergen: Jussens VennerDet juridiske fakultet ved UiBPostboks 78005020 Bergen

Manuskripter

Bidragsytere henvises til forfatterveiledningen på tidsskriftets hjemmeside: www.idunn.no/jv. Manuskripter sendes til redaktørene på epost.

Kundeservice

Henvendelse om abonnement mv. rettes til Universitetsforlagets kundeservice. Postboks 508 Sentrum, 0105 Oslo. Telefon: 24 14 75 00.

E-post: journals@universitetsforlaget.no

Abonnement kan bestilles på www.idunn.no/jv.

Rettigheter

Artikler gjengitt i tidsskriftet reguleres av bestemmelser gjengitt i Normalkontrakt for utgivelse av litterære verk i tidsskrift fra 10. november 2010 mellom Den norske forleggerforeningen og Norsk faglitterære forfatter- og oversetterforening. Avtalen kan leses i sin helhet på: www.nffo.no.

Artikler gjengitt i tidsskriftet vil bli lagret og gjort tilgjengelig på Idunn, Universitetsforlagets digitale publiseringsplattform. Les mer om rettigheter på www.idunn.no/jv#rights.

Idunn bruker informasjonskapsler (cookies). Ved å fortsette å bruke nettsiden godtar du dette. Klikk her for mer informasjon