Oppgrader til nyeste versjon av Internet eksplorer for best mulig visning av siden. Klikk her for for å skjule denne meldingen
Ikke pålogget
{{session.user.firstName}} {{session.user.lastName}}
Du har tilgang til Idunn gjennom , & {{sessionPartyGroup.name}}
Vitenskapelig publikasjon
(side 205-226)
av Sverre Magnus Bergslid Salvesen
Sammendrag

Det har lenge vært diskutert i teorien om det er mulig å etablere rettsvern for eiendomsrett og bruksrettigheter i fast eiendom uten tinglysing gjennom såkalt selvstendig rettsvernshevd. I HR-2017-33-A drøftet Høyesterett om rettsvern kunne etableres på denne måten i et tilfelle hvor erververen bevisst hadde unnlatt å tinglyse sitt erverv for å spare dokumentavgift. Denne artikkelen søker å klarlegge det rettslige grunnlaget, virkeområdet og innholdet til en eventuell regel om selvstendig rettsvernshevd. Gjennom en bred analyse presenterer artikkelen et alternativ til Hans Fredrik Marthinussens analyse av selvstendig rettsvernshevd i hans artikkel «‘Forusstranda’: Kreditorvern ved fisjon og fusjon, rettsvernshevd og formuerettslige metodespørsmål», Jussens Venner nr. 2 2017, side 67–97.

(side 227-249)
av Erik Monsen
Sammendrag

Kontraktslovgivningen har etter hvert blitt omfattende, og en rekke av kontraktslovene er temmelig like hva gjelder struktur og innhold. Dette gjelder blant annet lovgivningen om kjøp, håndverkertjenester og forbrukerentrepriser. Selv om mange av lovene er bygget over «samme lest», og selv om de regulerer stort sett de samme rettsspørsmålene, er det en rekke forskjeller på lovtekstnivå mellom de ulike lovene. Et relevant spørsmål er om slike ulikheter på lovtekstnivå reflekterer ulikheter på regelnivå, eller om det er grunnlag for en harmoniserende tolkning under henvisning til sammenhengen i regelverket. I artikkelen foretas en gjennomgang av nyere høyesterettspraksis som tyder på at det er et vidt rom for harmoniserende tolkning i tilfeller der lovforarbeidene ikke gir holdepunkter for å anta at ulikhetene på lovtekstnivå reflekterer lovgivervilje. En slik rettstilstand kan utfordre hensynet til forutberegnelighet i lys av lovteksten. Avslutningsvis i artikkelen blir det reist spørsmål om det er på tide at lovgiver gjennomfører en «tekstrevisjon» av kontraktslovgivningen.

(side 250-267)
av Marianne Mathilde Rødvei Aagaard
Sammendrag

Artikkelen tar utgangspunkt i advokatene Stig Berge og Hans Ingvar Stensholdts artikkel i Jussens Venner 2/2018 hvor de kritiserer professor Hans Fredrik Marthinussens metodiske tilnærming i hans artikkel i Jussens Venner 2/2017, hvor han behandler Høyesteretts dom i HR-2017-33-A. I denne artikkelen analyseres kritikken nærmere fra et metodisk perspektiv. I artikkelen fremholdes at uenighet om tolkningsspørsmål ikke nødvendigvis innebærer at en av forfatterne har gått utenfor det som kan anses som gyldige juridiske argumentasjonsmønstre, og at den metodiske kritikken Berge og Stensholdt retter mot Marthinussen i minst like stor grad gjør seg gjeldende mot deres egen fremstilling.

3-2018, årgang 53

www.idunn.no/jv

Jussens Venner kommer med 6 nummer i året.

Ansvarlige redaktører

Stur.jur. Mads Fredrik Baardseth

Oslo

Tlf.: +47 991 21 512

E-post: mads.baardseth@gmail.comKamilla Gade

Bergen

Tlf.: +47 45 39 45 06

E-post: kamgade@hotmail.com

Redaksjonsråd

Aina Mee Ertzeid, statsadvokat i Oslo statsadvokatembeter

Filip Truyen, professor II ved UiB og advokat i Wikborg Rein Advokatfirma

Anders Narvestad, stipendiat ved Universitetet i Oslo

Redaksjonens adresse

Oslo:Jussens VennerInstitutt for offentlig rett ved UiOPostboks 6706 St. Olavs plass0130 OsloBergen: Jussens VennerDet juridiske fakultet ved UiBPostboks 78005020 Bergen

Manuskripter

Bidragsytere henvises til forfatterveiledningen på tidsskriftets hjemmeside: www.idunn.no/jv. Manuskripter sendes til redaktørene på epost.

Kundeservice

Henvendelse om abonnement mv. rettes til Universitetsforlagets kundeservice. Postboks 508 Sentrum, 0105 Oslo. Telefon: 24 14 75 00.

E-post: journals@universitetsforlaget.no

Abonnement kan bestilles på www.idunn.no/jv.

Rettigheter

Artikler gjengitt i tidsskriftet reguleres av bestemmelser gjengitt i Normalkontrakt for utgivelse av litterære verk i tidsskrift fra 10. november 2010 mellom Den norske forleggerforeningen og Norsk faglitterære forfatter- og oversetterforening. Avtalen kan leses i sin helhet på: www.nffo.no.

Artikler gjengitt i tidsskriftet vil bli lagret og gjort tilgjengelig på Idunn, Universitetsforlagets digitale publiseringsplattform. Les mer om rettigheter på www.idunn.no/jv#rights.

Idunn bruker informasjonskapsler (cookies). Ved å fortsette å bruke nettsiden godtar du dette. Klikk her for mer informasjon