Oppgrader til nyeste versjon av Internet eksplorer for best mulig visning av siden. Klikk her for for å skjule denne meldingen
Ikke pålogget
{{session.user.firstName}} {{session.user.lastName}}
Du har tilgang til Idunn gjennom , & {{sessionPartyGroup.name}}
Vitenskapelig publikasjon
(side 1-32)
av Tarjei Bekkedal & Hans Christian Farsethås
Sammendrag

Argumentasjonsmønsteret i Høyesteretts domsbegrunnelser består i en del tilfeller av to tydelige argumentasjonsledd, et tolkingsstadium og et subsumsjonsstadium. På tolkingsstadiet går Høyesterett gjennom det rettslige kildematerialet for å avdekke den generelle rettstilstanden. På subsumsjonsstadiet foretar Høyesterett en konkret vurdering av faktum i lys av føringene som er etablert på tolkingsstadiet. Gjennom en analyse av sivile saker viser vi at analysen på tolkingsstadiet ofte legger grunnlaget for hvordan den etterfølgende subsumsjonen innrettes og disponeres. Samspillet mellom tolkingsstadiet og subsumsjonsstadiet er et viktig eksempel på samspillet mellom jus og faktum i rettsanvendelsesprosessen. Vi drøfter hvilken betydning dette har for rettslig metode.

(side 33-53)
av Maria Vea Lund
Sammendrag

Artikkelen handlar om Høgsterett sin dom i Rt. 2015 s. 1157 om tap av eigedomsrett. Dommen blir kommentert i lys av dei generelle rettesnorene som gjeld for vurderinga av ulovfesta rettstap ved passivitet. Det blir gjort gjeldande at den konkrete avveginga synest å bryte med desse rettesnorene, og at dommen har avgrensa tyding for vurderinga av framtidige saker.

(side 54-69)
av Jo Ørjasæter
Sammendrag

Artikkelen inneholder konkrete råd og tips til hvordan man kan skrive praktikumsoppgaver på eksamen. Den tar blant annet for seg viktigheten av et godt språk, etableringen av treffende rettslige vurderingstemaer samt disposisjon og struktur. Poengene er illustrert med eksempler fra de formuerettslige fagene, men vil også kunne ha overføringsverdi til andre fag.

1-2018, årgang 53

www.idunn.no/jv

Jussens Venner kommer med 6 nummer i året.

Redaktører

Stud.jur. Mads Fredrik Baardseth, Oslo

E-post: mads.baardseth@gmail.com

Stud.jur. Kamilla Gade, Bergen

E-post: kamgade@hotmail.com

Redaksjonsråd

Aina Mee Ertzeid, konstituert statsadvokat

Filip Truyen, Professor, Oslo statsadvokatembeter; UiB/Wikborg Rein; stipendiat

Anders Narvestad, Institutt for offentlig rett, Universitetet i Oslo

ISSN online: 1504-3126

Redaksjonens adresse

Post:

Oslo: Jussens Venner, Institutt for offentlig rett, Postboks 6706 St. Olavs plass 5, 0130 Oslo

Bergen: Jussens Venner, Det juridiske fakultet, Postboks 7800, 5020 Bergen

Idunn bruker informasjonskapsler (cookies). Ved å fortsette å bruke nettsiden godtar du dette. Klikk her for mer informasjon