Når et pant skades eller går tapt, utløses ofte en forsikringssum: Gir dette panthaveren faktiske eller rettslige fordeler? I mange tilfeller har panthaveren betinget seg at debitor holder pantet forsikret; hvilke konsekvenser innebærer det? Etter redegjørelse for panthavers forsikringsplikt drøftes stillingen der forsikringstilfellet inntrer, både når det foreligger forsikringsplikt og når pantet av andre grunner er forsikret. Her går det en viktig sondring mellom tilfeller der forsikringsutbetalingen ikke er koblet til reparasjon/gjenoppbygging, og der reparasjon/gjenoppbygging er aktuelt.