I 2014 fikk Grunnloven en ny del E. En rekke nye menneskerettigheter fikk grunnlovs rang. Artikkelen gir en oversikt over noen hovedtrekk ved grunnlovsreformen, og den tar opp enkelte tolkningsspørsmål. Deretter gjennomgås Høyesteretts nyere grunnlovspraksis på straffeprosessens og strafferettens område, spesielt i tilknytning til etterforskning, varetektsfengsling og kravene om rettferdig rettergang, til lov og dom, samt uskyldspresumsjonen. Grunnlovens betydning for reaksjonsspørsmålet i straffesaker omhandles også. Gjennomgangen viser at Høyesterett har tatt de nye grunnlovsbestemmelsene i bruk. Ved tolkningen og anvendelsen legges det betydelig vekt på internasjonalt rettskildemateriale, spesielt praksis fra Den europeiske menneskerettsdomstolen.